Prejsť na obsah

Uskutočnili sa Zlaté promócie absolventov

3minút, 41sekúnd

Devätnásteho a dvadsiateho októbra sa v Aule LF uskutočnili Zlaté promócie absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorí ukončili štúdium všeobecného lekárstva a stomatológie v rokoch 1970, 1971, 1972, 1973. Z celkového počtu 637 vtedajších absolventov sa Zlatej promócie zúčastnilo 136 dnešných sedemdesiatnikov, ktorí prijali pozvanie dekana UPJŠ LF prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD. a prišli si pripomenúť časy svojich úspešných štúdií medicíny odmenené slávnostným aktom promócie, ktoré sa konali v rokoch 1970-1973 v košickom štátnom divadle.

Slávnostného aktu Zlatých promócií sa zúčastnil v zastúpení rektora UPJŠ prorektor prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., dekan lekárskej fakulty prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., prodekani prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD., doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. a MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH a bývalí dekani Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH a Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

Dekan profesor Peter Jarčuška odovzdal prítomným doktorkám a doktorom, ktorí sa zaslúžili o medicínu a úspešne plnili verejnú službu lekára päťdesiat rokov, listiny potvrdzujúce obnovenie diplomu doktora medicíny a zaprial im veľa dobra, šťastia, blaha a zdaru – Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit.

„Úprimne sa teším, že ste si prevzali diplom Zlatej promócie. Ďakujem Vám, že ste v zodpovednom povolaní lekára po celý doterajší profesijný život šírili a šírite dobré meno svojej Alma Mater – Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Úprimne Vám blahoželám, želám pevné zdravie a garantujem Vám, že vždy budete na svojej Alma Mater vítaní,“ prihovoril sa k prítomným prorektor prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Nasledoval príhovor dekana prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD., ktorý v jeho úvode vyzval prítomných, aby venovali tichú spomienku svojim spolužiakom, ktorí už medzi nami nie sú. Vo svojom milom príhovore pripomenul dekan, že život človeka je ako hojdačka – raz je hore, inokedy je dolu.

„Študentské roky strávené na našej lekárskej fakulte akiste patrili medzi tie krásne a šťastné. Po promócii ste sa rozbehli do praxe v ambulanciách, nemocniciach či laboratóriách s cieľom pomáhať pacientom. Vidím tu mnohých svojich učiteľov, niektorých z Vás sa stali riaditelia nemocníc, pôsobili ste vo vysokých funkciách na ministerstve zdravotníctva, alebo sa stali primármi a prednostami. No v prvom rade ste tu boli pre svojich pacientov 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Vašu generáciu lekárov charakterizujú tri slová – hrdosť, slušnosť a vďaka. Patrí Vám veľká vďaka za všetko, čo ste po desaťročia svojej praxe robili pre našich pacientov, z ktorých mnohým ste zachránili život, zlepšili ich kvalitu, života, prípadne im pomohli slušne odísť z tohto sveta na druhú stranu – ak sa inak pomôcť nedalo,“ konštatoval profesor Peter Jarčuška a požiadal o veľký potlesk pre všetkých prítomných účastníkov zlatej promócie, ktorým zaprial veľa zdravia a šťastia, aby ich ďalší život bol naplnený už len všetkým pekným.

Po príhovore dekana sa ujali slova absolventi. Slávnostný príhovor vo štvrtok 19. októbra predniesol MUDr. Ján Gajdoš a na záver zlatej promócie vystúpil pre umocnenie slávnostnej atmosféry s kultúrnym programom zbor Chorus Universitatis Šafarikianae, ktorý viedla a dirigovala Jana Havrilová. Zboristi predniesli ľudovú pieseň v úprave Bohumila Čeněka Cez zelené žitečko a Lascia ch´io pianga a Canticorum jubilo od Georgea Friedricha Händela.

V piatok 20. októbra mal slávnostný príhovor za absolventov doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc. a kultúrnou bodkou na záver tejto krásnej slávnosti boli podmanivé skladby Fantázia na originálnu tému pre altsaxofón a klavír od Julesa Demerssemana a Pequeňa czarda pre altsaxofón a klavír od Pedra Iturraldea v podaní klaviristky Dagmar Duždovej a saxofonistky Renáty Nasibulina.


Študuj na UPJŠ