UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Našu fakultu navštívil rektor Univerzity Karlovej profesor Tomáš Zima

    Na Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach zavítal v stredu 18. augusta 2021 rektor Univerzity Karlovej prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, ktorého v miestnosti Vedeckej rady privítal dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., predseda Akademického senátu UPJŠ LF doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., tajomníčka fakulty Ing. Libuša Sabolová a šestica prodekanov - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť  a štatutárny zástupca dekana prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť v 1. - 3. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc., prodekanka pre pedagogickú činnosť v 4. - 6. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, prodekanka pre študijný program zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku MUDr. Silvia Timková, PhD., prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. a prodekan pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.