Prejsť na obsah

Štipendiá a pôžičky

2minút, 53sekúnd

Tehotenské štipendium

Kontakt:
Ing. Vladimíra Albertová
E-mail: vladimira.albertova@upjs.sk
Tel.: 055 234 7183

Poskytovanie tehotenského štipendia študentkám UPJŠ (Čl. 5)


Sociálne štipendium

Kontakt:
Ing. Vladimíra Albertová
E-mail: vladimira.albertova@upjs.sk
Tel.: 055 234 7183

Informácie pre žiadateľov o priznanie sociálneho štipendia pre akademický rok 2022/2023

Právne predpisy upravujúce priznávanie sociálnych štipendií a súvisiace právne predpisy

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
Štipendijný poriadok UPJŠ v Košiciach

Všeobecné informácie

Na sociálne štipendium má nárok každý študent:
– prvého štúdia v dennej forme vysokej školy na Slovensku,
– ktorý má na území SR trvalý pobyt,
– ak neprekročil štandardnú dĺžku štúdia,
– ak mesačný príjem jeho rodiny nie je vyšší ako hranica príjmu stanovená na základe životného minima.

Na sociálne štipendium nemá nárok študent, ktorý:
– študuje v externej forme štúdia,
– študuje príslušný študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka (toto obmedzenie neplatí, ak sa jedná o študenta so zdravotným postihnutím, ak je prekročenie štandardnej dĺžky štúdia spôsobené jeho zdravotným postihnutím),
– študuje študijný program v bakalárskom stupni štúdia a pritom už je držiteľom titulu Bc. z iného predchádzajúceho štúdia,
– už dosiahol vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (t.j. je absolventom napr. magisterského alebo inžinierskeho stupňa štúdia),
– mal poskytnuté sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného vysokoškolského vzdelania.

Výška sociálneho štipendia:
minimálne je 10 eur mesačne,
– aktuálne najviac 315 eur mesačne, ak žiadateľ študuje v mieste bydliska,
– aktuálne najviac 375 eur mesačne, ak žiadateľ študuje 30 a viac kilometrov od miesta bydliska.
Výška sa zaokrúhľuje na celé päť eurá smerom nahor.

Čo musíte urobiť

– podať si žiadosť o priznanie sociálneho štipendia,
– k žiadosti musíte priložiť doklady o výške príjmu a o rodinnej situácií – ostatných deťoch, manželstve atď.,
– štipendium sa žiadateľovi priznáva od mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná,
Manuál pre žiadateľov o sociálne štipendium.

Kalkulačka na výpočet sociálneho štipendia

Oznamujeme študentom FF, žiadateľom o sociálne štipendium, že žiadosti o sociálne štipendium môžu podať aj na sekretariáte Dekanátu FF, Šrobárova 2, Košice (č. dverí 111).

Na stiahnutie


Pôžičky pre študentov

Študenti vysokých škôl majú možnosť požiadať o zvýhodnenú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania.


Študuj na UPJŠ