Prejsť na obsah

Medzinárodná spolupráca – výskumné laboratóriá

5minút, 4sekúnd
          

LICOLAB
Language, Information and Communication Laboratory
(Laboratórium experimentálnej fonetiky a komunikácie1)
pri Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

vedúca katedry: doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
odborná garantka laboratória: doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.

technická odborníčka: Ing. Eva Kiktová, PhD.

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., emeritný profesor
prof. Ing. Július Zimmermann, CSc., emeritný profesor

kontakt:
LICOLAB
Moyzesova 9
040 11 Košice

e-mail: ff-licolab@upjs.sk

Poslanie laboratória

     Výskumné experimentálne pracovisko LICOLAB (Language, Information and Communication Laboratory) pri Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ bolo založené v roku 1969 pre potreby všetkých jazykových katedier na FF UPJŠ. Jeho zakladatelia prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., a prof. Ing. Július Zimmermann, CSc., pôsobia na pracovisku ako emeritní profesori. Laboratórium je od svojho začiatku orientované na akustickú fonetiku, metodicky je zamerané na analýzu a resyntézu rečového signálu v časovej a frekvenčnej doméne. Okrem štandardných algoritmov na meranie FFT spektra a spektrogramov, kepstrálnej a LPC analýzy má LICOLAB vlastné postupy na spojitú, diskrétnu a paketovú waveletovú analýzu a resyntézu rečového signálu. V posledných rokoch sú v laboratóriu riešené úlohy percepčnej fonetiky – merania vnemu rečového signálu metódami klinickej audiometrie na kalibrovaných zariadeniach. Riešené sú aj úlohy súvisiace s detekciou anticipačných jadier v simultánnom a konzekutívnom tlmočení metódami HMM – skrytými Markovovými modelmi a štatistickými metódami strojového učenia. Metódy strojového učenia sa uplatňujú aj v rozpoznávaní niektorých suprasegmentov.
V laboratóriu prebieha aj intenzívny interlingvistický výskum – všeobecná jazykoveda, teória informácie, teória komunikácie, literárna veda, semiotika a prepojenie jednotlivých vrstiev akustického signálu na pozadí vzťahu jednotlivého a všeobecného (osobitne relácie fonetiky, fonológie a morfonológie) podľa syntetickej fonologickej teórie prof. J. Sabola, štylistické aspekty akustického signálu a najmä zvuková štruktúra mediálnej komunikácie.
V záujme udržania vysokej úrovne hardvérového a softvérového vybavenia pracoviska sú v LICOLAB-e riešené predovšetkým interdisciplinárne projekty, ktoré prinášajú praktické využitie a sú finančne podporované (napr. agentúrami APVV, VEGA, atď.).

Technické vybavenie laboratória

Veda a výskum

1. analýza vybraných suprasegmentov metódami strojového učenia
dizertačná práca
doktorandka: Mgr. Jana Frankovská
názov práce: Meranie suprasegmentov v anglickom a slovenskom jazyku metódou strojového učenia
školiteľ: doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
konzultanti: prof. Ing. Július Zimmermann, CSc., Ing. Eva Kiktová, PhD.

2. akustická a percepčná analýza súvislého rečového signálu
dizertačná práca
doktorand (externé štúdium): Mgr. Dmytro Mykolajovyč Hrycu
názov práce: Akustická a percepčná analýza onomatopojí na vzorke indoeurópskych jazykov.
školiteľ: doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
konzultanti: prof. Ing. Július Zimmermann, CSc., Ing. Eva Kiktová, PhD.

Aktuálne projekty:

Projekt APVV-22-0261 Úloha podporných nástrojov pre skorú diagnostiku a terapiu u detí s poruchami sluchu a reči (01. 07. 2023 – 30. 06. 2027).
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Stanislav Ondáš, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach;
zodpovedná spoluriešiteľka: Ing. Eva Kiktová, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Projekt VEGA č. 1/0344/21 Adaptívne maticové testy v audiometrii a v percepčnej fonetike (1. 1. 2021 – 31. 12. 2023). Zodpovedná riešiteľka: Ing. Eva Kiktová, PhD., Filozofická fakulta UPJŠ Košice.

APVV-19-0003 Onomatopoja – čo sa skrýva v mene?. r. 2020 – 2024, zodpovedná riešiteľka prof. PaedDr Lívia Körtvélyessy, PhD, Filozofická fakulta UPJŠ Košice.

Projekt VVGS-2020-1487 Inovácia výučby odbornej slovenčiny ako cudzieho jazyka využitím e‐learningových edukačných materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácie (1. 7. 2020 – 30. 6. 2021). Zodpovedná riešiteľka: Ing. Mgr. Ingrid Madárová, PhD., Centrum jazykovej prípravy, Filozofická fakulta UPJŠ Košice.

Ukončené projekty:

Projekt APVV-15-0307 Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie (1. 7. 2016 – 31. 12. 2020). Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Rudolf Sock, Filozofická fakulta UPJŠ Košice/ Université de Strasbourg.

Projekt APVV-15-0492 Rečová audiometria v rómskom jazyku (1. 7. 2016 – 31. 12. 2019).
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Július Zimmermann, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ Košice.

Projekt VEGA č. 1/0273/16 Komparatívny výskum dištinktívnych príznakov foném v slovenčine, v angličtine a v nemčine (2016 – 2018). Zodpovedná riešiteľka: doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD., Filozofická fakulta UPJŠ Košice.

Projekt APVV-0077-11 Audiometrické lingválne testy (1. 7. 2012 – 31. 12. 2015). Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Július Zimmermann, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ Košice.

Projekt VEGA č. 1/0938/12 Vlnková (wavelet) analýza akustického rečového signálu (1. 1. 2012 – 31. 12. 2014). Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Július Zimmermann, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ Košice

Projekt VEGA 1/0283/09 Syntetická fonologická teória. Súčasný stav a perspektívy (2009 – 2011). Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., Filozofická fakulta UPJŠ Košice.

Spolupracujúce inštitúcie

a) Fonetický ústav Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe,
b) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave,
c) Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
d) Lilpa – Linguistique, langues, parole, Université de Strasbourg,
e) Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Inselspital, University of Bern, Switzerland,
f) Jagelovská univerzita v Krakove,
g) Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach,
h) Filozofická fakulta Univerzity v Záhrebe, Chorvátsko,
i) Medzinárodná komisia pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov


1 Oficiálny názov laboratória v slovenčine spolu so skratkou LICOLAB pre slovensky písané vedecké výstupy a iné texty, s možnosťou skloňovania skratky ako značkového slova (LICOLAB-u, v LICOLAB-e atď.)Študuj na UPJŠ