UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav chemických vied

Ústav chemických vied dlhodobo vytvára podmienky pre špičkové vzdelávanie v oblasti chemických odborov, ktoré je akreditované vo všetkých troch stupňoch vzdelávania. Má svoje stabilné personálne obsadenie s uznávanými osobnosťami, jasné vedecké smerovanie, adekvátnu infraštruktúru v podobe kvalitného prístrojového vybavenia a rozvinutú medzinárodnú spoluprácu.

Hlavným zámerom ústavu je podchytiť a podporovať mladých nadšencov chémie, rozvíjať ich talent, vedomosti a zručnosti. Okrem výučby a participácii na aktuálnom výskume poskytuje ústav svojim študentom aj ďalšie aktivity ako exkurzie, zahraničné študijné a odborné stáže, odbornú prax v spolupracujúcich firmách ako aj mimoškolské voľnočasové aktivity.


Pozri si záznam z DOD prečo chémia práve u nás Študuj na ÚCHV.


 

Aktuálne na ÚCHV

 • Celoústavná konferencia New Trends in Chemistry, Research and Education 2022

Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch sa aj tento rok dňa 25.11.2022 v čase od 8:00 do 17:30 v priestoroch univerzity uskutoční celoústavná konferencia New Trends in Chemistry, Research and Education 2022. Bližšie informácie, vrátane prihlasovacieho formulára, nájdete tu.

 

 • Môže elektrochémia priniesť prelom v detekcii vírusov?

V súčasnej dobe, kedy sa svet ocitol v epicentre najhoršej pandémie od roku 1920, sa vedecké tímy celého sveta snažia svoj výskum zamerať na diagnostiku, liečbu a zmiernenie ekonomických a sociálnych dopadov pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Z toho dôvodu sa Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) Slovenskej republiky rozhodla podporiť projekty s najväčším vedeckým potenciálom v boji proti chorobe COVID19. Z celkového počtu 111 žiadostí bolo agentúrou financovaných 24 úspešných projektov. Jedným z nich je aj projekt EDEVIR, ktorý vznikol na základe spolupráce medzi Lekárskou a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ. Výskumný tím Prírodovedeckej fakulty pod vedením skúsenej prof. RNDr. Renáty Oriňakovej, DrSc. z Katedry fyzikálnej chémie, intenzívne pracuje na vývoji nového typu elektrochemického senzora, ktorý by mohol predstavovať prelomový spôsob detekcie vírusov.

viac...

 

Súčasná výnimočná situácia, spôsobená epidémiou COVID 19, ktorá v moderných dejinách nemá obdobu, ovplyvňuje všetky aspekty nášho života. Preto v rámci iniciatívy „10 tisíc testov denne“ ponúkli poprední slovenskí odborníci svoje možnosti a schopnosti na zvýšenie testovacích kapacít. Medzi nimi sú aj prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc. z Katedry anorganickej chémie, Ústavu chemických vied.

viac ...

 

Na Katedre anorganickej chémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ sa realizuje dlhoročný výskum pórovitých materiálov typu metal-organic frameworks (MOFs). Zlúčeniny typu MOFs majú široké uplatnenie napr. v rôznorodých oblastiach ako adsorpcia a delenie plynov, katalýza, nosiče liečiv, iónomeniče, senzorika a mnohé ďalšie. Tentokrát vďaka výskumníkom ÚCHV nesú skratku UPJŠ

viac ...

 

Akronym špičkového tímu TRIANGEL je odvodený z jeho názvu „Tím pRe špIčkový výskum ANorGanických matEriáLov“. Tím sa svojou vedeckou činnosťou dotýka troch základných oblastí výskumu, konkrétne Anorganickej chémie, Fyziky kondenzovaných látok a Materiálových vied. Symbiózu a vzájomný prienik týchto troch kategórií výskumu vyjadruje akronym TRIANGEL. Členmi tímu sú pracovníci Ústavu chemických vied a pracovníci Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí vzájomne niekoľko rokov vedecky spolupracujú. 

viac ...

