Prejsť na obsah

Vedecké zameranie a projekty

9minút, 16sekúnd

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach – MEDIPARK 

Strategickým cieľom projektu je vybudovanie UVP MEDIPARK, Košice ako špičkového národného centra pre výskum a vývoj a transfer poznatkov do praxe v oblasti medicíny. UVP MEDIPARK, Košice vznikne integráciou ľudského potenciálu s expertízou v biomedicínskych vedách, výskumnej infraštruktúry a priemyselných (komerčných) partnerov v mieste realizácie projektu – budove UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach. Akademickými inštitúciami zúčastňujúcimi sa na realizácii projektu sú: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Lekárska a Prírodovedecká fakulta), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), Neurobiologický ústav SAV (NbÚ) a Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a viacerých komerčných partnerov.

Centrá excelentnosti s biomedicínskym zameraním tvoria jadro budovania UVP MEDIPARK, Košice. Kreovaním UVP MEDIPARK, Košice dosiahneme:

a) koncentráciu vedeckého potenciálu a experimentálnej infraštruktúry na prieniku medicíny, biológie, biochémie, biofyziky, informatiky a bioinžinierstva;
b) integráciu biomedicínskeho výskumu a prenosu výsledkov výskumu do medicínskej praxe na poli prevencie, diagnostiky a liečby;
c) aplikácie vedeckých poznatkov v klinickej praxi, verejnom zdravotníctve, vzdelávaní a v biotechnológiách.

Implementácia projektu smerujúca k vybudovaniu UVP MEDIPARK Košice je realizovaná v troch základných skupinách aktivít:

1) Vybudovanie fyzickej infraštruktúry UVP MEDIPARK, Košice ako sofistikovaného technologického celku na Triede SNP 1 v Košiciach. Druhou stavbou realizovanou v rámci budovania fyzickej infraštruktúry UVP MEDIPARK, Košice bude pavilón chirurgie a PGA malých zvierat v Univerzitnej veterinárskej nemocnici (UVLF).

2) Realizácia špičkového aplikovaného výskumu vo vybraných oblastiach vedy, vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie premietnutej do verejného zdravotníctva v piatich kľúčových (CORE) výskumných programoch:

      Farmakogenetika a individualizácia liečby. Výskumný program zameraný na:
a) štúdium markerov asociovaných s terapeutickým účinkom a s nežiaducimi účinkami liečiv a na význam antiangiogénnych liečiv v terapii nádorov;
b) mechanizmy fotodynamickej liečby nádorov;
c) genetické markery nádorových chorôb, mechanizmy bunkovej smrti a medzibunkových interakcií; prínos inovatívnych postupov v liečbe onkologických chorých.

      Metabolizmus – ateroskleróza – starnutie. Výskumný program zameraný na:
a) úlohu bunkového stresu v mechanizmoch bunkovej smrti pri procesoch asociovaných starnutím;
b) interakcie genotypu a prostredia v mechanizmoch prispievajúcich k poruchám metabolizmu, diabetu a aterosklerózy;
c) bunkové mechanizmy porúch metabolizmu a aterosklerózy, klinické prejavy a komplikácie aterosklerózy a ich dopad na zdravotný stav obyvateľstva.

      Neurovedy. Výskumný program zameraný na:
a) reparatívne mechanizmy po traumách miechy;
b) neurodegeneratívne a neuroreparatívne mechanizmy, klinické prejavy a komplikácie neurologických ochorení (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, sclerosis multiplex, cievne mozgové príhody).

      Regeneračná medicína. Výskumný program zameraný na:
a) inovatívne možnosti regenerácie a reparácie kostných, kĺbových a chrupkových tkanív po úraze a pri degeneračných a autoimunitných ochoreniach,
b) využitie biotechnológií v regeneračnej medicíne.

      Zoonózy a významné infekčné choroby. Výskumný program zameraný na:
a) zoonózy a významné infekčné choroby z pohľadu epizootológie, skvalitnenia ich laboratórnej diagnostiky a prevencie;
b) inovatívne prístupy v preventívnych opatreniach, diagnostike a liečbe významných infekčných chorôb v humánnej medicíne;
c) inovatívne prístupy pri riešení epidemiologických, diagnostických a preventívnych opatrení pri tlmení zoonóz a významných infekčných chorôb.

