Prejsť na obsah

O časopise

0minút, 43sekúnd

Rubriky

  • Úvodník
  • Výročia a jubileá
  • Pôvodné články
  • Prehľadové články
  • Kazuistiky
  • Aktuality
  • Konferencie
  • Informácie a komentáre

Citačná skratka:  Ateroskleroza

ISSN 1335-2253

Registrácia MK SR pod číslom:  EV 709/08

ČASOPIS je indexovaný v databázach:
CIBA Med, Copernicus, Bibliographia Medica Slovaca, Slovenská národná Bibliografia, Národní knihovna České republiky

Vydáva: UPJŠ LF, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

Vychádza 2x ročne ako dvojčíslie (1-2, 3-4) každé v 200 ks náklade

Cena 8,00 EUR/ks (plus poštovné)

Akvizícia: RNDr. Darina Petrášová, PhD.
e-mail: darina.petrasova@upjs.sk

Objednávky a predplatné prijíma vydavateľstvo.

Technická a grafická úprava: Dagmar Smreková
e-mail: smrekovadagmar1@gmail.com

Výroba: Equilibria, s.r.o., Letná 42, 040 01 Košice

Vydávané do roku 2003 pod SSKB, o.z. SLS  http://www.sskb.sk


Študuj na UPJŠ