Prejsť na obsah

Noví profesori z Lekárskej fakulty UPJŠ

4minút, 41sekúnd

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 13. septembra 2023 v Prezidentskom paláci v Bratislave vymenovala 48 nových profesorov, medzi ktorými sú aj pracovníci našej fakulty:
‹ prof. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
‹ prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
‹ prof. MUDr. Branislav Stančák, CSc.

Srdečne gratulujeme!

Pani prezidentka vo svojom príhovore k novovymenovaným profesorom zdôraznila, že akademický titul, ktorý budú odteraz používať, znamená aj záväzok naďalej odovzdávať študentom a spoločnosti to najlepšie zo seba, teda svoj čas, energiu, odborné a tvorivé schopnosti a svoj osobnostný potenciál.
„Viem, aké ťažké je v takomto prostredí generovať kvalitu a odlišovať ju od priemeru, či podpriemernosti. S vašim úsilím a so spoločenskou podporou sa však môže aj akademické prostredie pokúsiť o to, aby naše špičkové pracoviská už neboli iba dielom a zásluhou jednotlivcov, ale boli dôsledkom fungovania premysleného systému.“
Na záver prezidentka zapriala profesorkám a profesorom, aby bolo ich pôsobenie úspešné, a aby sa odohrávalo v predvídateľnom a pre školstvo v žičlivom prostredí. Viac

‣ prof. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
Vysokoškolské vzdelanie absolvoval v odbore v 2005 v odbore všeobecné lekárstvo (MUDr.) na Lekárskej fakulte UPJŠ, kde neskôr získal aj titul Philosophiae doctor (PhD.) vo vednom odbore vnútorné choroby. Habilitovaný bol pán profesor v roku 2018 v odbore vnútorné choroby na tému Inovatívnych prístupov v liečbe vybraných kardiovaskulárnych ochorení. Od roku 2018 pôsobí na Klinike gerontológie a geriatrie LF UPJŠ a v Univerzitnej nemocnici Sv. Michala MV v Košiciach. Pán profesor je zodpovedný za vedenie praktických cvičení a prednášok z predmetov interná propedeutika, interná medicína a preventívna medicína. Je členom 8 odborných a expertných skupín a spoločností a 6 redakčných rád odborných časopisov. O vysokej odbornosti a profesionalite pána profesora svedčí bohatá publikačná činnosť v prestížnych zahraničných a domácich časopisoch, ako aj vysoký počet ohlasov na vedeckú prácu, doposiaľ je registrovaných 377 citácií, z toho 366 v databázach WoS a Scopus.

‣ prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Vysokoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1990 – 1996 v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. V roku 2004 mu bol udelený titul PhD. v odbore vnútorné choroby, titul docent získal v roku 2009 vo vednom odbore vnútorné lekárstvo. V októbri 2001 absolvoval odbornú stáž na Oddelení gastroenterológie a hepatológie na Klinike pre vnútorné choroby Rakúskej univerzity v Innsbrucku. Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach pôsobí od roku 2005 ako vedec a pedagóg, od roku 2018 nastúpil do funkcie prodekana pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku, od roku 2023 sa stal prodekanom pre vedeckovýskumnú činnosť na LF UPJŠ. Od roku 2002 pracuje ako infektológ v UNLP. V rámci LF UPJŠ a UNLP zodpovedá za výučbu 8 predmetov: infektológia, tropická medicína, tropické choroby, nozokomiálne nákazy, lekárska vakcinológia a ďalšie. Pán profesor publikoval v niekoľkých vysokoškolských učebniciach vydaných v domácich vydavateľstvách, jeho odborné práce boli citované v zahraničných a domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS v počte 896.

‣ prof. MUDr. Branislav Stančák, CSc.
Pregraduálne vzdelanie úspešne ukončil v 1977 v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. V rámci postgraduálneho vzdelávania v rokoch 1981 – 2003 získal atestáciu z kardiológie, zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva a atestáciu II. stupňa z vnútorného lekárstva. V roku 1990 získal titul kandidáta vied (CSc.) za prácu „Nefarmakologická liečba refraktérnych supraventrikulárnych tachykardií“. V rokoch 1984 až 2007 absolvoval odborné stáže, kurzy, špeciálne prípravy a tréningy vo Fínsku, v Rusku, Českej republike, vo Veľkej Británii, v Taliansku, Nemecku, Grécku a Egypte. V období rokov 2009 – 2013 zastával funkciu prednostu Kardiologickej kliniky VÚSCH a LF UPJŠ v Košiciach. V súčasnosti pracuje ako ordinár pre intervenčnú arytmológiu VÚSCH a LF UPJŠ v Košiciach. Pán profesor sa aktívne zapája do pregraduálneho vyučovacieho procesu v odbore vnútorné lekárstvo na LF UPJŠ od roku 1979 až doteraz. Po vzniku kardiologickej kliniky VÚSCH bol zapojený do výučbového procesu aj v tejto inštitúcii. V rokoch 2007 – 2018 bol členom výboru Slovenskej asociácie srdcových arytmií (SASA), v rámci ktorého sa aj naďalej podieľa na organizácii odborných a výukových podujatí na celoštátnej a medzinárodnej úrovni. Už v začiatkoch pôsobenia vo VÚSCH zaviedol najmodernejšie metódy arytmológie: trojrozmerné nefluoroskopické zabrazovanie metódami Carto, Navex, LocaLisa, intrakardinálny ultrazvuk a kryoablačné metódy vrátane balónikovej kryoablácie fibrilácie predsiení. Funkciou krajského odborníka pre kardiológiu bol poverený v rokoch 2013 – 2020, v období 2016 – 2020 bol predsedom kontrolnej komisie Slovenskej kardiologickej spoločnosti. O vysokej odbornosti pána profesora svedčí bohatá publikačná činnosť, doposiaľ bol autorom alebo spoluautorom 236 odborných publikácií, pričom evidovaných bolo 274 ohlasov na jeho vedecké práce.


Študuj na UPJŠ