UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Dekanát Filozofickej fakulty UPJŠ

Kontaktný formulár

Dekanát FF UPJŠ

Šrobárova 2, Košice

Tajomníčka fakulty:  RNDr. Dagmar Hvozdovičová
e-mail:  dagmar.hvozdovicova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7124
Sekretariát dekanky a tajomníčky, styk s verejnosťou
e-mail:  ffupjs@upjs.sk
asistentka:  Jana Šivecová  jana.sivecova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7142
poradca dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF:  PhDr. Marián Gladiš, PhD.  marian.gladis@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7139
poradkyňa dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF:  PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.  ingrid.puchalova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7119
Správkyňa AiS2 a administrátorka webstránky FF:  Mgr. Emília Sotáková  emilia.sotakova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7128
Študijné oddelenie
vedúca oddelenia:  Ing. Jana Quitková  jana.quitkova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7120
referentky:  Karolína Kelemenová  karolina.kelemenova@upjs.sk
   Eva Mrázová  eva.mrazova@upjs.sk
   Mgr. Lýdia Bereczová  lydia.bereczova@upjs.sk
telefónne čísla:  055/234 7130, 055/234 7140, 055/234 7183
Útvar pre vedu, výskum, kvalifikačný rast, doktorandské štúdium a medzinárodné vzťahy
referentka pre vedu, výskum,
kvalifikačný rast,
doktorandské štúdium:
 Bc. Eva Lengeňová  eva.lengenova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7116
referentka
pre medzinárodné vzťahy:
 PaedDr. Eva Jenčušová eva.jencusova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7123
referentka
pre rozvoj medzinárodných vzťahov a podporu vedeckovýskumnej činnosti:
 Bc. Oľga Gállová olga.gallova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7129
Útvar rozpočtu, financovania, ľudských zdrojov a právnej agendy
referentka
pre personalistiku a právnu agendu:
 JUDr. Eva Eštoková (MD) eva.estokova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7121
referentka
pre personalistiku:
 Ingebourg Fedorčáková ingebourg.fedorcakova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7115
referentka
pre personalistiku a právnu agendu:
  JUDr. Ing. Zuzana Hospodárová zuzana.hospodárová@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7121
referentka
pre ekonomické činnosti:
 Ing. Petra Gašparíková petra.gasparikova@upjs.sk
referentka
pre ekonomické činnosti:
 Ing. Anna Lapčáková (MD) anna.lapcakova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7106
projektová manažérka na FF UPJŠ:  Mgr. Katarína Hajduková katarina.hajdukova@upjs.sk
telefónne číslo: 055/234 7195
Útvar správy informačných systémov, výpočtovej techniky a hospodárskej správy
vedúci správy informačných systémov, výpočtovej techniky a hospodárskej správy:  Ing. Tomáš Polák tomas.polak@upjs.sk
telefónne číslo: 055/234 7171
referent správy informačných systémov, výpočtovej techniky a hospodárskej správy:  Ing. Marek Sekerák marek.sekerak@upjs.sk
telefónne číslo: 055/234 7227

 

Posledná aktualizácia: 04.06.2019