Prejsť na obsah

Rektor UPJŠ privítal rektora Univerzity Karlovej

1minút, 28sekúnd

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., privítal dňa 18. augusta 2021 rektora Univerzity Karlovej, prof. MUDr. Tomáša Zimu, DrSc., MBA. Rektori a prítomní predstavitelia vedenia UPJŠ rokovali o  rozvojových zámeroch univerzít a mapovali ďalšie podnety pre spoluprácu. Diskutovali tiež o naplnení Dohody o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi obomi inštitúciami z 25. mája 2021. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA v rámci oficiálnej návštevy navštívil Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach.

Pri príležitosti životného jubilea a za mimoriadne zásluhy a rozvoj Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. Zimovi za prítomnosti prorektorky pre marketing a vzťahy s verejnosťou, doc. JUDr. Reginy Hučkovej, PhD., a prorektora pre rozvoj a európsku problematiku, prof. MUDr. Pavla Jarčušku, PhD., odovzdal prof. Sovák Pamätnú medailu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Z rúk rektora UK si rektor UPJŠ prevzal Zlatú pamätnú medailu Univerzity Karlovej za prínos k rozvoju spolupráce UPJŠ  a UK.

„Návšteva pána rektora je výnimočnou udalosťou pre našu univerzitu. Vzťahy s UK sa vždy vyznačovali mimoriadne priateľskou atmosférou a vzájomnosťou. UPJŠ a UK majú záujem o intenzívnejšiu spoluprácu vo vedeckovýskumnej a pedagogickej oblasti, vrátane realizácie vzájomne sa dopĺňajúcich činností. Obojstranným prínosom takejto spolupráce je možnosť zdieľania skúseností nadobudnutých pri vzdelávaní študentov nielen medicíny ale aj iných odborov,“ zhodnotil stretnutie rektor UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.


Študuj na UPJŠ