Prejsť na obsah

Otvorenie Centra medicínskeho vzdelávania UPJŠ LF 

1minút, 14sekúnd

27. Septembra 2023 akademický senát Lekárskej fakulty UPJŠ schválil návrh na zmenu Organizačnej štruktúry UPJŠ LF o vytvorenie Centra medicínskeho vzdelávania Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po niekoľkých mesiacoch diskusií a plánovania sa Centrum otvorilo ako samostatná jednotka, ktorej úlohou bude koordinovanie svojej činnosti. 
Činnosť centra bude spočívať v niekoľkých pilieroch: inštitucionálna podpora pedagogických pracovníkov fakulty ako rámec kompetencií lekárskeho vzdelávania, rozvoj kurikula, vzdelávací výskum a v neposlednom rade spolupráca s inými inštitúciami a telesami s podobným cieľom. 
V momentálnej fáze pracovníci centra pripravujú stratégiu na niekoľko rokov, ktorá bude slúžiť ako rámec pre vytvorenie ročného plánu práce a bude vychádzať z kvantitatívneho a kvalitatívneho zberu dát od zainteresovaných strán na fakulte. 
Sme veľmi radi, že s podporou vedenia Lekárskej fakulty bolo možné vytvoriť Centrum medicínskeho vzdelávania ako odpoveď na zvýrazňujúce sa trendy kontinuálneho zlepšovania kvality medicínskeho vzdelávania na UPJŠ LF. Tešíme sa na projekty a aktivity zastrešované Centrom medicínskeho vzdelávania a pevne veríme, že prispeje ku zlepšení statusu quo ako renomované pracovisko s aktivitami založenými na dátach a najlepších praktikách doma i vo svete.


Študuj na UPJŠ