UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

COVID 19 - najčastejšie otázky a odpovede

Toto sú najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s infekciou koronavírusom COVID 19 zamestnancov a študentov UPJŠ LF:

Ako to bude s výučbou na UPJŠ LF do konca semestra? Aktualizované: 25.03.2020

Pedagogický proces bude až do konca letného semestra, teda do 15. mája 2020, prebiehať naďalej dištančne. Rušia sa prednášky, praktické cvičenia ako aj skúšanie prezenčnou formou vo všetkých predmetoch všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, aj nelekárskych odboroch. Garanti predmetov spolu s ostatnými učiteľmi pripravili úpravu platných syláb jednotlivých predmetov tak, aby zohľadnili náhradu prezenčnej formy štúdia dištančnou formou a to vrátane priebežných kontrol výučby a aj prípadných finálnych hodnotení. Tieto informácie budú priebežne oznamované študentom a budú tiež dostupné na webe fakulty.

Budú zrušené bežné skúšky a zápočty? Aktualizované: 26.03.2020

Bežné skúšky z predmetov vyučovaných celý semester: nateraz plán normálneho konania v skúškovom období, v prípade predlžovania krízovej situácie po 15. máji alternatívne distančné skúšanie podľa pokynov garanta predmetu. Pre zahraničných študentov v odôvodnených prípadoch bude umožnené distančné skúšanie.
Bežné skúšky z predmetov vyučovaných v blokoch: vykonávanie distančne podľa pokynov garanta predmetu.

Ako to bude so štátnymi skúškami? Aktualizované: 29.03.2020

Štátne skúšky budú prebiehať podľa upraveného harmonogramu letného semestra. Ak z dôvodov spojených s obmedzeniami nariadenými vládou v súvislosti s ochorením COVID-19 budú existovať prekážky pre konanie štátnych skúšok na fakulte, študentom bude elektronicky oznámené akou formou bude štátna skúška prebiehať. Týka sa to hlavne zahraničných študentov z dôvodu obmedzení spojených s cestovaním. Detailné informácie nájdete tu.

Som zahraničný študent a chcem vycestovať do zahraničia, musím ostávať v karanténe po návrate na Slovensko? Aktualizované: 26.03.2020

Rozhodnutia týkajúce sa epidémie koronavírusu už nie sú len záležitosťou našej univerzity, ale prijímajú sa na celoštátnej a medzinárodnej úrovni. Prosím, uvedomte si, že nie je to naša fakulta, ktorá niečo zakazuje alebo povoľuje. Situácia sa tiež neustále mení zo dňa na deň alebo z hodiny na hodinu, je ťažké predvídať vývoj.
Môžeme ubezpečiť študentov, že nebudú fakultou nijako sankcionovaní, ale nezabúdajte na obmedzenia, ktoré stanovuje štát: máme uzavreté hranice pre príchod cudzincov a 14 dní po príchode na Slovensko máme zavedenú povinnú karanténu. Nikto nevie, ako dlho budú obmedzenia platiť. Konečné rozhodnutie je len na študentoch. Zároveň sú študenti povinní sledovať e-mailovú poštu (používať výlučne univerzitnú e-mail adresu (meno.priezvisko@student.upjs.sk) podľa Príkazu rektora č. 12/2015!), webovú stránku fakulty a AiS2 (alebo profil FB fakulty) počas trvania osobitných bezpečnostných opatrení.

Prosím Vás o informácie týkajúce sa pracovného režimu pre zamestnancov UPJŠ v súvislosti s epidemiologickou situáciou. Je možné žiadať o prácu z domu? Aktualizované: 26.03.2020

Zamestnanci – vysokoškolskí učitelia sa riadia pokynmi prednostov. Vzhľadom k tomu, že prebieha dištančná forma štúdia, môžu byť na pracovisku alebo ostať doma a komunikujú so študentmi na dennej báze elektronicky. Zamestnanci nemôžu opúšťať svoje trvalé bydliská, v prípade potreby musia byť do určitého času plne k dispozícii a prítomní na fakulte. Pre zamestnancov vo veku nad 65 rokov je odporúčaná prioritne práca z domu.

Som zamestnanec a chcem vycestovať do zahraničia počas najbližších dní, môžem? Aktualizované: 25.03.2020

Je žiaduce zrušiť všetky zahraničné pracovné cesty a prijímanie zahraničných hostí do odvolania.

 


Stanovisko UPJŠ v Košiciach k infekcii koronavírusom COVID 19
Hot line: 0948 283 203
E-mail: corona-virus@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 29.03.2020