Prejsť na obsah

Združenia a spolky

1minút, 43sekúnd
OZ Res Publica

Občianske združenie Res Publica vzniklo 1. 1. 2011 s myšlienkou spolupracovať s Katedrou politológie FF UPJŠ v Košiciach v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti a skvalitňovania študentského života na UPJŠ prostredníctvom organizovania vzdelávacích aktivít, diskusií s osobnosťami politického a verejného života, workshopov či podpory publikačnej a pedagogickej činnosti.

Ústav psychologickej prevencie, nezisková organizácia

Ústav psychologickej prevencie, n. o., je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby. Jej zakladateľom je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a jej oficiálny vznik je 17. 2. 2010.
Nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania vzdelávania, sociálno-psychologických výcvikov, poradenských služieb a výskumu rizikového správania a účinnosti programov prevencie užívania drog medzi dospievajúcimi, vysokoškolákmi a pre prevenciu významnými dospelými.

Košická pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Slovenská jazykovedná spoločnosť (SJS) je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy, fonetiky a príbuzných disciplín. Ustanovujúca schôdza košickej pobočky SJS pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied sa uskutočnila 25. januára 2018.

Košická pobočka Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) je občianské združenie pôsobiace na území Slovenska už od roku 2009. Medzi jeho ciele patrí združovať študentov a absolventov študijného programu psychológia na jednotlivých univerzitách, za účelom vytvárania komunity na báze dobrovoľníctva, zápalu pre psychológiu, zodpovednosti, vzájomnosti a súdržnosti. Členovia združenia pod jeho vedením organizujú diskusie, prednášky, workshopy a podobné aktivity, ktorými sa snažia, pomocou svojich hostí a spoluorganizátorov, sprostredkovať psychologické poznatky študentom, záujemcom a širokej verejnosti, odbornej či neodbornej.
Košická pobočka SAŠAP bola založená v októbri 2015.


Študuj na UPJŠ