Prejsť na obsah

Merateľné ukazovatele dopadu

10minút, 54sekúnd

 

Na základe vyhlásenej výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie boli podané Žiadosti o poskytnutie NFP, u ktorých plánovaná realizácia vývojovo výskumných aktivít je priamo prepojená na  Univerzitný vedecký park MEDIPARK, pričom  v súčasnosti sú v procese hodnotenia.

Jedná sa o nasledovné žiadosti: 

 1. Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED) – UPJŠ je žiadateľ v projektovom konzorciu: Konzorcium OPENMED (Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra SAV (NbÚ BMC SAV) a dvaja partneri z priemyselného sektora – MM MEDICAL s.r.o. a JUHAPHARM s.r.o.) si stanovilo za prioritné ciele projektu riešiť vybrané problémy diagnostiky a liečby onkologických, kardiovaskulárnych a vírusových ochorení, ochorení CNS a ochorení pohybového aparátu pri unikátnom využití potenciálu partnerov v projekte. Jedinečnosť a originalita projektu OPENMED spočíva v zmysluplnom využití multidisciplinárneho prostredia košických univerzitných a vedecko-výskumných pracovísk, ktoré sú prepojené komplementárnymi expertízami v oblasti medicíny, prírodných a technických vied a veterinárskeho lekárstva. Toto prepojenie v kombinácii s ambicióznym zámerom pre technologický transfer predstavuje unikátny ekosystém biomedicínskeho výskumu na Slovensku. Intenzívna interdisciplinárna spolupráca medzi partnermi projektu sa premietla do vytvorenia moderných oblastí výskumu spájajúcich jednotlivé nové biomedicínske odbory, konkrétne: i) nanomedicína a cielená terapia, ii) personalizovaná medicína a iii) regeneračná medicína a bunková terapia. Sme presvedčení, že celkový cieľ projektu, vytvorenie unikátneho eko-systému v konzorciu OPENMED pozostávajúceho z komplementárnej vedecko-výskumnej biomedicínskej infraštruktúry a vysokokvalifikovaného odborného personálu, povedie prostredníctvom aplikácie získaných výsledkov výskumu v praxi ku zlepšeniu diagnosticko-terapeutických prístupov v liečbe vyššie uvedených závažných civilizačných ochorení, a tým aj ku zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva. Tento cieľ významne koreluje so zámermi vyjadrenými v opise domény inteligentnej špecializácie „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“
 2. Výskum pokročilých metód umelej ventilácie pľúc a inhalačných aplikácií vzácnych plynov (xenón, hélium), vrátane návrhov funkčných vzoriek a technológií – UPJŠ je žiadateľ v projektovom konzorciu: Projekt VYMUVEP sa venuje výskumu pokročilých metód ventilácie pľúc. Pozostáva zo skupiny 13 hlavných aktivít (H1 až H13), ktoré môžeme zaradiť pod spoločným menovateľom respiračná medicína, respiračná terapia. Projekt je jedinečný tým, že spája originálne poznatky základného výskumu s výrobnou praxou a následne s ich klinickým využitím. Zameriava sa na výskum a vývoj prístrojov ktoré slúžia na zabezpečenie alebo podporu dýchania ako jednej z najdôležitejších životných funkcií. Pritom to robí viacerými originálnymi a inovatívnymi spôsobmi, ktoré sú výnimočné aj z hľadiska medzinárodného. Medzi uvedených 13 hlavných aktivít patria výskum elektrickej aurikulárnej stimulácie dýchania u pacientov so spánkovým apnoe, výskum vysokofrekvenčnej ventilácie a  vysokofrekvenčných ventilátorov so zvlhčovaním a ohrevom dýchacích plynov, transportných vysokofrekvenčných/ konvenčných ventilátorov. Ďalej turbínových ventilátorov pre aplikácie ventilácii počas anestézie a pri transporte pacienta. Dôležitú  súčasť aktivít predstavuje výskum algoritmov riadenia a monitoringu. Významnú časť projektu predstavuje výskum technológie aplikácie inhalácie vzácnych plynov (xenón, hélium). Nezávislý výskum bude realizovaný predovšetkým v priestoroch na ten účel zriadeného laboratória pre výskum pokročilých metód umelej ventilácie pľúc (UVEP), ktoré bude umiestnené v priestoroch UVP MEDIPARK v Košiciach (vybudovaného v rámci projektov MediPark, Košice a MediPark, Košice – Fáza II).  Do laboratória budú prenesené meracie prístroje, počítače, ako aj ďalšie technologické zariadenia, ktoré sa nachádzajú na Ústave lekárskej fyziológie. Táto zostava bude doplnená o ďalšie vybavenie a prístroje, potrebné pre realizáciu jednotlivých aktivít projektu. U firemných partnerov sa aktivity budú realizovať v ich výskumných centrách.
 3. Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života – UPJŠ je partner v projektovom konzorciu: Inovatívne postupy liečby pacientov so zhubnými onkologickými ochoreniami vyžadujú identifikovať v množine pacientov liečených doterajšími štandardnými postupmi tie podskupiny pacientov, ktorí môžu profitovať v rámci tzv. „precision medicine“ z cielenej (personalizovanej) liečby (PL), uznanej na úrovni európskych a národných regulačných autorít; podiel týchto podskupín je rôzny a pohybuje sa v závislosti od histologicky určeného typu zhubného nádoru jednotlivých orgánov v spektre od 20-95%. „Precision medicine“ umožňuje viesť celý terapeutický manažment pacienta počnúc určením diagnózy podľa pokroku v pochopení genetickej podstaty jeho nádorového ochorenia, čo sa označuje ako „genome-driven oncology“. Podstatou tejto liečby je zábrana rastu nádoru intervenciou do rôznych signálnych dráh kancerogenézy, napr. blokovaním tzv. akčných driver-mutácií, resp. iných genetických aktivujúcich alterácií nádorových buniek prerušením onkogénnej signalizácie na úrovni extracelulárnych (napr. rastových) receptorov signalizácie, alebo intracelulárnych signalizačných domén (napr. tyrozínových kináz), čím sa dosiahne zástava rastu a delenia nádorových buniek, ich prechod do apoptózy a pod. Identifikácia „driver“ alterácie v nádore predstavuje prediktívny faktor cielenej „na mieru pacienta šitej“ liečby.

