UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Rigorózne konanie

 

•  Kontaktná osoba: Bc. Oľga Gállová (olga.gallova@upjs.sk), 055/234 7129
•  Prihláška
•  Zásady konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce na FF UPJŠ 
– účinnosť od 30. 6. 2020
•  Zásady konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce na FF UPJŠ
•  Pokyny pre uchádzačov o rigoróznu skúšku nové!


•  Žiadosť o zaradenie vlastnej témy rigoróznej práce
•  Žiadosť o zmenu témy rigoróznej práce
•  Žiadosť o predĺženie lehoty na odovzdanie rigoróznej práce

 

Študijný odbor Študijný program Predseda skúšobnej komisie/komisia Témy Okruhy predmetu
Filológia Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
(PhDr.)
prof. Myroslava Fabian, DrSc.
komisia
Filológia Britské a americké štúdiá
(PhDr.)
prof. PaedDr. Lívia Kortvélyessy, PhD.
komisia
Filozofia Filozofia
(PhDr.)
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
komisia
Historické vedy História
(PhDr.)
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.

komisia

Mediálne a komunikačné štúdiá

Masmediálne štúdiá
(PhDr.)
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
komisia
Politické vedy Politológia
(PhDr.)
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
komisia
Psychológia Psychológia
(PhDr.)
prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.
komisia
Sociálna práca Sociálna práca
(PhDr.)
prof. doc. PhDr. Eva Žiakova, CSc.
komisia

 

Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo akademických predmetov
(PaedDr.)
prof. Volodymyr Starosta, DrSc.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

komisia
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
(PaedDr.)
doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
komisia
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo etickej výchovy
(PaedDr.)
 
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo histórie
(PaedDr.)
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
doc. ThDr. Peter Borza, PhD.

komisia
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo latinského jazyka a literatúry
(PaedDr.)
doc. Mgr. Jana Balegová, PhD.
komisia
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
(PaedDr.)
doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.
komisia
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo psychológie
(PaedDr.)
doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
komisia
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
(PaedDr.)
doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
komisia
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo výchovy k občianstvu
(PaedDr.)
doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
komisia

 

Posledná aktualizácia: 12.02.2021