Prejsť na obsah

Oznam o konaní verejných inauguračných prednášok – 10. mája 2007

0minút, 52sekúnd

V Košiciach, 17. apríla 2007

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Lekárska fakulta Vám o z n a m u j e , že dňa

10. mája 2007 (štvrtok)

sa uskutočnia v seminárnej miestnosti pri posluchárňach na 2. poschodí Lekárskej fakulty UPJŠ, Trieda SNP č. 1 v Košiciach verejné inauguračné prednášky:

 

o 9.00 hod. Doc. MUDr. Jozef R a d o ň a k, CSc., mim. prof. z II. chirurgickej kliniky LF UPJŠ a FN LP v Košiciach
Téma: Prevencia ischémie miechy pri operáciách aneuryzmy torakoabdominálnej aorty
 
o 10.00 hod. Doc. MUDr. Milan S c h n o r r e r, CSc. z III. chirurgickej kliniky LF UK v Bratislave
Téma: Chirurgická liečba pľúcnych metastáz

Na tieto prednášky pozývame celú akademickú a lekársku obec, odborníkov z príbuzných odborov a všetkých záujemcov.

 
Prof. MUDr. Andrej J e n č a, CSc.
dekan LF UPJŠ

Vybavuje:
Ružena Ružičková, t. č. 055/640 2559

    

vytlači»


Študuj na UPJŠ