UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Medzinárodná spolupráca - výskumné laboratóriá

 

 

Výskum a projekty

Vedecko-výskumné zameranie katedry

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia je v oblasti vedecko-výskumnej činnosti zameraná na výskum psychologických faktorov rizikového správania dospievajúcich a vysokoškolákov, účinnosti, efektívnosti programov prevencie užívania drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi.

Projekty

Aktuálne riešené projekty a štúdie

APVV-15-0662 Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery. Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

VEGA 1/0523/20 Problémové správanie dospievajúcich. Prierezová a longitudinálna analýza protektívnych a rizikových faktorov s ním súvisiacich. (Mgr. Mária Bačíková, PhD. – zodpovedná riešiteľka)

VEGA 1/0371/20 Trendy v prevalencii rizikového správania adolescentov. Školské randomizované kontrolované štúdie prevencie užívania drog slovenských adolescentov (prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.– zodpovedná riešiteľka)

Štúdia SLiCE (Students Life Cohort in Europe) je medzinárodná longitudinálna štúdia zaoberajúca sa rôznymi aspektmi zdravia a zdravého správania sa študentov vysokých škôl a je realizovaná na univerzitách v 13 Európskych krajinách. Cieľom štúdie je analyzovať zdravie, so zdravím súvisiace správanie, rovnako ako životné perspektívy študentov vysokých škôl a zaznamenať zmeny v týchto oblastiach v priebehu vysokoškolského štúdia. Cieľom je takisto porovnať zdravie a so zdravím súvisiace správanie študentov medzi jednotlivými európskymi krajinami a identifikovať potreby pre intervenčné programy, ktoré by mohli zlepšiť zdravie študentov. Výkonná rada štúdie SLiCE pozostáva z troch osôb: Rafael Mikolajczyk, M.D. (DE), Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. (SK), Prof. Guido Van Hal (BE).

Štúdia SLiCE 2 nadväzuje na vyššie uvedenú štúdiu, zameriava sa na zisťovanie životnej perspektívy a emigračných zámerov vysokoškolských študentov počas a po ukončení štúdia. Výskum sa realizuje v Česku, Maďarsku, Litve, Belgicku, Nemecku, vo Veľkej Británii a na Ukrajine.

UNPLUGGED -  Školský program univerzálnej prevencie medzi školákmi (podporený MŠ SR - APVV-0253-11, APVV-15-0662 a VEGA 1/0623/17) je interaktívny program, ktorý sa opiera o model komplexného vplyvu sociálneho prostredia a kombinuje stratégie šírenia informácií a rozvoja životných spôsobilostí, so zvyšovaním povedomia o možnom dopade sociálneho vplyvu na užívanie návykových látok u dospievajúcich. Bol realizovaný v 12 Európskych krajinách a v školskom roku 2017/2018 sa do riešenia projektu skúmania efektívnosti programu „Unplugged“ zapojí vyše 700 žiakov siedmeho ročníka z 24 vybraných škôl z celého Slovenska. Viac informácií nájdete tu.


Minulé projekty

VEGA 1/0623/17 Analýza sociálno-osobnostných charakteristík dospievajúcich a indikátorov rizikového správania v kontexte rodinných procesov. Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Mária Bačíková, PhD.

KEGA 016UPJŠ-4/2017 - Fidelita programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok "Unplugged" v podmienkach slovenských základných škôl. Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Anna Janovská, PhD.

VEGA1/0713/15 Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vyskoškolákov a emigračných zámerov vyskoškolákov. Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

APVV-0253-11 Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi. Na výskumných dátach založená prevencia užívania drog. Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

APVV-20-038205. Individuálne, interpersonálne, sociálne a spoločenské faktory rizikového správania v období dospievania a rannej dospelosti. Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

VEGA 1/1092/12 Životná perspektíva a rizikové správanie vysokoškolákov. Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

VEGA 1/408/04 Sociálno-psychologická analýza rizikového správania sa vysokoškolákov. Efektívnosť prevencie drogových závislostí a AIDS. Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

VEGA 1/4518/07 Sociálna kompetencia, sociálna inteligencia a možnosti jej rozvoja. Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

ÚVSR 1427/2011 Program prevencie drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov XI. s dôrazom na tvorbu a implementáciu alkoholových politík v univerzitnom prostredí. Iniciatíva oCAP (on Campus Alcohol Policy). Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

NMCD 2012/31/54 Program prevencie drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov XII. Univerzitné poradenské služby v prevencii užívania drog s osobitným dôrazom na problémovú konzumáciu alkoholu. Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.

"Promoting Psychological Well-Being Globally". Principal investigator: Bonnie Nastasi, PhD., Associate Director, Centre for Research Support, Walden University, Minneapolis, US Research partner: Olga Orosova, PhD.

