UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav chemických vied

Ústav chemických vied dlhodobo vytvára podmienky pre špičkové vzdelávanie v oblasti chemických odborov, ktoré je akreditované vo všetkých troch stupňoch vzdelávania. Má svoje stabilné personálne obsadenie s uznávanými osobnosťami, jasné vedecké smerovanie, adekvátnu infraštruktúru v podobe kvalitného prístrojového vybavenia a rozvinutú medzinárodnú spoluprácu.

Hlavným zámerom ústavu je podchytiť a podporovať mladých nadšencov chémie, rozvíjať ich talent, vedomosti a zručnosti. Okrem výučby a participácii na aktuálnom výskume poskytuje ústav svojim študentom aj ďalšie aktivity ako exkurzie, zahraničné študijné a odborné stáže, odbornú prax v spolupracujúcich firmách ako aj mimoškolské voľnočasové aktivity.


 

Aktuálne na ÚCHV

Pozri si záznam z DOD prečo chémia práve u nás, celý záznam a viac informáciu k štúdiu a podaniu prihlášok tu.

Súhrn všetkých dôležitých informácií o štúdiu na ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach nájdete na našej stránke (Štúdium chemických odborov) resp. stránke fakulty.

 

  • Môže elektrochémia priniesť prelom v detekcii vírusov?

V súčasnej dobe, kedy sa svet ocitol v epicentre najhoršej pandémie od roku 1920, sa vedecké tímy celého sveta snažia svoj výskum zamerať na diagnostiku, liečbu a zmiernenie ekonomických a sociálnych dopadov pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Z toho dôvodu sa Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) Slovenskej republiky rozhodla podporiť projekty s najväčším vedeckým potenciálom v boji proti chorobe COVID19. Z celkového počtu 111 žiadostí bolo agentúrou financovaných 24 úspešných projektov. Jedným z nich je aj projekt EDEVIR, ktorý vznikol na základe spolupráce medzi Lekárskou a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ. Výskumný tím Prírodovedeckej fakulty pod vedením skúsenej prof. RNDr. Renáty Oriňakovej, DrSc. z Katedry fyzikálnej chémie, intenzívne pracuje na vývoji nového typu elektrochemického senzora, ktorý by mohol predstavovať prelomový spôsob detekcie vírusov.

viac...

 

Súčasná výnimočná situácia, spôsobená epidémiou COVID 19, ktorá v moderných dejinách nemá obdobu, ovplyvňuje všetky aspekty nášho života. Preto v rámci iniciatívy „10 tisíc testov denne“ ponúkli poprední slovenskí odborníci svoje možnosti a schopnosti na zvýšenie testovacích kapacít. Medzi nimi sú aj prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc. z Katedry anorganickej chémie, Ústavu chemických vied.

viac ...

 

Na Katedre anorganickej chémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ sa realizuje dlhoročný výskum pórovitých materiálov typu metal-organic frameworks (MOFs). Zlúčeniny typu MOFs majú široké uplatnenie napr. v rôznorodých oblastiach ako adsorpcia a delenie plynov, katalýza, nosiče liečiv, iónomeniče, senzorika a mnohé ďalšie. Tentokrát vďaka výskumníkom ÚCHV nesú skratku UPJŠ

viac ...

 

Akronym špičkového tímu TRIANGEL je odvodený z jeho názvu „Tím pRe špIčkový výskum ANorGanických matEriáLov“. Tím sa svojou vedeckou činnosťou dotýka troch základných oblastí výskumu, konkrétne Anorganickej chémie, Fyziky kondenzovaných látok a Materiálových vied. Symbiózu a vzájomný prienik týchto troch kategórií výskumu vyjadruje akronym TRIANGEL. Členmi tímu sú pracovníci Ústavu chemických vied a pracovníci Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí vzájomne niekoľko rokov vedecky spolupracujú. 

viac ...

 

Výskum v oblasti miniaturizovaných analytických metód je jednou z kľúčových tém, ktorej sa venuje tím pracovníkov na Katedre analytickej chémii Ústavu chemických vied. Snahou riešiteľského kolektívu pod vedením prof. Mgr. Vasila Andrucha, DSc. je vyvíjať postupy a procedúry, ktoré sú v súlade s princípmi zelenej analytickej chémie a zabezpečiť tak originalitu navrhovaných postupov a schém, ktoré by bolo možné aplikovať na stanovenie analytov vo vzorkách rôzneho charakteru bez toho, aby daný postup negatívne vplýval na životné prostredie. Medzinárodná spolupráca s vybranými pracoviskami umožňuje pravidelnú výmenu výskumných pracovníkov na oboch zúčastnených stranách pre zvýšenie odbornosti a skúsenosti. Výsledkom takejto spolupráce je článok publikovaný v najvýznamnejšom analytickom časopise Analytical Chemistry 

viac ...


Zo života ústavu

V piatok 26.2.2021 sa uskutočnil seminár venovaný mobilitám, kde záujemcovia mohli spoznať všetky výhody ERASMUS mobilít priamo od ich absolventov a koordinátorov. Viac informácií o mobilitách podporovaných na PF UPJŠ nájdete tu.

 

V stredu 17. marca 2021 sa uskutočnila Prírodovedecká čajovňa, na ktorej okrem iných prednášajúcich aj naša kolegyňa RNDr. Jana Shepa predstavila problematiku Elektrochemickej detekcie vírusov. Viac informácii nájdete tu.

 

Tohtoročná Nobelova cena za chémiu sa udeľovala počas celosvetovej pandémie a je špecifická aj v tom, že ju po prvýkrát v histórii udelili súčasne dvom ženám: Emmanuelle Charpentier a Jennifer A. Doudna. Máloktorý objav za posledné polstoročie vyvolal takú búrlivú vedeckú a etickú diskusiu a to ešte pred udelením tejto prestížnej ceny.

Tému za Ústav chemických vied priblížil doc. RNDr. Viktor Víglasky, PhD. s prednáškou na tému „Molekulárny nástroj na prepísanie kódu života: kľúč revolučných zmien vo vývojovej ére ľudstva" 

viac ...

Video k článku

 

Konferencia Ústavu chemických vied PF UJPŠ, New Trends in Chemistry, Research and Education, sa v roku 2020 konala v piatok, 20. novembra. Výnimočný pandemický stav si vyžadoval aj výnimočné riešenie, preto sa konferencia uskutočnila online. To však nijako neznížilo kvalitu tejto, už etablovanej udalosti na ústave. 

viac ...

 

Letná škola chemikov je tradičné podujatie, organizované Slovenskou komisiou Chemickej olympiády a príslušnou školou. A práve 43. ročník sa organizoval na Ústave chemických vied v Košiciach. 

viac ...

 

Ústav chemických vied PF UPJŠ v Košiciach hostil nádejných mladých chemikov v rámci 56. celoštátneho kola Chemickej olympiády, ktorú každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s IUVENTA – Slovenským inštitútom mládeže a Slovenskou komisiou Chemickej olympiády. 

viac ...

 

Chémia a technológie pre život bol ústredný názov 21. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, na ktorej študentka Bc. Gabriela Kuzderová z Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach obsadila I. miesto v rámci sekcie Anorganická chémia. 

viac ...

 

Posledná aktualizácia: 28.03.2021