Prejsť na obsah

Cena dekanky

3minút, 3sekúnd

Štatút Ceny dekana zamestnancom a študentom doktorandských študijných programov na FF UPJŠ v Košiciach

2021

Dr.h.c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty

Mgr. Pavol Kačmár, PhD.
za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť

Mgr. Peter Fedorčák, PhD.
za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty

Mgr. Miriama Filčáková
za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty

2020

Bc. Oliver Karolyi
za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť

Mgr. Igor Michalčík
za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty

Bc. Lukáš Pancurák
za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť

Bc. Viktória Smoradová
za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť

Mgr. Zuzana Solejová
za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty

2019

Mgr. Tomáš Dvorský
za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty

Mgr. Zuzana Eperješiová
za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty

Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty, odboru politológie

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty

Mgr. Lukáš Katriňák
za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty

Mgr. Dominika Petáková
za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty

Mgr. Jana Bajusová
za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť

doc. PhDr. František Šimon, CSc.
za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť

2018

Mgr. Ester Demjanová
za odbornú a vedeckovýskumnú činnosť

Mgr. Peter Getlík
za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty

kolektív 1. ročníka magisterského stupňa v študijnom programe masmediálne štúdiá
za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť v kategórii rozhlasová tvorba v súťaži o najlepšie audiovizuálne, hudobné, grafické alebo textové dielo s témou Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Mgr. Marta Kulanová
za odbornú a vedeckovýskumnú činnosť

Mgr. Lenka Lukáčová
za odbornú a vedeckovýskumnú činnosť

Martin Makara
za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť v kategórii literárna tvorba v súťaži o najlepšie audiovizuálne, hudobné, grafické alebo textové dielo s témou Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
za odbornú a vedeckovýskumnú činnosť

Mgr. Martin Počátko
za odbornú a vedeckovýskumnú činnosť

PhDr. Ingrid Puchalová, PhD.
za odbornú a vedeckovýskumnú činnosť

Bc. Peter Šafránek
za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť v kategórii televízna tvorba v súťaži o najlepšie audiovizuálne, hudobné, grafické alebo textové dielo s témou Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2013

doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
za monografickú prácu v oblasti literárnej vedy PREKLAD POD LUPOU

doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD., mim. prof.
za monografickú prácu v oblasti filozofie PATOČKA O VZNIKU MATEMATICKEJ PRÍRODOVEDY

2012

PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
za monografickú prácu v oblasti politologických vied KRITICKÝ RACIONALIZMUS A IDEA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI K. R. POPPERA

2008

PhDr. Slávka Janigová, PhD.
za monografickú prácu v oblasti filologických vied Syntax of -ing Forms in Legal English

doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
za preklady dvoch spisov Oratórium sv. Filipa Neriho – Duchovná cesta a Stanovy a všeobecný štatút Konfederácie oratória sv. Filipa Neriho

2007

prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
za monografickú prácu v oblasti filozofických vied ÚVOD DO FILOZOFIE

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
za monografickú prácu v oblasti pedagogických vied KAPITOLY ZO VŠEOBECNEJ DIDAKTIKY

Mgr. Ján Sabol, PhD.
za monografickú prácu v oblasti vied o umení TELEOLOGICKÝ A ESTETICKÝ STATUS SLOVENSKÉHO KLASICIZMU A ROMANTIZMU


Študuj na UPJŠ