 

Výskum v oblasti miniaturizovaných analytických metód je jednou z kľúčových tém, ktorej sa venuje tím pracovníkov na Katedre analytickej chémii Ústavu chemických vied. Snahou riešiteľského kolektívu pod vedením prof. Mgr. Vasila Andrucha, DSc. je vyvíjať postupy a procedúry, ktoré sú v súlade s princípmi zelenej analytickej chémie a zabezpečiť tak originalitu navrhovaných postupov a schém, ktoré by bolo možné aplikovať na stanovenie analytov vo vzorkách rôzneho charakteru bez toho, aby daný postup negatívne vplýval na životné prostredie. Medzinárodná spolupráca s vybranými pracoviskami umožňuje pravidelnú výmenu výskumných pracovníkov na oboch zúčastnených stranách pre zvýšenie odbornosti a skúsenosti. Výsledkom takejto spolupráce je článok publikovaný v najvýznamnejšom analytickom časopise Analytical Chemistry 

viac ...


Zo života ústavu

 • Interaktívna periodická tabuľka prvkov Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach

Ústav chemických vied 7.3.2022 predstavil Interaktívnu periodickú tabuľku prvkov ako jedinej svojho druhu na Slovensku.

Periodická tabuľka obsahuje 80 reálnych chemických prvkov, ktoré sú doplnené fotografiami objaviteľov, resp. obrázkami súvisiacimi s ich pomenovaním. Jednotlivé bunky tabuľky sú individuálne podsvietené a cez dotykovú obrazovku je celá tabuľka interaktívne prepojená s aplikáciou, prostredníctvom ktorej sú sprístupnené základné informácie o jednotlivých prvkoch, ale aj videá a obrázky vzťahujúce sa na ne.

Súčasťou predstavenia bolo aj spustenie interaktívnej časti tabuľky, názorná ukážka funkcií tabuľky, v ktorých je zahrnutá aj prezentácia aktuálneho výskumného diania ústavu.

PROMO VIDEO

 • Medzi najviac citované vedecké práce hodnotené databázou Web of Science boli zaradené publikácie, spoluautorom ktorých je i vedecký pracovník ÚCHV PF UPJŠ

Status „Highly Cited“ získava len 1% prác a to na základe počtu ohlasov v odbore a roku vydania práce. Takéto hodnotenie tentokrát dosiahli dve publikácie, ktorých spoluautorom je profesor Vasiľ Andruch z Katedry analytickej chémie:

 1. Shishov, A., Bulatov, A., Locatelli, M., Carradori, S., Andruch, V. Application of deep eutectic solvents in analytical chemistry. A review, Microchemical Journal 135 (2017) 33-38; DOI: 10.1016/j.microc.2017.07.015.
 2. Shishov, A., Pochivalov, A., Nugbienyo, L., Andruch, V., Bulatov, A. Deep eutectic solvents are not only effective extractants, TrAC - Trends in Analytical Chemistry, 129 (2020) 115956; DOI: 10.1016/j.trac.2020.115956.

viac ...

 • Virtuálny Deň otvorených dverí

Záujemcom o štúdium CHÉMIE ako aj všetkým vedychtivým sa otvorili virtuálne dvere na náš ústav. V rámci online prenosu na Facebooku Prírodovedeckej fakulty naši mladí kolegovia z radov študentov predstavili ako sa študuje na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a v rámci toho sa mohli záujemcovia dozvedieť aj podrobnosti k možnostiam štúdia CHÉMIE. Živý prenos bol vysielaný 3.2.2022 a záznam si môžete pozrieť TU.

 • ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2021 

Nobelovu cenu za chémiu v roku 2021 získali dvaja organickí chemici Benjamin List a David MacMillan za objav asymetrickej organokatalýzy. Organokatalýza využíva ako katalyzátory malé organické molekuly, ktoré okrem urýchľovania reakcií dokážu kontrolovať ich priebeh. Dôležitosť asymetrickej organokatalýzy tkvie v jej praktickom využití, napríklad pri syntéze opticky čistých liečiv vo farmaceutickom priemysle za ekologicky výhodnejších podmienok.

