UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc

Prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc., je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde v roku 1987 ukončila štúdium odboru Anorganická chémia. Najprv pôsobila na Ústave biologických a ekologických vied PF UPJŠ; v roku 2003 prešla na Katedru biochémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ, kde pôsobí dodnes.

V r.1993 získala po obhájení dizertačnej práce titul „CSc.“ v odbore Všeobecná biológia. Po prechode na Ústav chemických vied sa začala venovať riešeniu problematiky cytotoxických vlastností akridínových derivátov a možnostiam ich využitia v liečbe niektorých typov nádorov. V tejto oblasti výskumu bola zodpovednou riešiteľkou, resp. riešiteľkou grantových projektov VEGA, KEGA a APVV. V r. 2008 sa habilitovala v odbore Biochémia.

Výsledky svojej vedecko-výskumnej práce prof. Kožurková pravidelne publikuje v odborných časopisoch. Z celkového počtu 236 publikácií bola spoluautorkou troch kapitol vo vedeckých monografiách, 50 článkov v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch a 31 článkov v ostatných domácich a zahraničných časopisoch a recenzovaných zborníkoch. Vysokú vedeckú hodnotu publikovaných prác potvrdzuje počet zaznamenaných citácií, ktorý dosiahol 572 (z toho 510 evidovaných v databázach WoS alebo SCOPUS). Uznaním jej práce na PF UPJŠ bola Cena dekana za vedecko-výskumnú činnosť udelená r. 2015.

Do pedagogickej činnosti sa prof. Kožurková zapojila už počas pôsobenia na Ústave biologických a ekologických vied, kde viedla praktické cvičenia z Molekulárnej biológie. Jej pedagogický úväzok sa postupne rozširoval o ďalšie predmety s biochemickým a molekulárne-biologickým zameraním. Jej nosným predmetom sa stal predmet Biochémia mikroorganizmov, určený pre magisterský stupeň štúdia. Pod vedením prof. Kožurkovej vzniklo 34 bakalárskych prác a 43 diplomových prác. Mnohí z jej bývalých diplomantov sú dnes držiteľmi akademických titulov a sú úspešní v rôznych sférach praxe. Bola tiež školiteľkou 4 dizertačných prác a v jednom prípade bola školiteľkou-špecialistkou.

Je spolugarantkou magisterského a doktorandského študijného programu 4.1.22. Biochémia.

Posledná aktualizácia: 22.06.2021