Prejsť na obsah

Oznam o habilitačnom konaní – 22. novembra 2005

0minút, 48sekúnd

 

V Košiciach, 7.novembra 2005

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Lekárska fakulta Vám o z n a m u j e , že dňa

 

22. novembra 2005 (utorok)

sa uskutočnia v seminárnej miestnosti pri posluchárňach na 2. poschodí Lekárskej fakulty UPJŠ, Trieda SNP č. 1 v Košiciach verejné habilitačné prednášky:

 

o 13.00 hod. MUDr. Ivana V a l o č i k o v á, PhD., odborná asistentka na I. internej klinike LF UPJŠ a FN LP v Košiciach

Téma: Diabetes a nefropatia
 

o 14.00 hod. RNDr. Pavol Š v o r c, CSc., odborný asistent na Ústave fyziológie LF UPJŠ v Košiciach

Téma: Preconditioning – endogénna ochrana myokardu
 

Na tieto prednášky pozývame celú akademickú a lekársku obec, odborníkov z príbuzných odborov a všetkých záujemcov.

Prof. MUDr. Andrej J e n č a, CSc.

dekan LF UPJŠ

Vybavuje:
Ružena Ružičková, t. č. 055/640 2559


Študuj na UPJŠ