Prejsť na obsah

Uskutočnili sa slávnostné imatrikulácie prvákov

2minút, 46sekúnd

Vo štvrtok 23. novembra 2023 sa v Aule UPJŠ LF uskutočnili slávnostné imatrikulácie študentov 1. ročníka všetkých študijných programov na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Slávnostného aktu imatrikulácie študentov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, ošetrovateľstva, fyzioterapie, verejného zdravotníctva a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve sa v zastúpení dekana prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD. zúčastnila študijná prodekanka prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD. Prítomní tiež boli študijní prodekani doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., univerzitná profesorka; doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. a MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH, ďalej predseda Akademického senátu UPJŠ LF doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., osoby zodpovedné za študijné programy a zástupcovia študentských organizácií pôsobiacich na našej fakulte.

Slávnosť viedol v slovenskom jazyku prodekan Peter Kizek a v anglickom jazyku prodekanka Ingrid Hodorová, ktorí študentom pripomenuli ich práva a povinnosti, ktoré na seba prevzali zapísaním sa na štúdium a zdôraznili, že slávnostný akt imatrikulácie má podčiarknuť zodpovednosť, s akou majú pristupovať k príprave na svoje budúce povolanie. Študenti prvého ročníka potom zložením slávnostného imatrikulačného sľubu prisľúbili riadne si plniť svoje študentské povinnosti, rešpektovať rozhodnutia akademického senátu, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a jej lekárskej fakulty. Sľúbili študovať tak, aby ich všetky aktivity prinášali všestranný úžitok a ctiť si, ochraňovať, šíriť a nepoškodiť dobré meno svojej Alma mater.

Po zložení imatrikulačného sľubu boli menovite predstavení imatrikulačnému kolégiu a následne si vypočuli slová prodekanky Želmíry Macejovej, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila, že je imatrikulácia pre študentov prvých ročníkov dobrou príležitosťou na zamyslenie sa nad tým, čo ich v najbližších rokoch čaká, vytýčenie si cieľov a prijatie dôležitých predsavzatí, ktoré ich budú sprevádzať počas celého štúdia.

„Prajem vám, aby toto obdobie bolo naplnené činorodou prácou, hladom po vedomostiach, po vzdelaní, pretože len vzdelaný a múdry človek môže získať ušľachtilé miesto v spoločnosti. Prajem vám, aby čas, ktorý prežijete na našej Alma mater, bol jedným z najkrajších období vášho života. Aby ste získali nielen odborné vedomosti a zručnosti, ale aj niečo viac – aby ste splnili všetky etické požiadavky na lekárske a zdravotnícke povolanie a poslanie.
Neodmysliteľnou súčasťou celého Vášho štúdia budú Vaši učitelia, ktorí nech sú pre vás nielen odovzdávateľmi odborných poznatkov, ale aj dobrými radcami v priebehu celého štúdia, nezabudnite na nich ani po skončení štúdií. Snažte sa využiť každú chvíľu strávenú na akademickej pôde k vášmu duchovnému obohateniu, aby ste na konci štúdia mohli povedať, že čas strávený na našej fakulte nebol časom zbytočným,“
zdôraznila prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.


Študuj na UPJŠ