UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium

Univerzitný deň otvorených dverí: 4. októbra 2019

Program DOD

Termín podania prihlášky
na bakalárske štúdium

do 31. marca 2019

Termín podania prihlášky
na magisterské štúdium

do 31. mája 2019
predĺžené do 23. 6. 2019

Termín podania prihlášky
na doktorandské štúdium

do 31. mája 2019
predĺžené do 15. 6. 2019

 


Možnosti štúdia

Prihláška

Štipendium

Ubytovanie

 

  • Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
    Poznámka: Odvolať sa proti rozhodnutiu prijímacej komisie je možné až po obdržaní rozhodnutia v písomnej forme (ktoré je oficiálnym potvrdením výsledku prijímacieho konania).
  • Nostrifikácia dokladov
    O ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR sú povinní požiadať: uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač cudzinec (nie občan SR).

 

Ak máte otázky alebo ste po potvrdení prihlášky zistili chybné údaje, kontaktujte študijné oddelenie fakulty na telefónnom čísle 055/234 7183 alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Posledná aktualizácia: 03.09.2019