UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Analytical Chemistry

Výskum v oblasti miniaturizovaných analytických metód je jednou z kľúčových tém, ktorej sa venuje tím pracovníkov na Katedre analytickej chémii Ústavu chemických vied. Snahou riešiteľského kolektívu pod vedením prof. Andrucha je vyvíjať postupy a procedúry, ktoré sú v súlade s princípmi zelenej analytickej chémie a zabezpečiť tak originalitu navrhovaných postupov a schém, ktoré by bolo možné aplikovať na stanovenie analytov vo vzorkách rôzneho charakteru bez toho, aby daný postup negatívne vplýval na životné prostredie. Medzinárodná spolupráca s vybranými pracoviskami umožňuje pravidelnú výmenu výskumných pracovníkov na oboch zúčastnených stranách pre zvýšenie odbornosti a skúsenosti. Výsledkom takejto spolupráce je článok publikovaný v najvýznamnejšom analytickom časopise Analytical Chemistry.

Vývoj v oblasti extrakčných techník sa v analytickej chémii stal jedným z kľúčových, nakoľko sa pôvodné extrakčné techniky začali vnímať ako postupy nevhodné pre zelený trend chémie kvôli použitiu vyšších objemov organických rozpúšťadiel a teda aj produkcii organického odpadu. Stanovenie látok v reálnych vzorkách bez použitia extrakčných techník je však aj napriek významným pokrokom v prístrojovej technike veľmi komplikované. Preto sa výskum upriamil na miniaturizované extrakčné techniky ako alternatívu, ktorá odbúrava uvedené nevýhody pôvodných techník. Jednou z takýchto techník je „single drop microextraction“. Využitie jednej kvapky pre extrakciu látok v online režime detekcie danej látky pomocou optickej sondy kombinuje výhodu miniaturizácie a efektívnosti analytického merania. Uvedený výskum zaujal aj medzinárodnú odbornú verejnosť.

https://microextraction.blogspot.com/2016/10/single-drop-microextraction-sdme-first.html?m=1

 

Odkaz na publikovanú štúdiu:

Zaruba S., Vishnikin A.B., Škrlíková J., Andruch V. Using an optical probe as the microdrop holder in headspace single drop microextraction: determination of sulfite in food samples. Anal. Chem. 2016, 88, 20, 10296–10300.

https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acs.analchem.6b03129

 

Prof. Vasil Andruch, DSc. patrí medzi renomovaných odborníkov v analytickej chémii o čom svedčí aj počet citácií v zahraničných vedeckých časopisoch.

Posledná aktualizácia: 28.01.2021