Prejsť na obsah

Projekty zo štrukturálnych fondov EÚ

2minút, 14sekúnd
Názov projektu: Rozšírenie študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii na KSSFaK FF UPJŠ o didaktiku slovenčiny ako cudzieho jazyka (DiSaC)
Kód ITMS Projektu: 26110230102
Kód Výzvy: OPV-2012/1.2./06-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu: 01/2014 – 06/2015
Výška NFP: 146 246,54 €
Názov projektu: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV)
Kód ITMS Projektu: 26110230101
Kód Výzvy: OPV-2012/1.2/05-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu: 01.11.2013 – 31.10.2015
Výška NFP: 1 335 994,45 €
Názov projektu: KVARK – Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ
Kód ITMS Projektu: 26110230084
Kód Výzvy: OPV-2011/1.2/03-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu: december 2012 – november 2015
Výška NFP: 1 591 586,88 €
Názov projektu: Projekt Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES)
Kód ITMS Projektu: 26110230075
Kód Výzvy: OPV-2011/1.2/03-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu: 14.11.2012 – 30.10.2015
Výška NFP: 1 967 708,99 €
Názov projektu: Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentným európskym univerzitám (EXPERT)
Kód ITMS Projektu: 26110230056
Kód Výzvy: OPV-2010/1.2./02-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu: II.2012 – I.2014
Výška NFP: 592 794,03 €
Názov projektu: Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ (DOKTORAND)
Kód ITMS Projektu: 26110230013
Kód Výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu: 01. 10. 2010 – 30. 09. 2013
Výška NFP: 978705,11 €

Študuj na UPJŠ