Prejsť na obsah

Workshop The Experience of State Socialism Reimagined

2minút, 58sekúnd

     V dňoch 31. mája – 1. júna 2018 sa na pôde Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnilo medzinárodné stretnutie partnerov prebiehajúceho grantového projektu Erasmus+ s názvom The Experience of State Socialism Reimagined, na ktorom participuje celkovo päť partnerov zo štyroch krajín strednej a východnej Európy: Ústav pro studium totalitných režimů (ÚSTR) v Prahe (Česká republika), The Sofia Platform in Sofia (Bulharsko), Association Haggadah in Sarajevo (Bosna), The Creative Teaching Group (Česká republika) a The Innovative Teaching Group (Slovensko), v ktorej má zastúpenie aj Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach.
     Cieľom projektu je vytvorenie nových didaktických materiálov využiteľných na vyučovanie o období komunizmu na základných a stredných školách. Jednotliví partneri sa pritom snažia nájsť vhodné historické pramene využiteľné nielen v národnom, ale aj medzinárodnom a interkultúrnom vzdelávaní. Výsledkom projektu budú konkrétne výučbové plány (lesson plans), ktorým bude predchádzať praktická časť spojená s testovaním jednotlivých metód na vybraných školách v spolupráci s učiteľmi dejepisu.
     Workshop svojím uvítacím príhovorom otvoril vedúci Katedry histórie FF UPJŠ doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., ktorý následne odovzdal slovo organizátorom podujatia. Počas dvoch rokovacích dní bolo naplánovaných viacero bodov programu. V prvý deň stretnutia predstavila každá partnerská organizácia návrh svojho výučbového plánu, pričom sa vo svojej prezentácii mala zamerať na to, pre aký ročník je daný plán určený, na akú tému z národného kurikula sa pri jeho koncipovaní zamerala a akú metódu použila. Po každej prezentácii nasledovala diskusia, v ktorej zazneli pripomienky k jednotlivým výučbovým plánom. V popoludňajšej časti programu prebehol – v réžii slovenských partnerov projektu – workshop na Hlavnej ulici zameraný na možnosti výučby dejepisu vo verejnom priestore, pri ktorom predstavili prácu s viacerými metódami. Záver prvého rokovacieho dňa patril partnerom z ÚSTR, ktorí sa z pozície hlavného projektového koordinátora venovali rôznym organizačným pokynom.
     Druhý deň stretnutia sa začal nadviazaním na výučbové plány predstavené v predchádzajúci deň – tentoraz bol priestor venovaný ich teoretickej časti, a to prezentovaniu ich metodológie a procesu zostavovania. Po obedňajšej prestávke sa na základe prezentácií rozvinula diskusia o rozsahu vyučovacích hodín a témach na vyučovanie o komunizme stanovených v národných kurikulách partnerských krajín. Jej súčasťou bol aj brainstorming zameraný na zdroje, ktoré zo skúseností partnerov na vyučovacích hodinách nefungovali a ktorým by sa tak pri zostavovaní učebných plánov mohli vyhnúť. Cieľom diskusie bolo dospieť k okruhu tém využiteľných vo vyučovaní dejepisu vo všetkých krajinách. V popoludňajších hodinách predchádzala celkovému záveru podujatia reflexia obidvoch pracovných dní a rovnako aj vytýčenie ďalších projektových aktivít, ktoré musia byť splnené do ďalšieho partnerského stretnutia. To sa uskutoční v decembri tohto roka v bulharskej Sofii.

Mgr. Lukáš Katriňák
Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