Prejsť na obsah

Inovačné vzdelávanie

4minút, 4sekúnd

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka inovačné vzdelávanie Príprava pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl a školských zariadení na realizáciu programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“.

„Unplugged“ je školský program univerzálnej prevencie pre dospievajúcich vo veku 12-14 rokov, čo zodpovedá potrebe včasnej prevencie rizikového správania. Prevencia je zameraná na užívanie alkoholu, tabaku, marihuany, prípadne ďalších legálnych aj ilegálnych drog ako sú lieky, pervitín, kokaín a pod. Patrí medzi interaktívne programy, ktoré predpokladajú zapojenie celej skupiny, celého triedneho kolektívu do priebehu jednotlivých lekcií, či už v rámci diskusií, alebo rôznych aktivít ako napr. rolové hry. Samotný program univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“ pozostáva z 12 lekcií v trvaní jednej vyučovacej hodiny (45 minút), ktoré sú zamerané na: informácie a postoje, interpersonálne spôsobilosti a intrapersonálne spôsobilosti. Vzdelávanie je realizované kombináciou prezenčného (3-dňový výcvik) a dištančného vzdelávania. Používané sú interaktívne a zážitkové metódy umožňujúce praktický nácvik realizácie programu. Ukončenie vzdelávania vyžaduje účasť na vzdelávaní, splnenie úlohy dištančnej časti a úspešnú záverečnú prezentáciu pred komisiou.

Cieľová skupina: Cieľovou skupinou vzdelávania sú kategórie pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Kategória pedagogických zamestnancov:
• učiteľ
Podkategória:
• učiteľ druhého stupňa základnej školy
Kategórie odborných zamestnancov:
• psychológ, školský psychológ
• špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg
• sociálny pedagóg
Kariérové stupne pedagogických a odborných zamestnancov:
• samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
• pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou,
• pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

Doba trvania štúdia: 50 hodín a trvá najviac 3 mesiace
Forma vzdelávania: Kombinovaná – 50 hodín (z toho 28 hodín prezenčnou formou – 3-dňový prezenčný výcvik a 22 hodín dištančnou formou)

Ukončenie vzdelávacieho programu: Spôsob ukončovania inovačného vzdelávania podľa § 56 odsek 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude formou záverečnej prezentácie pred trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a ďalších členov vymenuje štatutárny orgán poskytovateľa.
Požiadavky na ukončenie:
• absolvovanie najmenej 80% stanoveného počtu hodín vyučovaných prezenčnou formou,
• vypracovanie a odovzdanie výstupu dištančnej formy vzdelávania definovaných v časti Obsah vzdelávania,
• vypracovanie a pred skúšobnou komisiou obhájenie záverečnej prezentácie
Záverečná prezentácia pozostáva z prezentovania realizácie 1 lekcie z preventívneho programu a sebareflexie, či sa im podarilo splniť cieľ aktivity a nakoľko presne naplnili odporúčané postupy pri realizácii aktivity.

Odborná garantka inovačného vzdelávania: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

Profil absolventa: Absolventi programu vzdelávania vedia (vo vzťahu k vlastnej škole):
• Samostatne aplikovať program „Unplugged“ v podmienkach základnej školy.
• Pracovať so skupinou žiakov formou interaktívnych a zážitkových aktivít a využívať pri tom skupinovú dynamiku.
• Vo svojej práci využívať vedomosti a spôsobilosti týkajúce sa univerzálnej prevencie užívania návykových látok vychádzajúc z aktuálneho stavu poznania.
Využívať nadobudnuté kompetencie nielen pri realizácii programu „Unplugged“, ale aj pri výučbe iných predmetov (najmä etickej výchovy, občianskej náuky a na triednických hodinách).


Prijímacie konanie na inovačné vzdelávanie

Podanie prihlášky: do 15. 7. príslušného roku
Poplatok za štúdium: 250,- Eur
Termín realizácie: 28. – 30. 10. 2024

Uchádzači sa na inovačné vzdelávanie prihlasujú formou elektronickej prihlášky na VŠ. Povinnými prílohami sú životopis a notársky overený diplom (neplatí pre absolventov UPJŠ). Podanie prihlášky je bezplatné.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do 31. 8. príslušného roku.
Fakulta si vyhradzuje právo neotvárať v príslušnom akademickom roku inovačné štúdium, ak počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky na prijatie, nebude dostatočný.

Máte otázky?

Radi vám pomôžeme!
Kontaktujte nás:

Ing. Vladimíra Albertová

vladimira.albertova@upjs.sk

055/234 7183


Študuj na UPJŠ