UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

• Výročná cena rektora

V súlade s ust. § 96 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa článku 4 ods. 7 písm. a) Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach udelil rektor UPJŠ „Výročnú cenu rektora“ ...

• Slovenka roka 2011

Titul SLOVENKA ROKA 2011 v kategórii „zdravotníctvo“ získala prednostka Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.

• Grantové systémy doktorandov a študentov ŠVOČ

Dekan UPJŠ Lekárskej fakulty prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. vydáva Rozhodnutím dekana č. 1/2011 Štatút vedeckého grantového systému doktorandov a Rozhodnutím dekana č. 2/2011 Štatút vedeckého grantového systému študentov ...