3) Organizačné a riadiace zabezpečenie chodu UVP MEDIPARK, Košice zamerané na

a) podporu aplikovaného výskumu v kľúčových vedeckých zameraniach,
b) zabezpečenie intelektuálneho vlastníctva výsledkov aplikovaného výskumu,
c) transfer týchto výsledkov do realizačnej praxe prostredníctvom spin-off postupov.

Očakávanými konkrétnymi výsledkami výskumnej činnosti v UVP MEDIPARK, Košice s transferom do klinickej praxe sú: rozvoj personalizovanej medicíny v liečbe nádorových chorôb ako aj v oblasti reprodukcie; využitie inovatívnych postupov v prevencii, diagnostike a liečbe vnútorných chorôb; využitie nových technológií v mikrochirurgii a minimálne invazívnej endoskopickej chirurgii; inovatívna liečba degeneratívnych ochorení a úrazov nervových tkanív ako aj degeneratívnych ochorení a úrazov skeletu; tlmenie šírenia zoonóz a významných infekčných chorôb.

UVP Medipark sa podieľal na  viacerých projektoch, ktoré sú nosnými projektami medzinárodnej spolupráce UPJŠ s viacerými vzdelávacími inštitúciami v EÚ (Univerzita Groningen, Univerzita St. Andrew a pod…)

 • HepaMeta databáza http://www.lf.upjs.sk/hepameta/ Rizikové faktory vírusovej hepatitídy B/C a metabolického syndrómu v skupine obyvateľstva žijúceho v rómskych osadách (HepaMeta).
 • Vzorka pozostáva z 452 obyvateľov rómskych osád (priemerný vek 34,7 rokov, 35.2% mužov) a 403 zástupcov majoritnej populácie priemerný vek 33.5, 45.9% mužov).  Uložené sú údaje získané dotazovaním pomocou dotazníka,  ďalej údaje o antropometrických parametroch získaných meraním, údaje zo zdravotných záznamov a a výsledky analýz odobratých vzoriek krvi a moču, ktoré sa postupne dopĺňajú.
 • Care4Youth databáza  Psychosociálny vývin detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti – longitudinálna štúdiahttps://care4youth.com/ Longitudinálna štúdia v rámci ktorej sa údaje od poskytovateľov preventívnej, sociálnej a zdravotníckej starostlivosti, rodičov a klientov  s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami (dospievajúcich vo veku 10-16 rokov) zbierajú pri zaradení do starostlivosti, po 3 mesiacoch a následne v ročných intervaloch s cieľom zmapovať trajektóriu v starostlivosti,  faktory ovplyvňujúce vstup do systému zdravotnej starostlivosti ale i efektívnosť a účinnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
 • HBSC (Health behaviour in school aged children) databázy –   Zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov https://hbscslovakia.com/hbsc-slovensko-2017-2018/
 • HBSC je medzinárodná štúdia, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 43 krajinách už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte. Medzinárodný protokol štúdie HBSC je pripravovaný špičkovými odborníkmi, ktorí využívajú najnovšie poznatky v danej oblasti. Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov  z viac ako 40 krajín (Európa a Severná Amerika) s cieľom získať údaje umožňujúce porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a  trendy v živote školákov.
 • Každé 4 roky sa v rámci štúdie osloví približne 10 000 slovenských školákov z viac ako 130 škôl v rámci celého Slovenska s cieľom zozbierať údaje o zdraví, so zdravím súvisiacom správaní a sociálnom kontexte školákov v reprezentatívnej vzorke 11 až 15 ročných školákov. V roku 2017/2018 sa zbierali i údaje o zložení tela a telesnej zdatnosti a prepájali sa s údajmi získanými od školákov a zástupcov škôl.
 • V súčasnosti sú do databázového systému y vkladané a spracovávané  údaje projektu Nefro (APVV HLQ). Údaje zo zdravotných záznamov (klinické údaje) ale i údaje získané dotazovaním pacientov a mapujúce ich zdravotnú gramotnosť, kvalitu života, adherenciu, rôzne sociálne determinanty zdravia od pacientov z viac než 20 dialyzačných stredísk.
 • Ďalšou oblasťou výskumu je Optimalizáciu sekvenčne špecifických sônd na detailné zobrazovanie štruktúry a architektúry bunkového jadra.
 • Podstata výpočtov spočíva v hľadaní dostatočne unikátnych subsekvencií genómu cieľového organizmu, ktoré pokrývajú euchromatínové úseky genómu, a na ktoré je možné  pripojiť nanočasticové kontrastovacie látky tak, aby bolo možné  mapovať 3D pozíciu týchto fiduciálnych častíc technikami koherentného difrakčného zobrazovania v tvrdej rentgenovskej oblasti.
 • K dispozícii máme celú sekvenciu báz DNA daného chromozómu a tiež topologickú kontaktnú mapu – maticu, ktorá hovorí, ktoré podreťazce tej danej sekvencie sa dotýkajú – majú kontaktný bod (podreťazec medzi nimi formuje slučku).
 • Potrebujeme vypočítať, na ktoré podreťazce sekvencie umiestniť pozorovateľné častice, a to tak, aby boli v dostatočnej vzájomnej vzdialenosti a zároveň v dostatočnej vzdialenosti od kontaktných bodov. Keďže sekvencia DNA je dlhá, potrebujeme vyskúšať veľa možností a preto sa nám na to hodí distribuovaný výpočet.
 • Výstupom je čo najoptimálnejšie umiestnenie častíc na sekvencii a teda aj ich potrebný počet.