 

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice)

Udržateľnosť projektu

Počas monitorovacieho obdobia bola vytvorená web stránka pracoviska Univerzitný vedecký park Medipark UPJŠ.

Zároveň boli pre Medipark testované informačné systémy: pre podporu vedeckého výskumu SPVV, systém pre dynamickú vedeckú a výskumnú platformu DYNAX a systém pre za-bezpečenie podpory managementu a podpory ochrany autorských práv IPR.

V máji 2018 bola podpísaná Zmluva o združení medzi zmluvnými partnermi UVP MediPark (www.crz.gov.sk/index.php?ID=3486539&l=sk), ktorej účelom je vyjadrovať spoločné záujmy účastníkov združenia vo veci pokračovania projektov podľa čl. IV bodu 1 v rámci priorít definovaných v týchto projektoch, zabezpečiť trvalú udržateľnosť projektov najmä získavaním ďalších grantov a zmluvného výskumu, dosiahnuť výmenu informácii, názorov a skúseností s riešením, implementáciou a realizáciou projektov.

V roku 2019 bol vypracovaný návrh štatútu Centra predklinického a klinického výskumu MEDIPARK Lekárskej fakulty,ktorý upravuje poslanie, spôsob organizácie, riadenia a financovania Centra predklinického a klinického výskumu MEDIPARK UPJŠ LF a je spracovaný na základe organizačnej a procesnej analýzy UVP MediPark.

CPKV MEDIPARK nadväzuje na implementáciu projektov UPJŠ:

 • Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice) a Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice – Fáza II.)

Výskumno-vývojové zameranie zameranie CPKV MEDIPARK vychádza zo štruktúry výskumných skupín určených projektmi UVP MEDIPARK:

 • farmakogenetika a individualizácia liečby
 • metabolizmus, ateroskleróza a starnutie
 • neurobiologický výskum
 • regeneračná medicína a bunková terapia
 • zoozóny a významné infekčné choroby

Vybavenie IKT tvorené IT nástrojmi MediParku v súčasnosti poskytuje podporu pre spoluprácu vedcov, prezentáciu ich výsledkov a riadenie vedeckej činnosti, pričom poskytuje integrovanú platformu pre zabezpečené zdieľanie a riadenie toku informácií, otvorenú pre prispôsobenie súčasným ako aj budúcim požiadavkám MediParku.

