Prejsť na obsah

Profesor Viliam Donič a docent Pavol Török získali ocenenie v kategórii INOVÁCIA na konferencii COINTT 2023

2minút, 7sekúnd

V dňoch 24. a 25. októbra sa v Bratislave uskutočnila odborná konferencia venovaná téme transferu technológií na Slovensku (Cooperation Innovation Technology Transfer) COINTT 2023 pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení v troch kategóriách – Inovácia, Inovátor/inovátorka a Počin v oblasti transferu technológií, pričom ocenenie získali aj zamestnanci Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach profesor Viliam Donič a docent Pavol Török.

Cenu udelenú v kategórii INOVÁCIA si prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., prednosta Ústavu lekárskej fyziológie a doc. MUDr. Pavol Török, CSc., zástupca prednostu Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VUSCH pre pedagogickú činnosť prevzali z rúk výkonného riaditeľa Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku Michala Kardoša za inováciu nazvanú „Zariadenie na umelú ventiláciu pľúc s identifikáciou nehomogenity distribúcie plynov a spôsob riadenia zariadenia pri umelej ventilácii pľúc“.

Ďalšie ocenenie – POČIN V OBLASTI TRANSEFU získal transfer technológie „Spôsob neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného procesu“ do praxe realizovaný formou prevodu práv zástupcami Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jeho Centra transferu technológií, vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislava a jeho Centra transferu technológií a Centra pre transfer technológií na Masarykovej univerzite v Brne. Prítomným zástupcom ocenených univerzít v tejto kategórii predal sošku a diplom poradca prezidentky SR Michal Novota. Na vývoji technológie neinvazívnej diagnostiky v in vitro fertilizačnom procese s využitím nových laboratórnych možnosti diagnostiky embryí s najvyšším implantačným potenciálom a receptivity endometria, s ktorou tento víťazný transfer súvisel, sa podieľali pracovníčky Lekárskej fakulty UPJŠ doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. a doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD.

Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnila prorektorka pre vedu, výskum a agendu projektov prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. a prorektor pre strategický rozvoj a investície Dr. h. c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Konferenciu COINTT 2023 organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Záznam zo slávnostného udeľovania cien


Študuj na UPJŠ