Prejsť na obsah

OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

5minút, 46sekúnd

Názov projektu:

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SiFooD

Akronym:

Drive4SIFood

Kód ITMS2014+:

313011V336

Kód výzvy:

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06

Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Podporené z fondu:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán:

Ministertsvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Obdobie realizácie:

7/2019 – 6/2023

Prijímateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Partneri:

Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie
McCarter a.s.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Slovenská technická univerzita v Bratislave
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ciele projektu:

Cieľom projektu je prostredníctvom vedeckovýskumných činností rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným témam v oblasti vývoja kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín a ich následného environmentálneho a energetického spracovania.

Výška poskytnutého NFP:

9 813 468,31 € (z toho UPJŠ: 452 149,43 €)

Garant projekt za UPJŠ LF:

MVDr. Ladislav Strojný, PhD.

Názov projektu:

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu život

Akronym:

LISPER

Kód ITMS2014+:

313011V446

Kód Výzvy:

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Podporené z fondu:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán:

Ministertsvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Obdobie realizácie:

9/2019 – 6/2023

Prijímateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave

Partneri:

Anima Group, s.r.o.
BIOCHEM, spol. s.r.o.
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
IPESOFT spol s.r.o.
Lambda Life a.s.
MABPRO, a.s.
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline

Ciele projektu:

Zlepšenie zdravia obyvateľstva prostredníctvom inovatívnych diagnostických a terapeutických postupov pri troch závažných nádorových ochoreniach (Ca prsníka, Ca pľúc a kolorektálny karcinóm) a ich komparatívnej verifikácie medicínskej využiteľnosti a ekonomickej vhodnosti s inovatívnym využitím potenciálu IHC, molekulovo-genetických analýz tkanivových aj tekutých biopsií, bioinformatiky, zdravotníckych a informačných technológií.

Výška poskytnutého NFP:

10 698 633,07 EUR (z toho UPJŠ: 955 357,48 EUR)

Garant projekt za UPJŠ LF:

doc. RNDr. Ján Sabo, CSc. mim. prof.

Názov projektu:

Funkčné potraviny pre zdravý život

Akronym:

Kód ITMS2014+:

313012T288

Kód Výzvy:

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Podporené z fondu:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán:

Ministertsvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Obdobie realizácie:

10/2020 – 09/2023

Prijímateľ:

TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.

Partner:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ciele projektu:

Cieľom projektu je vytvoriť receptúry s optimálnym živinovým zložením, ktoré budú zodpovedať požiadavkám populácie vekovej kategórie 45 +. Cieľom projektu je vyvinúť výrobky s vybilancovaným optimálnym množstvom živín, pričom každý z výrobkov bude obsahovať svoju špecifickú funkčnú zložku, ktorá bude charakteristická svojím pozitívnym účinkom na fyziologické funkcie organizmu.

Výška poskytnutého NFP:

1 140 488,81 EUR (z toho UPJŠ: 156 317,40 EUR)

Garant projekt za UPJŠ LF:

MVDr. Emília Hijová, PhD.

Názov projektu:

Eliminácia rizika dopadov koherentného žiarenia pri dermatologických zákrokoch

Akronym:

ERIDOK

Kód ITMS2014+:

313012R720

Kód výzvy:

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Podporené z fondu:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán:

Ministertsvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Obdobie realizácie:

11/2020 – 04/2023

Prijímateľ:

MM MEDICAL s. r. o.

Partneri:

Medzinárodné laserové centrum
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je vývoj inteligentného zabezpečovacieho zariadenia- BlackBox pre dermatologické lasery, ktorého  cieľom bude rýchla a efektívna diagnostika s vyhodnotením potencionálneho rizika zhubných kožných nádorov pred pôsobením laserového impulzu, teda pred ich odstránením. Zariadenie bude svojím spôsobom jedinečné tým, že eliminuje najkritickejšie riziko laserových zákrokov a to prípadnú excíziu melanómu.

Výška poskytnutého NFP:

374 034,85 EUR (z toho UPJŠ: 43 699,35 EUR)

Garant projekt za UPJŠ LF:

MUDr. Janette Baloghová, PhD.

Názov projektu:

Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)

Akronym:

OPENMED

Kód ITMS2014+:

313011V455

Kód Výzvy:

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Podporené z fondu:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán:

Ministertsvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Obdobie realizácie:

11/2019 – 6/2023

Prijímateľ:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Partneri:

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
JUHAPHARM, s.r.o.
MM MEDICAL s.r.o.
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Ciele projektu:

Cieľom projektu je riešiť vybrané problémy diagnostiky a liečby onkologických, kardiovaskulárnych a vírusových ochorení, ochorení CNS a ochorení pohybového aparátu pri unikátnom využití potenciálu partnerov v projekte.

Výška poskytnutého NFP:

8 911 793,88 EUR (z toho UPJŠ: 4 909 853,93 EUR)

Garant projektu:

doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

Aktivita 313V45500005 – H5

Zodpovedný riešiteľ za aktivitu:

prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF

Aktivita 313V45500006 – H6

Zodpovedný riešiteľ za aktivitu:

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP

Aktivita 313V45500008 – H7:

Zodpovedný riešiteľ za aktivitu:

prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.

Ústav farmakológie UPJŠ LF

Aktivita 313V45500009 – H8:

Zodpovedný riešiteľ za aktivitu:

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP

Aktivita 313V45500011 – H9:

Zodpovedný riešiteľ za aktivitu:

RNDr. Tímea Špaková, PhD.

Združená tkanivová banka UPJŠ LF a UNLP


Študuj na UPJŠ