Prejsť na obsah

Predpisy

1minút, 15sekúnd
  • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. zo dňa 22. júla 2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, platná od 1.9.2019
  • Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
  • Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
  • Rozhodnutie rektora č. 10/2021 o určení štandardného rozvrhu pedagogickej záťaže na UPJŠ
  • Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Rozhodnutie rektora č. 6/2020, ktorým sa určujú podmienky využitia telekonferenčnej techniky pre účely habilitačného a inauguračného konania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Rozhodnutie rektora č. 5/2023, ktoré stanovuje rozsah, spôsob a postup použitia softvérových nástrojov na odhaľovanie plagiátorstva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Predpisy platné do 31.08.2021


Študuj na UPJŠ