SNIPE Social Norms Intervention for Prevention of Polydrug Use. JUST/2009/DPIP/AG/0964 Local coordinator: Olga Orosova, PhD.


Najvýznamnejšie publikácie:

Bačíková, M. (2019). Psychológia rodičovskej kontroly v dospievaní. Šafárik Press Košice. https://unibook.upjs.sk/sk/psychologia/1196-psychologia-rodicovskej-kontroly-v-dospievani

Gajdošová, B., Orosová, O. (2019). Vybrané psychologické faktory súvisiace s emigračnými zámermi trvalého odchodu vysokoškolákov do zahraničia. Československá psychologie, LXIII(3), 249-264.

Bačíková-Šléšková, M., Benka, j., Orosová, O. (2019). Parental behavioural control and parental knowledge in early adolescence. A person-oriented approach. Current Psychology, in press. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00214-z

Gajdošová, B., Orosová, O., Benka, J. (2018) Resilience, Authenticity, Emotionality, and Vulnerability to Alcohol Dependence among Slovak University Students. Adiktologie, odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí, 18(3-4), 163-171. https://www.addictology.cz/wp-content/uploads/2019/06/04gajdosova.pdf

Štefaňáková, M., Orosová O., Janovská A. (2018). The Role of Teachers in the Correction of Descriptive Normative Beliefs. Adiktologie, odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí, 18(3–4), 207–213. https://www.addictology.cz/wp-content/uploads/2019/06/09stefanakova.pdf

Hricová, L., Orosová, O., Bačíková, M. (2018). Disordered eating in the context of Self-determination theory. Current Psychology, 39(2), 608-617. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9782-1

Bavoľár, J., & Bačíkova-Slešková, M. (2018). Do Decision-Making Styles Help Explain Health-Risk Behavior among University Students in Addition to Personality Factors?. Studia Psychologica, 60(2), 71-83. http://www.studiapsychologica.com/uploads/BAVOLAR_SP_2_vol.60_2018_pp.71-83.pdf

Bavoľár, J., Bačíková, M. (2018). Psychological protective factors mediate the relationship between decision-making styles and mental health. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9831-9

Bačíková, M., Hricová, L., Orosová, O., (2018). Zmeny a stabilita vo vybraných rodinných procesoch v priebehu skorej adolescencie. Ceskoslovenska psychologie, 62(3), 197-211.http://cspsych.psu.cas.cz/result.php?id=1014

Orosova, O., Benka, J., Hricova, L., Kulanová, M. (2017). Gender, rootedness, normative beliefs and emigration intentions of Slovak university students. International Migration, 56(4), 172-196. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/imig.12441

Orosová, O., Gajdošová, B. (eds.). (2017). Emigration intentions and risk behaviour among university students. P.J. Šafárik University in Košice, Košice, 328s. ISBN 978-80-8152-562-9. K dispozícii v PDF.

Berinšterová, M., Orosová, O. Miovský, M. (2016). Vkladanie nádeje významných dospelých a užívanie alkoholu a tabakových cigariet medzi dospievajúcimi: Mediačný efekt sebakontroly. Československá psychologie, 60(2), 106-119.

Brutovská, M, Orosová, O. Kalina, O. (2016). Normatívne presvedčenia, postoje ku konzumácii alkoholu a konzumácia alkoholu u slovenských vysokoškolákov. Československá psychologie, 60(3), 266-277.

Helmer, S., Sebena, R. McAlaney, J., Petkeviciene, J., Salonna, F. & Mikolajczyk, R.T. (2016). Perception of High Alcohol Use of Peers Is Associated With High Personal Alcohol Use in First- Year University Students in Three Central and Eastern European Countries. Substance Use and Misuse, DOI: 10.3109/10826084.2016.1162810

Bacikova-Sleskova, M., Benka, J., & Orosova, O. (2015). Parental employment status and adolescents’ health: the role of financial situation, parent-adolescent relationship and adolescents’ resilience. Psychology & health, 30(4), 400-422.

Berinšterová, M., Janovská, A., Gajdošová, B., Kalina, O., Bačíková, M. (2015). Health-related behavior among schoolchildren. Unplugged-Drug use prevention program in Slovakia. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafária v Košiciach. K dispozícii v PDF.

Orosová, O., Brutovská, M., Benka, J., Bavoľár, J., Šebeňa, R., Hricová, L. (2015). Health-risk behavior among university students. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. K dispozícii v PDF.

Gajdošová, B.(2013). Päťfaktorový model osobnosti a správanie súvisiace so zdravím u dospievajúcich. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Gajdošová, B., Hvozdík, S., Janovská, A., Sedlák Vendelová, N. (2012). Univerzitné poradenské centrum. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafária v Košiciach.

