Prejsť na obsah

Implementation Research Network in Stroke Care Quality: Úspešný príbeh európskej spolupráce

4minút, 48sekúnd

Prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN bola zapojená do projektu Implementačná výskumná sieť kvality starostlivosti o cievnu mozgovú príhodu (IRENE COST Action), ktorý výrazne pomohol zlepšiť monitorovanie kvality starostlivosti o cievnu mozgovú príhodu v Európe. Hlavným garantom projektu realizovaného v tridsiatich európskych krajinách bol profesor Robert Mikulik z Českej republiky.

Ústredným bodom akcie IRENE COST bol vývoj stratégie na meranie kvality starostlivosti o mozgovú príhodu. Úsilie prinieslo ovocie a viedlo východoeurópske krajiny k zavedeniu ich individuálnych národných stratégií v meraní kvality starostlivosti o mozgovú príhodu.

Okrem svojich hmatateľných výstupov bola IRENE tiež nápomocná pri vytváraní medzinárodnej siete pozostávajúcej z viac ako 188 odborníkov z 30 európskych a susedných krajín. Táto sieť sa stala centrom pre zdieľanie znalostí, spoluprácu a inovácie v oblasti monitorovania a zlepšovania starostlivosti o mozgovú príhodu.

Využitím sily jednoty IRENE efektívne spolupracovala s rôznymi globálnymi subjektmi, ako napríklad European Stroke Organization alebo ANGELS Initiative, a podporovala implementáciu akčného plánu pre cievnu mozgovú príhodu v Európe. Tento duch spolupráce sa odzrkadlil na štyroch veľkých výročných stretnutiach, ktoré sa konali v Moldavsku, Arménsku, Českej republike a Chorvátsku a všetky sa sústredili na zlepšenie kvality starostlivosti o mozgovú príhodu.

Okrem toho IRENE podnikla 23 vedeckých misií, ktoré vychovávali mladých výskumníkov, najmä z východnej Európy. Tieto misie boli nápomocné pri odovzdávaní nových zručností a metodológií v liečbe cievnej mozgovej príhody a pri podpore spolupráce medzi európskymi inštitúciami. Osem jednotlivcov z krajín ako Poľsko, Česko, Slovensko, Chorvátsko, Estónsko a Grécko dostalo príležitosť prezentovať svoj výskum na medzinárodných fórach.

Vzdelávanie a rozvoj zručností boli základnými kameňmi iniciatívy IRENE. Bolo zavedených množstvo školiacich programov, ktoré sa dotýkali kľúčových tém, ako je vedecká komunikácia, vizualizácia údajov v zdravotníctve a praktické zručnosti, ako je skríning dysfágie. Zdôrazňujúc dôležitosť rehabilitácie, niekoľko iniciatív bolo zameraných na zlepšenie starostlivosti po mozgovej príhode, najmä v regiónoch, kde sa takéto praktiky rodili.

Aj keď sa formálne trvanie akcie IRENE COST mohlo skončiť, duch a snaha o dokonalosť v monitorovaní a zlepšovaní starostlivosti o cievnu mozgovú príhodu žijú ďalej a sľubujú lepšiu budúcnosť pre túto oblasť v celej Európe.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura a Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach prispieva k európskemu pokroku v starostlivosti o cievnu mozgovú príhodu prostredníctvom akcie IRENE COST

Naša Univerzitná nemocnica L. Pasteura a Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafarika v Košiciach na spoločnej ceste za zdokonalením monitorovania a zlepšovania kvality starostlivosti o cievnu mozgovú príhodu v Európe boli za posledných 4,5 roka stálym prispievateľom k iniciatívam v rámci IRENE COST Action.

Naša zástupkyňa, prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, zabezpečila, že poznatky našej inštitúcie boli zdieľané a vypočuté pri vývoji zastrešujúcej medzinárodnej stratégie pre monitorovanie starostlivosti o cievnu mozgovú príhodu. Účasťou na významných stretnutiach sme sa zamerali na zlúčenie individuálnych skúseností s kolektívnymi odbornými znalosťami, čím sme zabezpečili, že monitorovacie nástroje starostlivosti o mozgovú príhodu budú odrážať skutočné potreby a výzvy. Sme hrdí, že prof. MUDr. Zuzana Gdovinová zastupovala našu inštitúciu ako členka pracovnej skupiny v sieti 188 expertov z 30 európskych a susedných krajín.

Okrem toho sa naša inštitúcia aktívne zapájala do účasti na rôznych vedeckých misiách, čo umožnilo mladým výskumníkom komunikovať s uznávanými odborníkmi, rozširovať ich obzory a položiť základy pre inovatívnu spoluprácu.

V rámci projektu sme sa podieľali na zlepšení registra cievnych mozgových príhod s cieľom skvalitnenia sledovaných údajov a na poslednom stretnutí v Splite, v septembri 2023, prof. Zuzana Gdovinová predstavila systém sledovania kvality starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou na Slovensku. Slovensko patrí k najväčším prispievateľom do medzinárodného registra RES-Q.

Stretnutie v Splite 26. – 27. septembra 2023 bolo každoročným stretnutím Implementation Research Network in Stroke Care Quality (IRENE) a komunity zúčastňujúcej sa v European Stroke Organisation EAST. Účasť štátneho tajomníka chorvátskeho ministerstva zdravotníctva prof. Silvia Basica na stretnutí a jeho príhovor k účastníkom stretnutia podčiarkol význam podujatia.

Naša Univerzitná nemocnica L. Pasteura a Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafarika v Košiciach prevzali v rámci projektu úlohy, ktoré podporovali kooperatívne výskumné projekty, budovali mosty medzi vedomostnými centrami a vytvárali cesty pre zdieľaný pokrok v starostlivosti o cievnu mozgovú príhodu. Pri pohľade vpred, chceme naďalej pokračovať v týchto spoločných aktivitách a budeme sa snažiť dosiahnuť hmatateľný rozdiel v starostlivosti o mozgovú príhodu v celej Európe.

The Implementation Research Network in Stroke Care Quality – IRENE, No. CA18118 has been supported by COST European Cooperation in Science and Technology.


Študuj na UPJŠ