Prejsť na obsah

Informácie pre záujemcov o štúdium

6minút, 27sekúnd

Študijné programy Filozofickej fakulty na jednom mieste!

Ak stále nie si rozhodnutý/á, čo by si chcel/a študovať,
na našej stránke nájdeš všetky študijné programy na jednom mieste.

Prihláška na jazykovú skúšku zo slovenského jazyka na FF UPJŠ v Košiciach
V prípade, že jednou z podmienok prijímacieho konania na vybraný študijný program je absolvovanie maturitnej skúšky zo slovenského jazyka (prípadne českého jazyka) a uchádzač túto podmienku nespĺňa, môže sa prihlásiť na jazykovú skúšku, ktorú realizuje FF UPJŠ v Košiciach.
Registračný formulár na jazykovú skúšku

Oznam o konaní/nekonaní prijímacej skúšky na magisterské študijné programy FF UPJŠ v Košiciach

Elektronická prihláška: 20 €
Klasická prihláška: 40 €

Poplatok je potrebné uhradiť výlučne platobnou bránou alebo bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou).
Číslo účtu (IBAN): SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, skratka študijného programu

Príkaz na úhradu je možné vygenerovať/vytlačiť zo systému po uložení elektronickej prihlášky.
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) musia pred úhradou platby kontaktovať študijné oddelenie.
Poplatok sa vracia uchádzačom iba v prípade neotvorenia študijného programu pre nedostatočný počet uchádzačov.

Upozornenie: Pri uhrádzaní poplatkov je potrebné počkať najmenej 3 pracovné dni, kým sa platba spáruje, teda prebehne proces prevodu úhrady z banky do akademického informačného systému. Neuhrádzajte poplatky 2-krát.

 • Deň otvorených dverí: 9. februára 2024
 • Program DOD

Pravý vysokoškolský život možno zažiť jedine na internáte, kde vznikajú priateľstvá na celý život. Z našich študentských domovov to budeš mať do školy naozaj neďaleko. Neustále ich modernizujeme k štandardom 21. storočia.
Internáty na Medickej 4 a 6 (od 55 eur/mesiac) sú vybavené jedálňou, bufetom, spoločenskými miestnosťami a športoviskami priamo v areáli.

Naše jedálne kráčajú s dobou a okrem tradičných jedál pripravujú zdravé vegetariánske a vegánske jedlá. Aby si to mal počas prestávok čo najbližšie k šálke kávy a snacku, máme pre teba pripravenú kaviareň Minerva, ktorá okrem iného ponúka priestor pre aktivity študentských spolkov, vernisáže alebo stretnutia.

UPJŠ ti ponúka prístup do Univerzitnej knižnice. Ponuka našich služieb je bohatá:

 • prezenčné výpožičky monografií, študijnej a odbornej literatúry
 • Virtuálna študovňa – digitalizované knihy prístupné v rámci služby MediaInfo
 • tlač, kopírovanie a skenovanie dokumentov z fondu UK
 • prístup k verejnému internetu a wifi
 • prístup k elektronickým dokumentom
 • konzultačné a referenčné služby

profily absolventov bakalárskych študijných programov

profily absolventov magisterských študijných programov

Pre našich študentov máme pripravené štipendiá na podporu ich rozvoja.

Talentové štipendium pre budúcich prvákov Bc.

 • pre talentovaných absolventov stredných škôl (víťazi olympiád, SOČ a pod.) po ich zápise na štúdium na UPJŠ s cieľom podporiť rozhodnutie študovať na UPJŠ (štipendium je vyplácané v dvoch splátkach v zimnom a letnom semestri)

Motivačné štipendiá za vynikajúce študijné výsledky a mimoriadne výsledky

 • prospechové štipendium
 • výročné ceny rektora
 • mimoriadne štipendium

Štipendiá z vlastných zdrojov fakulty

 • za vynikajúce plnenie študijných povinností
 • za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu a vývoja
 • za úspešnú reprezentáciu UPJŠ v oblasti vedy, umenia, kultúry, alebo športu na minimálne národnej úrovni a iné

Sociálne štipendiá

 • sociálne štipendium je typom sociálnej podpory štátu študentom a prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom na VŠ
 • výška sociálneho štipendia:
  • minimálna výška je 10 €
  • najviac 315 € mesačne, ak žiadateľ študuje v mieste bydliska
  • najviac 375 € mesačne, ak žiadateľ študuje 30 a viac kilometrov od miesta bydliska

Nostrifikácia dokladov

O ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR sú povinní požiadať: uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač cudzinec (nie občan SR).

UPJŠ v Košiciach je známa svojím medzinárodným prostredím. Priprav sa nielen na to, že u nás stretneš spolužiakov z celého sveta, ale podporíme ťa aj pri cestovaní a spoznávaní cudzích krajín. Programy ako Erasmus+Národný štipendijný program (SAIA)štipendiá francúzskej vládyštipendiá a granty DAAD do Nemecka (vyhľadať ponuku DAAD), akcia Rakúsko – SlovenskoCEEPUSMedzinárodný vyšehradský fond a množstvo medzinárodných zmlúv ti umožnia zdokonaliť svoje jazykové znalosti a otvoria ti dvere k novým zážitkom a skúsenostiam.

 • Certifikované interdisiplinárne kurzy
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka svojim študentom atraktívne certifikované interdisciplinárne kurzy, ktoré zvýšia našim absolventom šancu na uplatnenie sa na trhu práce.

Máš otázky?

Radi ti pomôžeme!
Kontaktuj nás:

Ing. Vladimíra Albertová

vladimira.albertova@upjs.sk

055/234 7183

S nami

sa nestratíš!


Študuj na UPJŠ