Prejsť na obsah

AiO-Legislatíva a dokumenty

4minút, 27sekúnd

Zákon o Vysokých školách /od 01.06.2022/

Štatút fakulty
Dodatok č. 1 k štatútu fakulty
Organizačný poriadok v aktuálnom znení
Dlhodobý zámer rozvoja PrávF UPJŠ v Košiciach na roky 2018-2023
Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja PrávF UPJŠ v Košiciach na roky 2021-2025
 

Študijny poriadok PrávF UPJŠ
Dodatok č. 1 k študijnému poriadku PrávF UPJŠ
Štipendijný poriadok
Disciplinárny poriadok
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie
Smernica č. 1/2011 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole originality platná pre UPJŠ v Košiciach a jej súčasti Prílohy: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  dodatok: č. 1 , dodatok: č. 2, dodatok: č. 3
Rozhodnutie rektora č. 23/2021 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2022/2023 na UPJŠ v Košiciach  (účinnosť od 1.9.2022) 
Rozhodnutie rektora č. 4/2023 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2023/2024 na UPJŠ v Košiciach  (účinnosť od 1.9.2023)
Dodatok č. 2 k Štatútu UPJŠ v Košiciach
– podmienky pre zníženie resp. odpustenie školného

Študijny poriadok PrávF UPJŠ
Dodatok č. 1
k študijnému poriadku PrávF UPJŠ
Študijný poriadok  
doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach
Smernica č. 4/2017
pre realizáciu a financovanie doktorandov pod dvojitým vedením medzi UPJŠ v Košiciach a zahraničnou partnerskou univerzitou
Smernica č. 1/2011  
o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole originality platná pre UPJŠ v Košiciach a jej súčasti Prílohy: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  dodatok: č. 1 , dodatok: č. 2, dodatok: č. 3
Rozhodnutie rektora č. 23/2021
o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2022/2023 na UPJŠ v Košiciach  (účinnosť od 1.9.2022) 
Rozhodnutie rektora č. 4/2023  
o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2023/2024 na UPJŠ v Košiciach  (účinnosť od 1.9.2023)
Dodatok č. 2 k Štatútu UPJŠ v Košiciach
podmienky pre zníženie resp. odpustenie školného 

Pokyn dekana Právnickej fakulty č. 3/2020 zo dňa 17.08.2020
Usmernenie dekana Právnickej fakulty k realizácii rigoróznych skúšok zo dňa 07.05.2020 (prezenčná alebo telekonferenčná forma rigoróznej skúšky)
ÚPLNÉ ZNENIE Poriadku konania rigoróznych skúšok
Dodatok č. 1 k Poriadku konania rigoróznych skúšok na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach zo dňa 16.09.2019
Smernica č. 1/2011 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole originality platná pre UPJŠ v Košiciach a jej súčasti Prílohy: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  dodatok: č. 1 , dodatok: č. 2, dodatok: č. 3
Rozhodnutie rektora č. 4/2023  o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2023/2024 na UPJŠ v Košiciach  (účinnosť od 1.9.2023) 

Vyhláška č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (od 01.09. 2019)
Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedgogických titulov docent a profesor  na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na UPJŠ v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 6/2020, ktorým sa určujú podmienky využitia telekonferenčnej techniky pre účely habilitačného a inauguračného konania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Poplatky za úkony spojené s habilitačným konaním, s konaním na vymenovanie za profesora a s obhajobou doktorských dizertačných prác pre uchádzačov mimo UPJŠ
Rozhodnutie rektora č. 24/2020 o refundácii poplatkov na úhradu nákladov spojených s habilitačným alebo inauguračným konaním na inej vysokej škole
Informačná povinnosť podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov  
Pokyn dekana UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty č. 2/2022, ktorým sa ustanovuje výška odmeny a spôsob jej úhrady oponentom v habilitačnom a inauguračnom konaní a v doktorandskom štúdiu 


Študuj na UPJŠ