UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav chemických vied

DOD2020

Aktuálne na Ústave chemických vied:

Deň otvorených dverí na PF UPJŠ - Príď sa pozrieť na Ústav chemických vied!

Kedy?   6.2.2020 o 8:30 hod.

Čo Ťa čaká?

  • Prehliadka laboratórií
  • Popularizačné a odborné prednášky
  • Informácie o možnostiach štúdia
  • Zaujímavé ukážky experimentov spojené s informáciami o výskume u nás
  • Stretnutie s úspešnými absolventami
  • Informácie o uplatnení absolventov štúdia chémie, ktoré poskytnú aj priamo potenciálny zamestnávatelia
  • Pre výchovných poradcov a sprevádzajúcich učiteľov bude pripravený samostatný program venovaný problematike štúdia chémie

Ústav chemických vied zastrešuje výučbu chémie už od r. 1963. Študijný program je koncipovaný na získanie širokej vedomostnej základne študentov v jednoodborovom programe chémie a v dvojodborovom učiteľskom programe chémie s inými prírodovednými odbormi a je akreditovaný vo všetkých troch stupňoch vzdelávania (bakalársky, magisterský, doktorandský). Výskum ústavu je tematický rozvíjaný v rámci jednotlivých katedier a odborných pracovísk. Témy sú viazané na existujúce grantové projekty a projekty medzinárodnej spolupráce katedier so zahraničnými univerzitami a vedeckovýskumných pracoviskami:

•  Katedra anorganickej chémie sa orientuje na na syntézu a fyzikálno-chemickú charakterizáciu komplexných zlúčenín s planárnymi heterocyklickými ligandami, ktoré vykazujú protinádorové účinky a vplyvu koordinačnej sféry Ag+, Zn2+, Ga3+ na ich antimikrobiálny a toxický účinok; na molekulový a nízkorozmerný magnetizmus komplexných zlúčenín na báze 4f a 3d prvkov ako aj na pórovité materiály na báze siliky a zlúčenín typu MOF.
•  Katedra analytickej chémie sa výskumne zameriava na vývoj metód vhodných pre automatizáciu a miniaturizáciu analytických meraní v súlade s princípmi zelenej chémie a ich aplikáciu na analýzu biologických a environmentálnych vzoriek, farmaceutických prípravkov; na enantioselektívnu separáciu biologicky aktívnych analytov.
Katedra biochémie je orientovaná na štúdium štruktúrnej stability proteínov a nukleových kyselín, výskum interakcií liečiv s nukleovými kyselinami, ktoré napomáhajú objasniť ich primárny účinok na molekulárnej úrovni.
Katedra fyzikálnej chémie skúma rozložiteľné biomateriály, katódové materiály pre Li-ión alebo Li-S batérie, smart hnojivá, nanomateriály pre analytické aplikácie a biomedicínu, pre elektrokatalýzu a pyrolýznu konverziu metánu.
Katedra organickej chémie sa zameriava na cielenú a efektívnu syntézu sfingolipidových štruktúr a analógov indolových fytoalexínov s antiproliferačným/cytotoxickým profilom, iminosacharidov ako inhibítorov glykozidáz a multifunkčných zlúčenín na báze takrínu, akridínu, kumarínu a chinolínu s očakávanou účinnosťou voči Alzheimerovej chorobe.
Oddelení didaktiky zabezpečuje výskum v oblasti inovácii a modernizácie vyučovacieho procesu chémie pre základné a stredné školy ako je bádateľsky orientovaná výučba.

Viac informácií o ďalších smeroch výskumu, konkrétnych formách spolupráce resp. aktivitách nájdete priamo na stránke ústavu resp. jednotlivých katedier.

Posledná aktualizácia: 24.01.2020