UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium

 

Virtuálny deň otvorených dverí: 12. februára 2021

Program DOD

 

Naši úspešní absolventi

Termín podania prihlášky
na bakalárske štúdium

do 31. marca 2021

Termín podania prihlášky
na magisterské štúdium

do 31. mája 2021

Termín podania prihlášky
na doktorandské štúdium

do 31. mája 2021

 


Možnosti štúdia

Prihláška

Štipendium

Ubytovanie

 

  • Можливості навчання у 2021 - 2022 навчальному році (Informácie pre uchádzačov v ukrajinskom jazyku)
  • Nostrifikácia dokladov
    O ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR sú povinní požiadať: uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač cudzinec (nie občan SR).

 

Ak máte otázky alebo ste po potvrdení prihlášky zistili chybné údaje, kontaktujte študijné oddelenie fakulty na telefónnom čísle 055/234 7183 alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

 

  • Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
    Poznámka: Odvolať sa proti rozhodnutiu prijímacej komisie je možné až po obdržaní rozhodnutia v písomnej forme (ktoré je oficiálnym potvrdením výsledku prijímacieho konania).

 

Posledná aktualizácia: 14.12.2020