UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

NOVÉ: STANOVISKO DEKANA UPJŠ LF z 15. marca 2020 k aktuálnej situáciiSTANOVISKO DEKANA

 

k záverom zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR, rozhodnutia hlavného hygienika SR a usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorým MŠVVaŠ SR nariadilo prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov do 27. marca 2020.

 

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

vážené študentky a vážení študenti,
 

v nadväznosti na uvedené rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR bude prezenčná výučba na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach prerušená na všetkých troch stupňoch štúdia do 27.3.2020 (pozn.: zrušené sú aj všetky aktivity počas víkendu 28.-29.3.2020).

Vzhľadom k tejto okolnosti budú platiť do uvedeného dátumu nasledujúce nariadenia:

 1. Platí zákaz akejkoľvek formy prezenčnej výučby pre všetky tri stupne štúdia. Pedagogický proces bude v tomto období prebiehať dištančne, formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou.
  • V období prerušenia výučby prezenčnou formou sú zrušené aj všetky skúšky, štátne skúšky, atestácie a konzultačné hodiny. Študentom je zakázané z dôvodu výučby navštevovať priestory fakulty, jej výučbových základní a neodporúča sa žiaden osobný kontakt s učiteľmi.
  • V prípade nedostupnosti študenta z dôvodu ochorenia alebo karanténnych opatrení nahlási študent svoju nedostupnosť a predpokladaný čas nedostupnosti elektronicky svojej referentke, resp. študijnému oddeleniu.
  • Študijné oddelenie fakulty v uvedenom období komunikuje so študentmi iba elektronickou formou. E-mailové kontakty študijného oddelenia nájdete na https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-studentov/studijne-oddelenie/, prípadne kontakty zamestnancov dekanátu na https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/dekanat-lf-upjs/.
 2. Pedagogickí zamestnanci UPJŠ LF sú povinní vykonávať dôslednú kontrolu dištančnej výučby, ktorá sa má realizovať v čo v najvyššej možnej  miere a výlučne elektronickou formou, pričom:
  • Každý učiteľ je povinný e-mailovo prípadne inak elektronicky kontaktovať študentov, ktorým prebieha výučba dištančnou formou podľa rozvrhu a zadávať domáce štúdium a elektronicky a to minimálne na týždennej báze, pri blokovej výučbe na dennej báze. Zodpovedný za kontrolu je prednosta kliniky/ústavu.
  • Prípadné vypracované práce študentov je potrebné archivovať a v prípade nutnosti na vyžiadanie predložiť.
  • Vyučujúci sprístupnia obsah plánovaných a neuskutočnených prednášok študentom elektronicky (mailom alebo zverejnením na webovom sídle fakulty).
 3. Všetci zamestnanci UPJŠ LF pracujú v tomto období na základe usmernenia vedúcich pracovníkov, ktoré bude zohľadňovať aktuálnu epidemiologickú situáciu, prijaté nariadenia štátnych orgánov a rozhodnutia vedenia UPJŠ v Košiciach a UPJŠ LF.
 4. Každý pracovník je povinný plniť stanovené úlohy a reagovať na e-mailovú komunikáciu, prípadne byť dostupný telefonicky. Zamestnanci nemôžu opúšťať v riadnom pracovnom čase svoje trvalé bydliská (príp. prechodné bydliská) a v prípade nutnosti musia byť do určitého času plne k dispozícii a prítomní na fakulte. Zamestnanci sú zároveň povinní po dobu trvania mimoriadnych bezpečnostných opatrení sledovať univerzitné maily, webovú stránku a AiS2 (prípadne FB profil fakulty).
  • Zamestnanci, ktorí majú aj  iný ako školský úväzok, sa riadia pokynmi zamestnávateľa, ktorý tento úväzok poskytuje.​

Pokiaľ by nastala kritická epidemiologická situácia a pre nedostatok zdravotníckych pracovníkov by bolo potrebné zabezpečiť prevádzku nemocníc aj s pomocou študentov, takáto účasť by bola považovaná za absolvovanie praktickej časti výučby podľa študijných programov.

Po uplynutí dvoch týždňov budú prijaté opatrenia prehodnotené na základe aktuálnej situácie a v prípade potreby bude dištančná forma výučby predĺžená, alebo dôjde k obnoveniu prezenčnej výučby. Pokyny pre zamestnancov a študentov budú včas zverejnené.

 

Ďakujem všetkým za porozumenie a spoluprácu.

Verím, že túto náročnú situáciu spolu zvládneme.

 

V Košiciach 15. marca 2020

 

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
dekan UPJŠ LF

 

STANOVISKO

 

Posledná aktualizácia: 29.03.2020