UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Dekanát Filozofickej fakulty UPJŠ

Šrobárova 2, P. O. BOX A-29, 040 59 Košice

Dekanát (AiS2)

Kontaktný formulár

Tajomníčka fakulty:  RNDr. Dagmar Hvozdovičová
e-mail:  dagmar.hvozdovicova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7124; +421 905 439 952
Sekretariát dekanky a tajomníčky, styk s verejnosťou
e-mail:  ff-upjs@upjs.sk
asistentka:  Ing. Michaela Baltesová  michaela.baltesova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7142; +421 948 837 411
poradca dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF:  PhDr. Marián Gladiš, PhD.  marian.gladis@upjs.sk
telefónne číslo: 055/234 7139; +421 905 953 014
správkyňa AiS2 a administrátorka webstránky FF:  Mgr. Emília Sotáková  emilia.sotakova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7128
Študijné oddelenie
vedúca oddelenia:  Ing. Jana Quitková  jana.quitkova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7120; +421 948 904 632
referentky:  Karolína Kelemenová  karolina.kelemenova@upjs.sk
   Eva Mrázová  eva.mrazova@upjs.sk
   Ing. Vladimíra Albertová  vladimira.albertova@upjs.sk
telefónne čísla:  055/234 7130,
 055/234 7140; +421 947 927 146
 055/234 7183
Útvar pre vedu, výskum, kvalifikačný rast, doktorandské štúdium a medzinárodné vzťahy
referentka pre vedu, výskum,
kvalifikačný rast,
doktorandské štúdium:
 Mgr. Gabriela Onušková  gabriela.onuskova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7116; +421 948 987 940
referentka
pre rozvoj medzinárodných vzťahov a podporu vedeckovýskumnej činnosti:
 Bc. Oľga Gállová  olga.gallova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7129; +421 948 830 944
referentka
pre rozvoj medzinárodných vzťahov a podporu vedeckovýskumnej činnosti:
 Bc. Natália Bačová  natalia.bacova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7138; +421 940 625 830
Útvar rozpočtu, financovania, ľudských zdrojov a právnej agendy
referentka
pre personalistiku a právnu agendu:
 JUDr. Eva Eštoková  eva.estokova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7121
referentka
pre personalistiku:
 Ingebourg Fedorčáková  ingebourg.fedorcakova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7115
referentka
pre ekonomické činnosti:
 Mgr. Ľudmila Bavoľárová  ludmila.bavolarova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7108
referentka
pre ekonomické činnosti:
 Ing. Petra Gašparíková  petra.gasparikova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7106
referentka
pre ekonomické činnosti:
 Ing. Anna Lapčáková (MD)  anna.lapcakova@upjs.sk
telefónne číslo:  
projektová manažérka na FF UPJŠ:  Mgr. Katarína Hajduková  katarina.hajdukova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7195; +421 918 412 605
Útvar správy informačných systémov, výpočtovej techniky a hospodárskej správy
vedúci správy informačných systémov, výpočtovej techniky a hospodárskej správy:  Ing. Tomáš Polák  tomas.polak@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7171; +421 917 739 822
referent správy informačných systémov, výpočtovej techniky a hospodárskej správy:  Ing. Marek Sekerák  marek.sekerak@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7227; +421 905 921 553
Vrátnica Aristoteles
vrátnik:  Ján Borodáč
 Viktor Borodáč
 Viliam Karaffa
 jan.borodac@upjs.sk
 viktor.borodac@upjs.sk
 viliam.karaffa@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7186; +421 905 301 835
Posledná aktualizácia: 01.07.2022