Prejsť na obsah

Cena dekanky

3minút, 13sekúnd

Štatút Ceny dekana zamestnancom a študentom doktorandských študijných programov na FF UPJŠ v Košiciach

Za rok 2021
 • Dr.h.c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
  za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty
 • Mgr. Pavol Kačmár, PhD.
  za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť
 • Mgr. Peter Fedorčák, PhD.
  za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty
 • Mgr. Miriama Filčáková
  za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty
Za rok 2020
 • Bc. Oliver Karolyi
  za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť
 • Mgr. Igor Michalčík
  za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty
 • Bc. Lukáš Pancurák
  za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť
 • Bc. Viktória Smoradová
  za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť
 • Mgr. Zuzana Solejová
  za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty
Za rok 2019
 • Mgr. Tomáš Dvorský
  za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty
 • Mgr. Zuzana Eperješiová
  za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty
 • Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
  za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty, odboru politológie
 • PhDr. Marián Gladiš, PhD.
  za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty
 • Mgr. Lukáš Katriňák
  za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty
 • Mgr. Dominika Petáková
  za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty
 • Mgr. Jana Bajusová
  za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť
 • doc. PhDr. František Šimon, CSc.
  za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť
Za rok 2018
 • Mgr. Ester Demjanová
  za odbornú a vedeckovýskumnú činnosť
 • Mgr. Peter Getlík
  za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty
 • kolektív 1. ročníka magisterského stupňa v študijnom programe masmediálne štúdiá
  za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť v kategórii rozhlasová tvorba v súťaži o najlepšie audiovizuálne, hudobné, grafické alebo textové dielo s témou Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Mgr. Marta Kulanová
  za odbornú a vedeckovýskumnú činnosť
 • Mgr. Lenka Lukáčová
  za odbornú a vedeckovýskumnú činnosť
 • Martin Makara
  za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť v kategórii literárna tvorba v súťaži o najlepšie audiovizuálne, hudobné, grafické alebo textové dielo s témou Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
  za odbornú a vedeckovýskumnú činnosť
 • Mgr. Martin Počátko
  za odbornú a vedeckovýskumnú činnosť
 • PhDr. Ingrid Puchalová, PhD.
  za odbornú a vedeckovýskumnú činnosť
 • Bc. Peter Šafránek
  za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť v kategórii televízna tvorba v súťaži o najlepšie audiovizuálne, hudobné, grafické alebo textové dielo s témou Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Za rok 2013
 • doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
  za monografickú prácu v oblasti literárnej vedy PREKLAD POD LUPOU
 • doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD., mim. prof.
  za monografickú prácu v oblasti filozofie PATOČKA O VZNIKU MATEMATICKEJ PRÍRODOVEDY
Za rok 2012
 • PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
  za monografickú prácu v oblasti politologických vied KRITICKÝ RACIONALIZMUS A IDEA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI K. R. POPPERA
Za rok 2008
 • PhDr. Slávka Janigová, PhD.
  za monografickú prácu v oblasti filologických vied Syntax of -ing Forms in Legal English
 • doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
  za preklady dvoch spisov Oratórium sv. Filipa Neriho – Duchovná cesta a Stanovy a všeobecný štatút Konfederácie oratória sv. Filipa Neriho
Za rok 2007
 • prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
  za monografickú prácu v oblasti filozofických vied ÚVOD DO FILOZOFIE
 • prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
  za monografickú prácu v oblasti pedagogických vied KAPITOLY ZO VŠEOBECNEJ DIDAKTIKY
 • Mgr. Ján Sabol, PhD.
  za monografickú prácu v oblasti vied o umení TELEOLOGICKÝ A ESTETICKÝ STATUS SLOVENSKÉHO KLASICIZMU A ROMANTIZMU

Študuj na UPJŠ