Prejsť na obsah

Sympózia a simulované spory

7minút, 0sekúnd

Študentské sympózium z medzinárodného práva a európskeho práva

Od roku 2008 Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva pravidelne usporiadava študentské sympózia z medzinárodného práva, ktoré tvoria platformu pre diskusiu o aktuálnych otázkach medzinárodného práva. Stalo sa dobrým zvykom, že výstupom zo sympózií sú zborníky príspevkov mladých autorov z radov študentov Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Na tomto mieste prinášame prehľad jednotlivých ročníkov spolu s odkazmi na publikované výstupy.

16. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Aktuálne otázky trestného práva z pohľadu európskeho a medzinárodného práva

21. apríl 2023

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva  pre Vás v spolupráci s Katedrou trestného práva v akademickom roku 2022/2023 pripravil študentské sympózium z medzinárodného a európskeho práva, na ktorom sú vítaní/é študenti a študentky všetkých ročníkov, ktorí/é by si chceli rozšíriť svoje vedomosti a prezentovať svoje odborné názory na aktuálne otázky medzinárodného a európskeho práva.

Pozvánka a zoznam tém

Zoznam prihlásených študentov/iek

TémaŠtudent/ka
1. Corpus Juris a Zelená kniha o trestnoprávnej ochrane finančných záujmov Únie ako základy postupu členských štátov ES/EÚ pri ochrane finančných záujmov ES/EÚ
2. Dôvody vzniku Európskej prokuratúry, jej úlohy a štruktúraAlexandra Sabolová
3. Základné zásady činnosti Európskej prokuratúry
4. Vecná príslušnosť Európskej prokuratúry
5. Rozšírenie právomoci Európskej prokuratúry na trestný čin terorizmu
6. Oznamovanie trestných činov Európskej prokuratúre
7. Procesné práva podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní vedenom Európskou prokuratúrou
8. Účinná súdna ochrana v kontexte súdneho prieskumu úkonov Európskej prokuratúry
9. Bránia nezúčastnené členské štáty efektívnemu výkonu právomocí Európskej prokuratúry?
10. Vzťah Európskej prokuratúry a Európskeho úradu pre boj proti podvodom – konkurenti alebo spolupracovníci?Bc. Jana Pezlar Selecká
11. Európska prokuratúra v podmienkach Slovenskej republiky
12. Postavenie a pôsobnosť európskych delegovaných prokurátorov v podmienkach Slovenskej republiky
13. Cezhraničné vyšetrovanie vedené Európskou prokuratúrou
14. Výkon právomocí slovenského európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora
15. Vedenie vyšetrovania Európskou prokuratúrou v Slovenskej republikeDominik Werner
16. Postavenie prokurátora v rámci systému Medzinárodného trestného súdu a jeho spolupráca s orgánmi Európskej únieBc. Michal Horoščák
17. Medzinárodný trestný tribunál pre Ukrajinu: právne problémy a výzvyRadka Balogová
18. Medzinárodný trestný tribunál pre Ukrajinu: postavenie prokurátorov
19. Zločin agresie pred Medzinárodným trestným súdomBc. Laura Gazdagová
20. Postavenie prokurátora v systéme ad hoc trestných súdov 
21. Imunita predstaviteľov štátov pred vnútroštátnymi súdmiPeter Kuko

15. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva 

Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva

22. apríl 2022 || Právnická fakulta UPJŠ

 Zborník príspevkov z 15. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

 14. ročník Študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva 

Umelá inteligencia z pohľadu práva

16. apríl 2021 || Právnická fakulta UPJŠ

 Zborník príspevkov zo  14. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

13. ročník Študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva

Medzinárodné a európske právo v kinematografii II

Zborník príspevkov z 13. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

12. ročník Študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva

Medzinárodné a európske právo v kinematografii

Zborník príspevkov z 12. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

11. ročník Študentského sympózia z medzinárodého práva a európskeho práva

Medzinárodné právo  a ochrana medzinárodného mieru a bezpečnosti (program)

13. apríl 2018 v Košiciach

Vybrané príspevky boli zverejnené v časopise Studia Iuridica Cassoviensis.

10. ročník Študentského sympózia z medzinárodého práva a európskeho práva

Zborník príspevkov z X. ročníka študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva

28. apríl 2017 v Košiciach

Zborník príspevkov z 10. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Tlačová správa – UPJŠ

Tlačová správa– Slovenský syndikát novinárov

9. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Aktuálne otázky migrácie z pohľadu medzinárodného práva s osobitným zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie

22. apríl 2016 v Košiciach

Zborník príspevkov z 9. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Tlačová správa s fotografiami 

8. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Ochrana kultúrnych hodnôt prostriedkami medzinárodného a regionálneho práva

20. – 21.  apríl 2015 v Danišovciach

Zborník príspevkov z 8. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

7. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Aktuálne problémy medzinárodného leteckého a kozmického práva

11. – 12. apríl 2014 v Danišovciach

Zborník príspevkov zo 7. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

6. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Informačná spoločnosť a medzinárodné právo

21. – 22. apríl 2013 v Danišovciach

Zborník príspevkov zo 6. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

5. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Medzinárodné súdnictvo a medzinárodné právo

12. apríl 2012 v Košiciach

Zborník príspevkov z 5. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

4. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Medzinárodné právo životného prostredia

20. apríl 2011 v Košiciach

Zborník príspevkov zo 4. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

3. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Medzinárodné trestné súdnictvo

16. apríl 2010 v Košiciach

Zborník príspevkov z 3. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

2. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Stratégie OSN pri aplikácii sankčných režimov

14. apríl 2009 v Košiciach

Zborník príspevkov z 2. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

1. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Právo ozbrojených konfliktov a humanitárne právo v 21. storočí

28. marec 2008 v Košiciach 

Zborník príspevkov z 1. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva.


Študuj na UPJŠ