Prejsť na obsah

Rezidentské štúdium

2minút, 16sekúnd


UPJŠ LF pokračuje v realizácii rezidentského štúdia. Na UPJŠ LF je možné sa prihlásiť do špecializačného štúdia v rámci rezidentského štúdia v uvedených špecializačných odboroch:

 • pre zdravotnícke povolanie lekár:
  • všeobecné lekárstvoakreditovaní
  • pediatria
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • neurológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • endokrinológia

Ostatné špecializačné odbory, v ktorých je možné sa zaradiť do rezidentského štúdia sú akreditované na iných vzdelávacích ustanovizniach v rámci SR.

Pri podávaní žiadosti postupujte podľa § 39b ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. v platnom znení.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20240101.html

 • žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka podáva jeho zamestnávateľ (ústavné zdravotnícke zariadenie), teda keď máte záujem o zaradenie do rezidentského štúdia, je potrebné osloviť potenciálneho zamestnávateľa a požiadať o prijatie do pracovného pomeru v rámci rezidentského štúdia
 • po kladnej odpovedi zo strany zamestnávateľa nás, prosíme, e-mailom predbežne informujte o nástupe do rezidentského štúdia na UPJŠ LF; e-mail: katarina.tomkova@upjs.sk

Informácie k rezidentskému štúdiu na webovej stránke MZ SR
https://www.health.gov.sk/?rezidenti


Formuláre potrebné k zaradeniu do Rezidentského štúdia:

Formuláre a kritéria potrebné k AKREDITÁCII AMBULANCIE všeobecného lekára pre dospelých / pre deti a dorast


Študuj na UPJŠ