Prejsť na obsah

Dekan UPJŠ LF ocenil najlepšie diplomové práce

1minút, 4sekúnd

Dekan lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., ocenil 23. januára 2024 troch študentov za ich kvalitné diplomové práce.

Všeobecné lekárstvo: Dominika Matiová za diplomovú prácu „Tubulizovaný žalúdok ako náhrada po resekcii pažeráka: možnosti ako zamedziť ischemickému poškodenie v experimente“. Vedúcim práce bol doc. MUDr. Ivan Kováč, PhD. z II. chirurgickej kliniky UPJŠ LF a UNLP v Košiciach.

Zubné lekárstvo: Martin Holló za diplomovú prácu „Ošetrenie kariéznych a nekariéznych lézií fotokompozitnou výplňou vo frontálnom úseku chrupu“ pod vedením MUDr. Adriána Petrášová, PhD. z Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a Akadémie Košice,n.o.

General Medicine: Maja Weimann za diplomovú prácu „Trace element levels in patients with endometriosis and endometrial cancer“, ktorej vedúcim práce bol RNDr. Lukáš Smolko, PhD. z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF.

Prítomným autorom diplomových prác, Dominike Matiovej a Martinovi Hollóovi, popriali dekan Jarčuška a prodekanka prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, v mene vedenia UPJŠ LF úspešné zavŕšenie štúdia ako aj úspešný štart kariéry.


Študuj na UPJŠ