Prejsť na obsah

Klinika gerontológie a geriatrie

1minút, 25sekúnd
Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s.
Murgašova 1, 040 86 Košice
English version
 

Klinika je jednou z najmladších kliník UPJŠ LF, zriadená bola v roku 1995. Poskytuje lôžkovú geriatrickú starostlivosť pre široké spektrum chorôb vyššieho veku s dôrazom na geriatrických pacientov (starší ako 65 rokov) a komplexnú geriatrickú starostlivosť, okrem liečby akútneho zdravotného problému rieši situáciu komplexne vrátane poskytovania rehabilitačnej starostlivosti. Na klinike pracuje multidisciplinárny tím vysokoškolských i zdravotníckych zamestnancov – lekárov a terapeutov. Terapia je cielená na liečbu a manažment celej škály interných a neurologických ochorení, liečbu a riešenie problémov pohybových, psychických (kognitívnych i emočných), zlepšenie sebestačnosti pacientov a ich čo najplnohodnotnejší prechod do ich domáceho prostredia a bežných aktivít.

Častými liečenými diagnózami sú srdcovo-cievne ochorenia, cukrovka a jej komplikácie, infekčné ochorenia a neurologické problémy pacientov s Alzheimerovou chorobou a inými formami demencie. Taktiež doliečenie a včasná rehabilitácia po ortopedických a chirurgických výkonoch a včasná intenzívna rehabilitácia pacientov po cievnej mozgovej príhode. Pracovníci kliniky úzko spolupracujú s radom ďalších pracovísk UPJŠ LF, predovšetkým s klinikami internými, chirurgickými a neurologickou klinikou.

Klinika Gerontológie a geriatrie UPJŠ LF poskytuje svoju starostlivosť na 35 lôžkach, z toho na 10 monitorovacích lôžkach pre pacientov prijatých v zrýchlenom režime so závažnými nutričnými poruchami, metabolickým rozvratom, elektrolytovým dysbalansom, dehydratáciou a hypotenziou.


Študuj na UPJŠ