Prejsť na obsah

Oznámenie o výsledku volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR

0minút, 25sekúnd

Vo voľbách do Študentskej rady vysokých škôl SR, ktoré sa uskutočnili v študentskej časti Akademickej obce UPJŠ v Košiciach dňa 06. 11. 2019 v súlade s Volebným poriadkom pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, bola na základe výsledkov zvolená kandidátka:

  • Miriama Solárová, FVS, 3. roč., denná forma štúdia
     

 

V Košiciach 06.11.2019

Adam Beregszászi
predseda
Volebnej komisie pre voľby do ŠRVŠ


Študuj na UPJŠ