Prejsť na obsah

Vedecká rada FF UPJŠ v Košiciach

1minút, 51sekúnd

Interní členovia:

 1. prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., psychológia, UPJŠ, predseda VR FF UPJŠ
 2. prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., literárna veda, UPJŠ, podpredseda VR FF UPJŠ
 3. prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., dejiny filozofie, UPJŠ
 4. doc. ThDr. Peter Borza, PhD., história, UPJŠ
 5. prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc., chémia, UPJŠ
 6. doc. PhDr. Anna Džambová, PhD., nemecká jazykoveda, UPJŠ
 7. doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., psychológia, UPJŠ
 8. prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., literárna veda, UPJŠ
 9. Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., politológia, UPJŠ
 10. prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD., neslovanské jazyky a literatúry, UPJŠ
 11. prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc., psychológia, UPJŠ
 12. prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc., psychológia, UPJŠ
 13. prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD., neslovanské jazyky a literatúry, UPJŠ
 14. prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., história, UPJŠ
 15. doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., slovenský jazyk, UPJŠ
 16. doc. RNDr. Roman Soták, PhD., matematika, UPJŠ
 17. prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., neslovanské jazyky a literatúry, UPJŠ
 18. doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD., dejiny filozofie, UPJŠ
 19. prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., história, UPJŠ
 20. prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., sociálna práca, UPJŠ

Externí členovia:

 1. doc. PhDr. Peter Brnula, PhD., sociálna práca, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem
 2. doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D., neslovanské jazyky a literatúry, Ostravská univerzita
 3. prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD., systematická filozofia, TU v Trnave
 4. prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD., pedagogika, TU v Trnave
 5. prof. h. c. prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc., dejiny filozofie, UPJŠ
 6. prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., politológia, UK Bratislava
 7. Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., slovenský jazyk, UPJŠ
 8. prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., história, FF PU v Prešove
 9. prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., psychológia
 10. prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., literárna veda, Jihočeská univerzita v Č. BudějovicíchŠtuduj na UPJŠ