Prejsť na obsah

Oznam o konaní verejných habilitačných prednášok – 13. mája 2008

0minút, 51sekúnd

V Košiciach, 29. apríla 2008

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Lekárska fakulta Vám o z n a m u j e , že dňa

 

13. mája 2008 (utorok)

sa uskutočnia v seminárnej miestnosti pri posluchárňach na 2. poschodí UPJŠ Lekárskej fakulty, Trieda SNP č. 1 v Košiciach verejné habilitačné prednášky:

 

o 13.00 hod. MVDr. Monika H a l a n o v á, PhD. z Ústavu epidemiológie UPJŠ LF v Košiciach

Téma: Zoonózy – spoločný problém humánnej a veterinárnej medicíny

 

o 14.00 hod.   MUDr. Peter T a k á č, PhD. z Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a FN LP v Košiciach

Téma: Vzťah rehabilitácie a behaviorálnej medicíny

Na tieto prednášky pozývame celú akademickú a lekársku obec, odborníkov z príbuzných odborov a všetkých záujemcov.

 

prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

dekan LF UPJŠ

Vybavuje:
Ružena Ružičková, t. č. 055/640 2559


Študuj na UPJŠ