Prejsť na obsah

Pokyny k podávaniu prihlášky

2minút, 30sekúnd

Termín podania prihlášky
na bakalárske štúdium

denná forma: do 31. marca 2024
externá forma: do 31. mája 2024

Termín podania prihlášky
na magisterské štúdium

do 31. mája 2024

Termín podania prihlášky
na doktorandské štúdium

do 31. mája 2024

Prihláška na jazykovú skúšku zo slovenského jazyka na FF UPJŠ v Košiciach
V prípade, že jednou z podmienok prijímacieho konania na vybraný študijný program je absolvovanie maturitnej skúšky zo slovenského jazyka (prípadne českého jazyka) a uchádzač túto podmienku nespĺňa, môže sa prihlásiť na jazykovú skúšku, ktorú realizuje FF UPJŠ v Košiciach.
Registračný formulár na jazykovú skúšku

Preferujeme elektronické podávanie prihlášok

Využite možnosť vyplniť prihlášku na štúdium elektronicky, pomocou Akademického informačného systému (AiS2)

Elektronické podávanie prihlášky je sprístupnené od 1. januára 2024.

Benefity:

 • nižší poplatok
 • zjednodušenie prihlasovania
 • zaistíte správne vyplnenie prihlášky
 • komunikácia napr. na doplnenie dokladov pre prijímacie konanie prebieha elektronicky
 • budete môcť sledovať stav prijímacieho konania (napr. prijatie overených dokladov poštou, výsledky prijímacieho konania)

Na jeden študijný program evidujte iba jednu elektronickú prihlášku. V prípade, že uložíte viac ako jednu prihlášku na ten istý študijný program, kontaktujte študijné oddelenie.

Môžete si podať aj viac elektronických prihlášok – na rôzne študijné programy.


Známky si do elektronickej prihlášky môžete:

 1. Stiahnuť z elektronickej žiackej knižky (nie je potrebné posielať papierovú prihlášku) – preklopené známky v prihláške neupravujte, po potvrdení prihlášky do stavu uložená a po spracovaní študijným oddelením dostanete potvrdzujúce maily
 2. Vpísať ručne (prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a doručiť) – ručne dopísané známky a priemery v prihláške musia byť potvrdené strednou školou, resp. musia byť zaslané overené kópie)

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania – je potrebné uhradiť prostredníctvom platobnej brány alebo príkazu na úhradu (prostredníctvom internetbankingu).
Upozornenie: Pri uhrádzaní poplatkov žiadame počkať najmenej 3 pracovné dni, kým sa platba spáruje, teda prebehne proces prevodu úhrady z banky do akademického informačného systému.
Neuhrádzajte poplatky 2-krát.


Životopis a lekárske potvrdenie sa nevyžaduje.


V prípade použitia papierovej prihlášky:

 • odošlite riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami a potvrdením o zaplatením na:
  Filozofická fakulta UPJŠ
  Študijné oddelenie
  Šrobárova 2
  P.O.Box A-29
  040 59  Košice
 • alebo odovzdajte riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami a potvrdením o zaplatení na sekretariát fakulty, Šrobárova 2, 1. posch. č. dv. 111

Máš otázky?

Radi ti pomôžeme!
Kontaktuj nás:

Ing. Vladimíra Albertová

vladimira.albertova@upjs.sk

055/234 7183


Študuj na UPJŠ