Prejsť na obsah

Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb (CEMIO)

1minút, 33sekúnd

Zasadnutie Koordinačnej rady LF UPJŠ pre projekty podporené zo ŠF EÚ

  • Stretnutie zvoláva vedúci oddelenia OGŠaF v termínoch podľa nižšie uvedeného rozpisu a zabezpečuje vyhotovenie zápisu.
  • Stálymi účastníkmi sú dekan LF UPJŠ v Košiciach, tajomníčka LF UPJŠ v Košiciach, projektoví manažéri projektov a členovia oddelenia grantov a štrukturálnych fondov (OGŠaF)
  • Projektový manažér konkrétneho projektu, ak nie je pri zvolávaní alebo v zápisnici z predchádzajúceho zasadnutia stanovené inak, v prípade potreby sám určí ďalšie relevantné osoby, ktorých účasť v súvislosti s plánovaným programom považuje za potrebnú. V prípade záujmu zavedenia nového bodu do programu musí o novej agende písomne informovať zvolávateľa v predstihu, aspoň k desiatemu dňu predmetného mesiaca.
Frekvencia a charakteristika termínov Raz mesačne v pondelok, ktorý je najbližší k 20. kalendárnemu dňu.
Stanovené termíny 21.1.2013, 25.2.2013, 25.3.2013, 22.4.2013, 20.5.2013, 24.6.2013, 22.7.2013, 23.9.2013, 21.10.2013, 25.11.2012, 16.12.2012

Stretnutie všetkých osôb PM zapojených do realizácie odborných a podporných aktivít a iným spôsobom zúčastnených osôb na realizácii projektu

  • Stretnutie zvoláva, organizuje a zabezpečuje projektový manažér s pomocou projektom dotknutého personálu.
Frekvencia a charakteristika termínov Raz za dva mesiace, približne okolo 15. kalendárneho dňa
Stanovené termíny 15.3.2013, 15.4.2013, 15.6.2013, 15.10.2013, 15.12.2013

Odborná konferencia alebo seminár

  • Odborné prezentácie a riešenie odborných problémov (nie manažérske a administratívne stretnutie).
  • Týchto podujatí sa členovia OGaŠF (štandardne) nezúčastňujú.
Frekvencia a charakteristika termínov Dva až tri razy v roku.
Stanovené termíny Zatiaľ nie sú

Ďalšie informácie:


Študuj na UPJŠ