UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav chemických vied

Aktuálne na ÚCHV:

V dňoch 5.–17.7. 2020 sa na Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach koná 43. ročník Letnej školy chemikov. Podujatie vyplynulo z Celoštátneho kola Chemickej olympiády realizovaného na pôde ústavu v marci 2020.

Letná škola chemikov je tradičné podujatie, organizované Slovenskou komisiou Chemickej olympiády a príslušnou školou. A práve 43. ročník sa organizuje na Ústave chemických vied v Košiciach.

48 najúspešnejších riešiteľov krajských kôl chemickej olympiády a 4 najlepší mladí chemici vybraní na reprezentáciu SR na Medzinárodnej chemickej olympiáde 2020 budú mať možnosť prehĺbiť si svoje vedomosti z jednotlivých oblastí chémie pod vedením vysokoškolských učiteľov v rámci odborných prednášok a seminárov. Zároveň budú môcť získať laboratórne zručnosti, ktoré stredná škola nevie poskytnúť.

Ústav chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa dlhodobo snaží podchytiť a podporovať mladých nadšencov chémie, rozvíjať ich talent, vedomosti a zručnosti. Tohto roku je tomu tak aj prostredníctvom Letnej školy organizovanej spolu so Slovenskou komisiou Chemickej olympiády.


Ústav chemických vied zastrešuje výučbu chémie už od r. 1963. Študijný program je koncipovaný na získanie širokej vedomostnej základne študentov v jednoodborovom programe chémie a v dvojodborovom učiteľskom programe chémie s inými prírodovednými odbormi a je akreditovaný vo všetkých troch stupňoch vzdelávania (bakalársky, magisterský, doktorandský). Výskum ústavu je tematický rozvíjaný v rámci jednotlivých katedier a odborných pracovísk. Témy sú viazané na existujúce grantové projekty a projekty medzinárodnej spolupráce katedier so zahraničnými univerzitami a vedeckovýskumných pracoviskami:

•  Katedra anorganickej chémie sa orientuje na na syntézu a fyzikálno-chemickú charakterizáciu komplexných zlúčenín s planárnymi heterocyklickými ligandami, ktoré vykazujú protinádorové účinky a vplyvu koordinačnej sféry Ag+, Zn2+, Ga3+ na ich antimikrobiálny a toxický účinok; na molekulový a nízkorozmerný magnetizmus komplexných zlúčenín na báze 4f a 3d prvkov ako aj na pórovité materiály na báze siliky a zlúčenín typu MOF.
•  Katedra analytickej chémie sa výskumne zameriava na vývoj metód vhodných pre automatizáciu a miniaturizáciu analytických meraní v súlade s princípmi zelenej chémie a ich aplikáciu na analýzu biologických a environmentálnych vzoriek, farmaceutických prípravkov; na enantioselektívnu separáciu biologicky aktívnych analytov.
Katedra biochémie je orientovaná na štúdium štruktúrnej stability proteínov a nukleových kyselín, výskum interakcií liečiv s nukleovými kyselinami, ktoré napomáhajú objasniť ich primárny účinok na molekulárnej úrovni.
Katedra fyzikálnej chémie skúma rozložiteľné biomateriály, katódové materiály pre Li-ión alebo Li-S batérie, smart hnojivá, nanomateriály pre analytické aplikácie a biomedicínu, pre elektrokatalýzu a pyrolýznu konverziu metánu.
Katedra organickej chémie sa zameriava na cielenú a efektívnu syntézu sfingolipidových štruktúr a analógov indolových fytoalexínov s antiproliferačným/cytotoxickým profilom, iminosacharidov ako inhibítorov glykozidáz a multifunkčných zlúčenín na báze takrínu, akridínu, kumarínu a chinolínu s očakávanou účinnosťou voči Alzheimerovej chorobe.
Oddelení didaktiky zabezpečuje výskum v oblasti inovácii a modernizácie vyučovacieho procesu chémie pre základné a stredné školy ako je bádateľsky orientovaná výučba.

Viac informácií o ďalších smeroch výskumu, konkrétnych formách spolupráce resp. aktivitách nájdete priamo na stránke ústavu resp. jednotlivých katedier.

Posledná aktualizácia: 06.07.2020