UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Pokyny k podávaniu prihlášky

Preferujeme elektronické podávanie prihlášok

Využite možnosť vyplniť prihlášku na štúdium elektronicky, pomocou Akademického informačného systému (AiS2)

 • e-prihláška (odporúčané prehliadače: Mozilla Firefox a Google Chrome)

 

 

Elektronické podávanie prihlášky je sprístupnené od 1. januára 2021.

benefity:

 • nižší poplatok
 • zjednodušenie prihlasovania
 • zaistíte správne vyplnenie prihlášky
 • komunikácia napr. na doplnenie dokladov pre prijímacie konanie prebieha elektronicky
 • budete môcť sledovať stav prijímacieho konania (napr. prijatie overených dokladov poštou, výsledky prijímacieho konania)
Ak máte otázky alebo ste po potvrdení prihlášky zistili chybné údaje, kontaktujte študijné oddelenie fakulty na telefónnom čísle 055/234 7183 alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Na jeden študijný program evidujte iba jednu elektronickú prihlášku. V prípade, že uložíte viac ako jednu prihlášku na ten istý študijný program, kontaktujte študijné oddelenie.

Môžete si podať aj viac elektronických prihlášok – na rôzne študijné programy.


Známky si do elektronickej prihlášky môžete:

 1. Stiahnuť z elektronickej žiackej knižky (nie je potrebné posielať papierovú prihlášku) – preklopené známky v prihláške neupravujte, po potvrdení prihlášky do stavu uložená a po spracovaní študijným oddelením dostanete potvrdzujúce maily
 2. Vpísať ručne (prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a doručiť) – ručne dopísané známky a priemery v prihláške musia byť potvrdené strednou školou, resp. musia byť zaslané overené kópie)

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania – je potrebné uhradiť prostredníctvom platobnej brány alebo príkazu na úhradu (prostredníctvom internetbankingu).


Životopis a lekárske potvrdenie sa nevyžaduje.


V prípade použitia papierovej prihlášky:

 • odošlite riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami a potvrdením o zaplatením na:
  Filozofická fakulta UPJŠ
  Študijné oddelenie
  Šrobárova 2
  P.O.Box A-29
  040 59  Košice
 • alebo odovzdajte riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami a potvrdením o zaplatení na sekretariát fakulty, Šrobárova 2, 1. posch. č. dv. 111

 

Posledná aktualizácia: 03.12.2020