Dopady projektu

Aktivita 3.1

 • V rámci riešenia úloh v danej aktivite sme charakterizovali viaceré druhy nanočastíc so zreteľom na ich možné využitie pri transporte liečiv resp. z možného využitia v rámci diagnostických postupov. Zistili sme, že nami testované nanočastice majú preukázateľne viacero vhodných vlastností pre ďalšie aplikačné využitie v nielen vo výskume ale aj s potenciálnym využitím klinickej praxi so zreteľom na možnú individualizáciu terapie.

Aktivita 3.2

 • V rámci aktivity sme sa zamerali na vývoj nových látok s potenciálnym terapeutickým účinkom a získanie poznatkov o ich účinkoch na bunkový signálny systém, apoptózu, starnutie, metabolické pochody a oxidatívne/ antioxidatívne mechanizmy na úrovni buniek a tkanív.
 • Získanie poznatkov o účinku nových látok s potenciálnym terapeutickým účinkom na bunkový signálny systém, apoptózu, starnutie, metabolické pochody a oxidatívne/antioxidatívne mechanizmy na úrovni buniek a tkanív.

Aktivita 3.3

 • Jednou z hlavných výskumných tém NbÚ BMC SAV bolo traumatické poškodenie miechy. Našou snahou bolo potlačiť akútnu zápalovú reakciu. Po jednorazovej aplikácii protizápalového lieku Atorvastatin sme pozorovali výraznú redukciu zápalovej odpovede a inhibíciu proapoptických molekúl. Dlhodobou aplikáciou slabého elektrického poľa sme dosiahli signifikantné zníženie počtu aktivovaných astrocytov. Potlačenie akútneho zápalu viedlo k čiastočnému zlepšeniu stavu experimentálnych zvierat.

Aktivita 3.4

 • Počas trvania projektu boli úspešne izolované a charakterizované mezenchýmové stromálne bunky (MSB) z kostnej drene a chondrocyty z chrupky; uskutočnilo sa niekoľko odberov synoviálnej tekutiny (ST), ktorá bola podrobená analyse prítomnosti biomolekúl; realizovali sa kokultivácie buniek v rôznych skupinách, venovali sme sa štúdiu vplyvu kartogenínu na MSB.

Aktivita 3.5

 • V rámci aktivity boli izolované kmene WNV pochádzajúce z vtákov uhynutých za príznakov horúčky Západného Nílu. Tieto kmene boli podrobené celogenómovej analýze a porovnané s kmeňmi okolitých krajín.

 

Podporná aktivita – publicita projektu:

UPJŠ:

Informácie o projekte UVP MediPark sú zverejnené na webovom sídle UPJŠ: https://www.upjs.sk/pracoviska/medipark/, ktoré sa pravidelne aktualizuje.

Zároveň v mieste realizácie projektu je umiestnená trvalá vysvetľujúca tabuľa, ktorá obsahuje povinné informácie v zmysle manuálu pre informovanie a publicitu.

UVLF:

Informácie o projekte MediPark II sú zverejnené na web-ovom sídle UVLF www.uvm.sk, na záložke „Univerzita v médiách“ bola dňom 25.02.2017 zverejnená video – prezentácia z otvorenia Univerzitnej veterinárnej nemocnice – Objektu P 40 – Chirurgia a PGA malých zvierat, na Komenského ulici č. 73 v Košiciach, za spoluúčasti zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupcov Magistrátu mesta Košíc a ďalších prizvaných hostí.

BMC NbÚ SAV:

Projekt Medipark II je spoluorganizátor košických vedeckých kaviarní, ktoré majú v Košiciach už desaťročnú tradíciu.

Projekt je uvedený aj na oficiálnej stránke kaviarní: http://www.vedeckakaviaren.sk

Typ Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná

jednotka

Skutočný

Stav

Dopad Počet publikácií v karentovaných časopisoch počet 7,22
Dopad

Počet výskumných pracovísk ako výsledok

spolupráce medzi verejným sektorom

(organizačná zložka SAV a vysokej školy)

a podnikateľským sektorom

počet 2
Dopad

Počet vytvorených pracovných miest pre

výskumníkov – muži

počet 2
Dopad

Počet vytvorených pracovných miest pre

výskumníkov – ženy

počet 5
Dopad

Počet založených podnikateľských subjektov za

účasti vedeckých pracovníkov (spin-off, start-up

efekty

počet 1
Dopad

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie

a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu –

muži

počet 9
Dopad

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie

a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu –

ženy

počet 17

 

 

 

 

 

 

 


Študuj na UPJŠ