Tému za Ústav chemických vied priblížila RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD. s prednáškou na tému „Malé organické molekuly s veľkými katalytickými vlastnosťami“ na online stretnutí vedcov z Prírodovedeckej fakulty 10. decembra 2021.

 • Zasadnutie akademickej obce ÚCHV

V súlade s organizačným poriadkom PF UPJŠ sa dňa 3.12.2021 uskutočnilo online stretnutie AO ÚCHV PF UPJŠ. 

 • Celoústavná konferencia New Trends in Chemistry, Research and Education 2021

Dňa 26.11.2021 sa uskutočnil ďalší ročník úspešnej akcie konanej na ÚCHV, na ktorom nielen zamestnanci ÚCHV, ale aj hostia zo zahraničných etablovaných pracovísk, prezentovali výsledky svojej vedeckej práce. Program konferencie si môžete pozrieť na tomto odkaze. Zborník príspevkov si môžete pozrieť na stránkach vydavateľstva ŠafárikPress.

 • ESET Science Award

Finalistkou kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov bola aj Ivana Šišoláková z Katedry fyzikálnej chémie ÚCHV. 

Dňa 22.4.2021 prezidentka Zuzana Čaputová v Prezidentskom paláci vymenovala 27 nových profesorov a profesoriek. Medzi menovanými bola aj prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc. Ústav chemických vied PF UPJŠ v Košiciach sa tak rozšíril o ďalšieho profesora z oblasti biochémie.

viac...

 

V stredu 17. marca 2021 sa uskutočnila Prírodovedecká čajovňa, na ktorej okrem iných prednášajúcich aj naša kolegyňa RNDr. Jana Shepa predstavila problematiku Elektrochemickej detekcie vírusov. Viac informácii nájdete tu.

 

Tohtoročná Nobelova cena za chémiu sa udeľovala počas celosvetovej pandémie a je špecifická aj v tom, že ju po prvýkrát v histórii udelili súčasne dvom ženám: Emmanuelle Charpentier a Jennifer A. Doudna. Máloktorý objav za posledné polstoročie vyvolal takú búrlivú vedeckú a etickú diskusiu a to ešte pred udelením tejto prestížnej ceny.

Tému za Ústav chemických vied priblížil doc. RNDr. Viktor Víglasky, PhD. s prednáškou na tému „Molekulárny nástroj na prepísanie kódu života: kľúč revolučných zmien vo vývojovej ére ľudstva" 

viac ...

Video k článku

 

Konferencia Ústavu chemických vied PF UJPŠ, New Trends in Chemistry, Research and Education, sa v roku 2020 konala v piatok, 20. novembra. Výnimočný pandemický stav si vyžadoval aj výnimočné riešenie, preto sa konferencia uskutočnila online. To však nijako neznížilo kvalitu tejto, už etablovanej udalosti na ústave. 

viac ...

 

Letná škola chemikov je tradičné podujatie, organizované Slovenskou komisiou Chemickej olympiády a príslušnou školou. A práve 43. ročník sa organizoval na Ústave chemických vied v Košiciach. 

viac ...

 

Ústav chemických vied PF UPJŠ v Košiciach hostil nádejných mladých chemikov v rámci 56. celoštátneho kola Chemickej olympiády, ktorú každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s IUVENTA – Slovenským inštitútom mládeže a Slovenskou komisiou Chemickej olympiády. 

viac ...

 

Chémia a technológie pre život bol ústredný názov 21. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, na ktorej študentka Bc. Gabriela Kuzderová z Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach obsadila I. miesto v rámci sekcie Anorganická chémia. 

viac ...

 

Posledná aktualizácia: 27.09.2022