Patentové prihlášky UPJŠ:
1. Kmene mikroorganizmov Lactobacillus Plantarum LS/07 CCM 7766 a spôsob ich využitia, spolupôvodcovia: MVDr. Strojný a MVDr. Bomba (UPJŠ 90 %)
– r. 2015 podaná slovenská patentová prihláška PP 54-2015
– r. 2016 podaná prihláška PCT/IB2016/054600 (prechod do národných fáz v SR a ČR – požadovaná ochrana patentom aj úžitkovým vzorom)
– PP 50011-2018 s názvom Kmene mikroorganizmov Lactobacillus Plantarum LS/07 CCM 7766, výrobok obsahujúci tieto kmene (SR)
– PV 2018-101 – Kmeny mikroorganismu Lactobacillus plantarum LS/07 CCM 7766, výrobek obsahující tyto kmeny (ČR)
2. Kontrastovacia zmes so zvýšenou afinitou a selektivitou na diagnostiku a chirurgickú liečbu novotvarov tráviaceho traktu a jej použitie, spolupovôdcovia: doc. Uličný, PharmDr. Jakabčin, MUDr. Jakabčinová, PhDr. Uličná, RNDr. Púčaťová
– r. 2016 podaná  slovenská patentová  prihláška PP 500064-2016
– r. 2017 podaná prihláška PCT/IB2017/056150

Prihlášky úžitkového vzoru UPJŠ:
1. Kmene mikroorganizmov Lactobacillus Plantarum LS/07 CCM 7766 a spôsob ich využitia, spolupôvodcovia: MVDr. Strojný a MVDr. Bomba (UPJŠ 90 %)
– r. 2015 podaná slovenská patentová prihláška PP 54-2015
– r. 2016 podaná prihláška PCT/IB2016/054600 (prechod do národných fáz v SR a ČR – požadovaná ochrana patentom aj úžitkovým vzorom)
ÚV 50015-2018 Nosič kmeňov mikroorganizmov Lactobacillus Plantarum LS/07 CCM 7766, (podaná 28.02.2018) (SR)
PUV 2018-34733 Prípravek obsahující kmen mikroorganismu, (podaná 28.02.2018) (ČR)
2. Kontrastovacia zmes so zvýšenou afinitou a selektivitou na diagnostiku a chirurgickú liečbu novotvarov tráviaceho trakt, spolupovôdcovia: doc. Uličný, PharmDr. Jakabčin, MUDr. Jakabčinová, PhDr. Uličná, RNDr. Púčaťová
– r. 2016 podaná slovenská prihláška úžitkového vzoru č. 50107-2016


Študuj na UPJŠ