Orosová, O., Janovská, A., Kopuničová, V., Vaňová, M. (2012). Základy prevencie užívania drog a problematického používania interntetu v školskej praxi. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Bačíková, M., Benka, J., Gajdošová, B., Kalina, O., Orosová, O., Salonna, F., Sedlák Vendelová, N. (2011). Alma Alcohol Mater. Názory študentov na konzumáciu alkoholu a alkoholové polititky v univerzitnom prostredí. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. K dispozícii v PDF

Orosová, O.,Madarasová-Gecková, A., Šléšková, M., Gajdošová, B., Lazarová, B. (2005). Psychológia a pedagogická psychológia I. Vybrané kapitoly zo všeobecnej, vývinovej, sociálnej a pedagogickej psychológie pre učiteľov. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Orosová, O., Gajdošová, B., Salonna, F. (2007). Prevencia a prediktívne faktory užívania drog. Košice, Harlequin

Orosová, O., Gajdosova, B., Bacikova-Sleskova, M., Salonna, F., Sebena, R. (2009). Health-related behaviour among adolescents and young adults. Košice, Equilibria. 


Spolupráca

V roku 2018, 2019 a 2020 bola rozvíjaná spolupráca so zahraničnými partnermi riešenia cieľa projektu týkajúceho sa emigračných zámerov vysokoškolákov:
1. Sofia University, Bulharsko
2. Karlova univerzita v Prahe, Česká republika
3. University of Miskolc, Maďarsko
4. University of Health Sicences, Litva
5. University of Antwerp, Belgicko
6. Uzhorod National University, Ukrajina
7. Černivecká univerzita, Ukrajina
8. V roku 2018 sa výskumný tím pripojil k medzinárodnej štúdii: The International study of emotional intelligence: University of Ljubljana, University of Rijeka.
9. University of Hamburg (Nemecko)
10. Prof. Dr. Saul Neves de Jesus (University of Algarve, Potrugalsko)

Katedra sa získaním súhlasu etickej komisie UPJŠ stala v roku 2010 výskumným riešiteľom v rámci medzinárodného projektu SLiCE (Student Behaviour and Life Perspective Cohort study in Europe) za slovenskú stranu. Na tomto projekte katedra spolupracuje s naseledujúcimi univerzitami: Catholic University Lublin (Poland). Charles University in Prague (Czech Republic), Eötvös Loránd University (Hungary), Hacettepe University (Turkey), Lithianian University of Health Science (Lithuania), Rouen University Hospilat (France), Sofia University "St. Kliment Ohridski" (Bulgaria), University of Amsterdam (Netherland), University of Antwerp (Belgium), University of Bielefeld (Germany), University of Bradford (UK), University of Bremen (Germany), University of Miskolc (Hungary), University of Sounthern Denmark (Denmark).

V roku 2011 získaním súhlasu Etickej komisie pracovníci katedry spolupracujú na medzinárodnom projekte Social Norms Intervention for the Prevention of Polydrug Use (SNIPE), DPIP Project No. JUST/2009/DPIP/AG/0964. V tomto projekte katedra kooperuje s nasledovnými univerzitami: the University of Bradford, the University of Antwerp, the University of Bremen, the University of Southern Denmark, the University of Navarra, Marmara University.

V rámci projektu APVV-0253-11 Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi. Na výskumných dátach založená prevencia užívania drog, ktorého súčasťou je overovanie školského programu univerzálnej prevencie užívania drog UNPLUGGED, spolupracuje katedra s Klinikou Adiktologie 1. lekárskej fakulty Všeobecnej fakultnej nemocnice Karlovej Univerzity v Prahe.

Od akademického roka 2009/2010 má Katedra podpísané dohody o výskumnej a vzdelávacej spolupráci najmä prostredníctvom medzinárodnej grantovej agentúry Erazmus s Masarykovou Univerzitou v Brne a s Univerzitiou Južného Dánska v Esbjergu.

Pracovníci katedry sú pravidelnými posudzovateľmi článkov v karentovaných a iných recenzovaných indexovaných časopisoch, konferenčných abstraktov a príspevkov ako aj národných vedecko-výskumných projektov. Zamestnanci katedry sú zároveň členmi medzinárodných vedeckých asociácií a participujú na domácich i zahraničných konferenciách aj ako moderátori konferenčných sekcií.


Konferencie

Program prevencie užívania návykových látok Unplugged medzi slovenskými školákmi. Implementácia výsledkov skúmania do praxe školských psychológov

Konferencia Psychologia Cassoviensis 2014


Ďalšie informácie o Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia nájdete tu:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-pedagogickej-psychologie-a-psychologie-zdravia/KPPaPZ/

Posledná aktualizácia: 14.05.2020