Prejsť na obsah

Oznam o konaní verejnej habilitačnej a inauguračnej prednášky

1minút, 0sekúnd

 

        V Košiciach, 10. októbra 2007

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Lekárska fakulta Vám o z n a m u j e , že dňa

 

 

 

23. októbra 2007 (utorok)

 

 

sa uskutoční v seminárnej miestnosti pri posluchárňach na 2. poschodí Lekárskej fakulty UPJŠ, Trieda SNP č. 1 v Košiciach verejná habilitačná prednáška:

 

o 13.30 hod. MUDr. Želmíra M a c e j o v á, PhD. z I. internej kliniky LF UPJŠ a FN LP v Košiciach

Téma: Reumatoidná artritída – od etiológie po funkčné dôsledky ochorenia

 

 

 

24. októbra 2007 (streda)

 

 

sa uskutoční v seminárnej miestnosti pri posluchárňach na 2. poschodí Lekárskej fakulty UPJŠ, Trieda SNP č. 1 v Košiciach verejná inauguračná prednáška:

 

o 9.00 hod.   Doc. MUDr. Ladislav V a l a n s k ý, PhD., mim. prof. z Urologickej kliniky LF UPJŠ a FN LP v Košiciach

Téma: Chirurgická liečba inkontinencie moču

Na tieto prednášky pozývame celú akademickú a lekársku obec, odborníkov z príbuzných odborov a všetkých záujemcov.

 

Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

dekan LF UPJŠ

Vybavuje:
Ružena Ružičková, t. č. 055/640 2559


Študuj na UPJŠ