Prejsť na obsah

Rady študijných programov

0minút, 27sekúnd

Kvalitu študijných programov na bakalárskom, magisterskom a spojenom bakalárskom a magisterskom stupni zabezpečuje a overuje Rada študijného programu.  

Radu študijného programu menuje rektor alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.  

Kompetencie a právomoci Rady študijného programu sú upravené v Pravidlách vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ. 

Úplný zoznam študijných programov a členov rád študijných programov je k dispozícii v Registri študijných programov UPJŠ.


Študuj na UPJŠ