Prejsť na obsah

Pokyny pre autorov

2minút, 47sekúnd

POKYNY PRE PÍSANIE PRÍSPEVKOV DO ČASOPISU ATEROSKLERÓZA

Časopis Ateroskleróza uverejňuje vedecké články zo základného i aplikovaného výskumu zameraného na štúdium etiológie, patogenézy, kliniky a liečby aterosklerózy a tiež zo štúdia, čo najširšieho spektra jej rizikových faktorov. Každý článok je recenzovaný.

Vybrané práce sa uverejňujú dvojjazyčne (anglicky a slovensky, resp. česky). Autor sa zaväzuje odovzdaním rukopisu dodržať všetky podmienky pri uverejňovaní prác v časopise, tiež zodpovedá za eventuálne porušenie autorských práv. Za pôvodnosť a obsahovú správnosť zodpovedá autor.

Práce zasielajte v elektronickej podobe cez formulár na webovej stránke časopisu Ateroskleróza http://www.lf.upjs.sk/casopisy/Ateroskleroza/.

Elektronický formulár pre registráciu príspevkov

Titulný list má obsahovať:

Názov článku
Priezvisko a meno autora, prípadne autorov
Pracovisko autorov

 1. Súhrn pôvodného článku, ktorý opisuje výsledky výskumu sa člení na:
  Cieľ, Materiál a Metodika, Výsledky, Diskusia, Záver, Kľúčové slová
 2. Súhrn prehľadového článku sa člení na:
  Cieľ, Diskusia, Záver, Kľúčové slová
  Kľúčové slová sú v rozsahu max. 5 najvýstižnejších pojmov práce)
 3. Súhrn má mať rozsah 10 – l6 riadkov
 4. Literatúra. Citácie použitých zdrojov sa usporadúvajú podľa abecedy, podľa prvého písmena priezviska prvého autora a očíslujú sa
 5. Odkazy v texte uvádzajú číslom citácie v hranatých zátvorkách –  [1]
  Príklady uvádzania citácie z pediodika a z monografie
  Patagonas, J., P., et al.: Changes …….. J Clin Epid. 56, 2008,134-40.
  Maršálek, L.: Vzdálená hybridizace. In: Hraška Š. et al.: Genetika rastlín. Bratislava, Príroda 1990, s.171-178.
 6. Rozsah pôvodného článku je 8-12 strán; rozsah prehľadového článku je 12-16 strán
 7. Jedna normostrana textu má 30-32 riadkov, riadok obsahuje 60 znakov (vrátane medzier), riadkovanie 1,5, veľkosť písma: 12,  typ:  Times New Roman
 8. Priložiť zoznam obrázkov, resp. tabuliek s poradovým číslom. Tabuľky uložiť na koniec textu článku a do textu označiť ich umiestnenie.
 9. Obrázok, graf, resp. tabuľku očíslovať, stručne nazvať a všetok obsah textu napísať len v anglickom jazyku. Pod obrázok napísať výstižný text len v anglickom jazyku, maximálne tri riadky, veľkosť písma 10, bold.
 10. Na konci článku umiestniť  Súhrn v anglickom jazyku: Summary, ktorý obsahuje: názov článku, mená všetkých autorov (príklad: Kuchta M., Petrášová D.), členenie podľa typu článku a kľúčové slová v anglickom jazyku
 11. V závere uviesť meno, korešpondenčnú adresu, e-mailovú adresu prvého alebo korešpondujúceho autora.

Správna prax citovania

Upozornenia:

Nevyžiadané príspevky sa nevracajú

Za pôvodnosť a obsahovú správnosť zodpovedajú autori

Redakcia po konzultácii s jazykovedcom si vyhradzuje právo na eventuálne štylistické úpravy uverejňovaných príspevkov

Všetky práva vyhradené. Rozmnožovanie akýmkoľvek spôsobom je možné iba po predchádzajúcom súhlase zástupcu šéfredaktora

© UPJŠ LF Košice

 


Študuj na UPJŠ