Prejsť na obsah

Akademický senát Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

2minút, 39sekúnd


doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.

Predsedníčka AS FF UPJŠ

E-mail: ivica.hajducekova@upjs.sk
VoIP (enum): +421 55 234 7136
Mobilný tel.: +421 940 647 060

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ AS FF UPJŠ
Katedra anglistiky a amerikanistiky
◦ Mgr. Zuzana BURÁKOVÁ, PhD. – podpredsedníčka AS FF UPJŠ (od 19. 6. 2023)
◦ Mgr. Petra FILIPOVÁ, PhD.
Katedra filozofie
◦ PhDr. Dušan HRUŠKA, PhD.
Katedra germanistiky
◦ Dr. rer. pol. Michaela KOVÁČOVÁ
Katedra histórie
◦ Mgr. Drahoslav MAGDOŠKO, PhD.
◦ Mgr. Zuzana TOKÁROVÁ, PhD.
Katedra klasickej filológie
◦ doc. Mgr. Erika BRODŇANSKÁ, PhD.
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
doc. PhDr. Beáta GAJDOŠOVÁ, PhD. (do 11. 5. 2023)
◦ doc. Mgr. Mária BAČÍKOVÁ, PhD. (od 12. 5. 2023)
Katedra pedagogiky
doc. PaedDr. Renáta OROSOVÁ, PhD. – podpredsedníčka AS FF UPJŠ (do 11. 5. 2023)
◦ PaedDr. Michal NOVOCKÝ, PhD. (od 12. 5. 2023)
Katedra politológie
◦ doc. PhDr. Daniel DOBIAŠ, PhD.
Katedra psychológie
doc. PhDr. Beáta RÁCZOVÁ, PhD. (do 11. 5. 2023)
◦ doc. Ing. Mgr. Jozef BAVOĽÁR, PhD. (od 12. 5. 2023)
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
◦ PhDr. Marián GLADIŠ, PhD.
◦ doc. PaedDr. Ivica HAJDUČEKOVÁ, PhD. – predsedníčka AS FF UPJŠ
Katedra sociálnej práce
◦ doc. Mgr. Soňa LOVAŠOVÁ, PhD.
Centrum jazykovej prípravy
◦ PaedDr. Lívia BARNIŠINOVÁ, PhD.
Dekanát
◦ Ing. Jana QUITKOVÁ

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AS FF UPJŠ:
◦ Bc. Sofia BEDNARČÍKOVÁ
◦ Mgr. Jana GREGOVÁ – podpredsedníčka AS FF UPJŠ
◦ PhDr. Lukáš JAKABOVIČ, MBA
◦ Viktória KOLLÁROVÁ
◦ Bc. Timotej MIKLOŠ (od 18. 10. 2023)
◦ Bc. Samuel Vladimír SEDLÁK
Samuel SINGH (do 22. 8. 2023)
◦ Mgr. Tomáš ŠEĎO
◦ Mgr. Monika TRESOVÁ

Komisia pre rozvoj a ekonomickú činnosť
Predsedníčka: Mgr. Zuzana Buráková, PhD.
Členovia: Mgr. Petra Filipová, PhD., Dr. rer. pol. Michaela Kováčová, Mgr. Jana Gregová, Bc. Timotej Mikloš, Mgr. Tomáš Šeďo

Komisia pre legislatívnu činnosť a organizačnú štruktúru
Predseda: doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
Členovia: PhDr. Marián Gladiš, PhD., PhDr. Dušan Hruška, PhD., PaedDr. Michal Novocký, PhD., Ing. Jana Quitková, PhDr. Lukáš Jakabovič, MBA, Viktória Kollárová

Komisia pre štúdium a pedagogickú činnosť
Predseda: PhDr. Dušan Hruška, PhD.
Členovia: doc. Mgr. Mária Bačíková, PhD., doc. Mgr. Erika Brodňanská, PhD., Mgr. Zuzana Tokárová, PhD., Bc. Samuel Vladimír Sedlák, Mgr. Tomáš Šeďo, Mgr. Monika Tresová

Komisia pre vedeckú a umeleckú tvorivú činnosť
Predsedníčka: doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.
Členovia: doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD., PaedDr. Lívia Barnišinová, PhD., Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD., Bc. Sofia Bednarčíková, Viktória Kollárová, Bc. Samuel Vladimír Sedlák

Volebná a mandátová komisia
Predseda: PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Členovia: PaedDr. Lívia Barnišinová, PhD., Ing. Jana Quitková, Mgr. Jana Gregová, PhDr. Lukáš Jakabovič, MBA
Náhradníčky: Mgr. Petra Filipová, PhD., Bc. Sofia Bednarčíková


Študuj na UPJŠ