Prejsť na obsah

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky – 25.11.2008

0minút, 41sekúnd

V Košiciach, 13. novembra 2008

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Lekárska fakulta Vám o z n a m u j e , že dňa

 

25. novembra 2008 (utorok)

 

sa uskutoční v seminárnej miestnosti pri posluchárňach na 2. poschodí UPJŠ Lekárskej fakulty, Trieda SNP č. 1 v Košiciach verejná habilitačná prednáška:

 

o 13.30 hod. MUDr. Jozef   F i r m e n t, PhD.   z I. kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a FN L. P. v Košiciach

Téma: „Úskalia výživy u kriticky chorých“

 

Na túto prednášku pozývame celú akademickú a lekársku obec, odborníkov z príbuzných odborov a všetkých záujemcov.

 

prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
dekan UPJŠ LF

 

Vybavuje:
Ružena Ružičková, t. č. 055/640 2559


Študuj na UPJŠ