Prejsť na obsah

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky – 3.3.2009

0minút, 40sekúnd

V Košiciach, 17. februára 2009

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Lekárska fakulta Vám o z n a m u j e , že dňa

 

3. marca 2009 (utorok)

 

sa uskutoční v seminárnej miestnosti pri posluchárňach na 2. poschodí UPJŠ Lekárskej fakulty, Trieda SNP č. 1 v Košiciach verejná habilitačná prednáška:

 

o 13.30 hod. MUDr. Eva K o v a ľ o v á, PhD.   z Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove

Téma: „Komplexné využitie zobrazovacej techniky pri stanovení diagnózy pacienta v zubnej praxi“

 

Na túto prednášku pozývame celú akademickú a lekársku obec, odborníkov z príbuzných odborov a všetkých záujemcov.

 

prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
dekan UPJŠ LF

 

Vybavuje:
Ružena Ružičková, t. č. 055/640 2559


Študuj na UPJŠ