UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Vyhlásenie volieb zástupcov študentov UPJŠ do ŠRVŠ SR

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKEJ OBCE
UNIVERZITY PAVLA JOZEFA  ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

uznesením zo dňa 30. septembra 2021
vyhlasuje

voľby na 4 zástupcov študentov UPJŠ do
Študentskej rady vysokých škôl SR

na deň 4. november 2021 od 9:00 do 13:00 hod.
v určenej volebnej miestnosti každej fakulty.


Návrhy kandidátov s označením „Návrh kandidáta na člena ŠRVŠ na UPJŠ“ je potrebné doručiť v zalepenej obálke osobne do Kancelárie AS UPJŠ na Šrobárovej ul. č. 2 (prízemie, č.  dverí 33), alebo poštou v súlade s náležitosťami obsiahnutými v čl. 6 ods. 4 Volebného poriadku pre voľby do ŠRVŠ SR na UPJŠ, ktorý je zverejnený na webovom sídle UPJŠ v časti Akademický senát UPJŠ - Základné dokumenty.

Návrh kandidáta musí obsahovať:
a) meno a priezvisko kandidáta,
b) študijný program, stupeň štúdia a evidenčný ročník štúdia,
c) fakultu/univerzitu, na ktorej študuje,
d) formu štúdia,
e) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa,
f) písomný súhlas navrhovaného s kandidatúrou,
g) kontaktné údaje na kandidáta (t. j. adresa, na ktorú má byť zasielaná pošta, telefonický a e-mailový kontakt),
h) písomný súhlas kandidáta so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu čl. 6, ods. 4, pre potreby volieb a v prípade úspešného zvolenia s ich poskytnutím kancelárii ŠRVŠ. Zároveň súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov v rozsahu čl. 8, ods. 2 v súlade s čl. 8, ods. 3.


Akceptované budú návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a budú doručené
v termíne do 28. 10. 2021 do 09:00 hod.

Vzor návrhu na kandidáta

 

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
predsedníčka AS UPJŠ
Mgr. Františka Petriková
podpredsedníčka AS UPJŠ za ŠČ

 

Posledná aktualizácia: 04.10.2021