Prejsť na obsah

AiO-Legislatíva a dokumenty

4minút, 43sekúnd

Zákon o vysokých školách

Štatút fakulty platný a účinný od 22.06.2023
Organizačný poriadok PrávF UPJŠ v Košiciach účinný od 31.08.2023
Dlhodobý zámer PrávF UPJŠ v Košiciach na roky 2018-2023
Aktualizácia Dlhodobého zámeru PrávF UPJŠ v Košiciach na roky 2021-2025
 

Študijný poriadok UPJŠ v Košiciach pre 1., 2. a spojený 1. a 2. stupeň štúdia
Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre 1., 2. a spojený 1. a 2. stupeň štúdia účinný od 11.09.2023
Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre 1., 2. a spojený 1. a 2. stupeň štúdia v znení Dodatku č. 1 účinný od 29.04.2024
Príloha č.1: Odporúčaný spôsob prideľovania kreditov predmetom pri tvorbe študijných programov na UPJŠ na 1., 2. a spojenom 1. a 2. stupni štúdia
Smernica dekana č. 1/2023 k realizácii Študijného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre 1., 2. a spojený 1. a 2. stupeň štúdia v znení Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre 1., 2. a spojený 1. a 2. stupeň štúdia účinná od 09.10.2023

Štipendijný poriadok účinný od 31.08.2023
Disciplinárny poriadok účinný od 31.08.2023
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie účinný od 31.08.2023
Smernica č. 1/2011 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole originality platná pre UPJŠ v Košiciach a jej súčasti Prílohy: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  dodatok: č. 1 , dodatok: č. 2, dodatok: č. 3
Rozhodnutie rektora č. 4/2023 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2023/2024 na UPJŠ v Košiciach  (účinnosť od 01.09.2023)
Štatút UPJŠ v Košiciach – Školné a poplatky spojené so štúdiom, odpustenie školného, zníženie školného (čl. 47)


Študijný poriadok doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach /účinnosť od 01.09. 2023/
Smernica č. 4/2017
pre realizáciu a financovanie doktorandov pod dvojitým vedením medzi UPJŠ v Košiciach a zahraničnou partnerskou univerzitou
Smernica č. 1/2011  
o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole originality platná pre UPJŠ v Košiciach a jej súčasti Prílohy: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  dodatok: č. 1 , dodatok: č. 2, dodatok: č. 3
Rozhodnutie rektora č. 4/2023  o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2023/2024 na UPJŠ v Košiciach  (účinnosť od 1.9.2023)
Štatút UPJŠ v Košiciach  /Školné a poplatky spojené so štúdiom, odpustenie školného, zníženie školného (čl. 47) /

Pokyn dekana Právnickej fakulty č. 3/2020 zo dňa 17.08.2020
Usmernenie dekana Právnickej fakulty k realizácii rigoróznych skúšok zo dňa 07.05.2020 (prezenčná alebo telekonferenčná forma rigoróznej skúšky)
Poriadok konania rigoróznych skúšok účinný od 31.08.2023
Smernica č. 1/2011 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole originality platná pre UPJŠ v Košiciach a jej súčasti Prílohy: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  dodatok: č. 1 , dodatok: č. 2, dodatok: č. 3
Rozhodnutie rektora č. 4/2023  o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2023/2024 na UPJŠ v Košiciach  (účinnosť od 1.9.2023) 

Vyhláška č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (od 01.09. 2019)
Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedgogických titulov docent a profesor  na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na UPJŠ v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 6/2020, ktorým sa určujú podmienky využitia telekonferenčnej techniky pre účely habilitačného a inauguračného konania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Poplatky za úkony spojené s habilitačným konaním, s konaním na vymenovanie za profesora a s obhajobou doktorských dizertačných prác pre uchádzačov mimo UPJŠ
Rozhodnutie rektora č. 24/2020 o refundácii poplatkov na úhradu nákladov spojených s habilitačným alebo inauguračným konaním na inej vysokej škole
Informačná povinnosť podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov  
Pokyn dekana UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty č. 2/2022, ktorým sa ustanovuje výška odmeny a spôsob jej úhrady oponentom v habilitačnom a inauguračnom konaní a v doktorandskom štúdiu 

HABILITAČNÉ KONANIE:
Profesijný životopis – vzor
Tabuľka plnenia kritérií
Súhlas dotknutej osoby

INAUGURAČNÉ KONANIE:
Profesijný životopis – vzor
Tabuľka plnenia kritérií
Súhlas dotknutej osoby


Študuj na UPJŠ