Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium na LF UPJŠ

4minút, 59sekúnd

Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bolo dňa 27. 10. 1997 priznané právo na konanie doktorandského štúdia, dizertačných skúšok a na udeľovanie vedecko-akademických hodností PhD. Podľa § 109 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon č. 528/2003 Z.z.). Tieto práva zanikajú najneskôr 31.12.2010 (§ 109 ods. 6 zákona 131/2002 Z.z.). Vysoké školy teda môžu prijímať študentov na doktorandské štúdium vo vedných odboroch v akademickom roku 2004/2005 a 2005/2006.

Pre Lekársku fakultu sú to nasledujúce vedné odbory doktorandského štúdia (§ 102 ods. 2 písm. h, zákona č. 131/2002 Z.z., zverejnený na Odbore vysokoškolského vzdelávania):
15-01-9 Všeobecná biológia
51-02-9 Normálna a patologická fyziológia
51-04-9 Farmakológia (aj pre farm. vedy)
51-05-9 Vnútorné choroby
51-08-9 Chirurgia
51-10-9 Gynekológia a pôrodníctvo
51-11-9 Pediatria
51-17-9 Stomatológia
51-55-9 Patologická anatómia, súdne lekárstvo

Hlavní garanti a spolugaranti doktorandského štúdia
v akreditovaných odboroch na LF UPJŠ

15-01-9 Všeobecná biológia
prof. RNDr. Ivan Kalina, DrSc.
doc. RNDr. Peter Brezáni, CSc.
doc. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

51-02-9 Normálna a patologická fyziológia
prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc.
doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
doc. MUDr. Štefan Kujaník, CSc.
doc. MUDr. Imola Bračoková, CSc.

51-04-9 Farmakológia
Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.
Prof. MUDr. Anton Kohút, DrSc.

51-05-9 Vnútorné choroby
Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
Prof. MUDr. Dušan Trejbal, CSc.
Prof. MUDr. Mária Tajtáková, CSc.

51-08-9 Chirurgia
Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
Prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
Prof. MUDr. Mária Frankovičová, CSc.
Doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc.

51-10-9 Gynekológia a pôrodníctvo
Prof. MUDr. Štefan Lukačín, CSc.
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Doc. MUDr. Alexander Ostró, CSc.

51-11-9 Pediatria
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
Doc. MUDr. Branislav Spišák, CSc.

51-17-9 Stomatológia
Doc. MUDr. Andrej Jenča, CSc.
Doc. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Doc. MUDr. Dušan Beluš, CSc.

51-55-9 Patologická anatómia, súdne lekárstvo
prof. MUDr. Ivan Jurkovič, CSc.
doc. MUDr. František Longauer, CSc.
prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc.

Zoznam školiteľov doktorandského štúdia na LF UPJŠ

15-01-9 Všeobecná biológia
Prof. RNDr. Ivan Kalina, DrSc.
Prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc.
Doc. MUDr. Marta Kmeťová, CSc.
Doc. RNDr. Peter Brezáni, CSc.
Doc. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
Doc. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
Doc. RNDr. Ján Sabo, CSc.
Doc. MUDr. Eva Mechírová, CSc.

51-02-9 Normálna a patologická fyziológia
Prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc.
Doc. MUDr. Imola Bračoková, CSc.
Doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
Doc. MUDr. Štefan Kujaník, CSc.
Doc. MUDr. Viliam Donič, CSc.
Doc. MUDr. Roman Beňačka, PhD.

51-04-9 Farmakológia
Prof. MUDr. Anton Kohút, DrSc.
Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.

51-05-9 Vnútorné choroby
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
Prof. MUDr. Mária Tajtáková, PhD.
Prof. MUDr. Branislav Bohuš, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Prof. MUDr. Dušan Trejbal, CSc.
Prof. MUDr. Jozef Pella, PhD.
Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Doc. MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc.
Doc. MUDr. Ján Štubňa, PhD.
Doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
Doc. MUDr. Ružena Tkáčová, CSc.
Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.
Doc. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

51-08-9 Chirurgia
Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
Prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
Prof. MUDr. Mária Frankovičová, CSc.
Doc. MUDr. Igor Kundrát, CSc.
Doc. MUDr. Otto Brandebur, CSc.
Doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc.
Doc. MUDr. Štefan Guzanin, CSc.
Doc. MUDr. Jozef Výrostko, CSc.
Doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc.
Doc. MUDr. Miroslav Janík, CSc.
Doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
Prof. MUDr. Miroslav Kitka, CSc.
Doc. MUDr. Michal Vaľko, CSc.
Doc. MUDr. Jozef Radoňák, CSc.
Doc. MUDr. Vincent Nagy, CSc.

51-10-9 Gynekológia a pôrodníctvo
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Prof. MUDr. Štefan Lukačín, CSc.
Doc. MUDr. Alexander Ostró, CSc.

51-11-9 Pediatria
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
Doc. MUDr. Branislav Spišák, CSc.
Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.

51-17-9 Stomatológia
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc.
Doc. MUDr. Dušan Beluš, CSc.
Doc. MUDr. Andrej Jenča, CSc.
Doc. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Doc. MUDr. Ján Slávik, CSc.
Doc. MUDr. Milan Kontráň, CSc.

51-55-9 Patologická anatómia, súdne lekárstvo
Prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Jurkovič, CSc.
Doc. MUDr. František Longauer, CSc.

PODMIENKY PRIJATIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

– ukončené vysokoškolské vzdelanie
– úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru pred komisiou z vybraného odboru a anglického jazyka (v mesiaci september)

PRIHLASOVANIE SA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

– témy na dennú a externú formu na nasledujúci akademický rok sú vypísané a zverejnené najneskôr v máji
– do 30. 6. podať oficiálnu žiadosť na konkrétnu tému na Referát pre vedu a výskum LF UPJŠ, Trieda SNP č. 1, 040 66 Košice
– uchádzači o externú formu štúdia priložia k žiadosti súhlas zamestnávateľa
– po prihlásení každý uchádzač obdrží tlačivo „Prihláška na doktorandské štúdium“ a zoznam potrebných príloh

Priebeh doktorandského štúdia upravuje Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z.z a Vyhláška MŠ SR o doktorandskom štúdiu č. 131/1997 Z.z.

Aktualizované dňa: 26.5.2004


Študuj na UPJŠ